Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За 2010-2012 рр.
Показники 2010 р. 2011 р. Темпи приросту (+), зниження (-) у порівнянні з 2010 р 2012 р. Темпи приросту (+), зниження (-) у порівнянні з 2011р.  
1. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. +46,5 -27,4
2. Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. +22,4 +12,5
3. Витрати на 1 грн. продукції 0,42 0,35 -16,7 0,54 +54,3
4. Собівартість у % до виручки 41,7 34,8 -16,5 +55,2
5. Валовий прибуток, тис. грн. +62,2 -48,4
6. Чистий прибуток, тис. грн. +101,7 -70,6
7. Валюта балансу, тис. грн. +21,4 -15,3
8. Власний капітал, тис. грн. +24,4 -33,8
9. Залучений капітал, тис. грн. +17,2 +11,6
10. Необоротні активи, тис. грн. +9,8 +18,4
11. Оборотні активи, тис. грн. +31,5 -39,7
12. Кількість працюючих, чол. -10,5 -5,4
13. Фонд оплати праці, тис. грн. 273349,6 296628,8 +8,5 308153,4 +4,0

Додаток Г

АФ «Практик»

Назва аудиторської фірми

Листок оцінювання властивого ризику та ризику невідповідності внутрішнього контролю

Назва підприємства ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

Склав Величко А.П Дата 10.01.2032р. Перевірив Воронюк М.АДата 12.01.2013р.

Питання Відповідь Так/Ні Джерело інформації
Зовнішні фактори властивого ризику
1.Який загальний стан економіки галузі? - спад виробництва - депресія - зростання ділової активності   Ні Ні Так Дані Держкомстатистики, публікації
2.Чи вплинули негативно на розвиток підприємств галузі загальний стан економіки України? - зростання рівня інфляції - чинне законодавство - зміни офіційного обмінного курсу іноземних валют     Так Так Ні Дані ВРУ, Інформація НБУ, Економічні газети та журнали
3.Чи належить продукція галузі до: - конкурентноспроможної - швидко старіючої - енергоємної - матеріалоємної - трудомісткої?   Так Ні Так Ні Так Інформація з економічних публіцистичних джерел, дані звітності підприємства
4.Чи відбувались в галузі протягом звітного періоду банкрутства (згортання виробництва)? Ні Дані Держкомстатистик, публікації
5.Чи отримує галузь значні дотації від уряду? Ні Дані ВРУ
6.Чи спостерігались значні зміни у тенденції прибутковості (збитковості) серед підприємств галузі? Ні Статистичні щорічники Економічні газети та журнали
Внутрішні фактори властивого ризику та ризику контролю
1.Яка форма власності підприємства: - державна - приватна   Ні Так Статут
2.Як здійснюється керівництво підприємством: - одноосібно - колегіально?   Ні Так Статут
3.Чи має керівництво: - достатню кваліфікацію - практичний досвід роботи?   Так Так Трудова книжка
4.Чи має керівництво негативну репутацію? Ні Трудова книжка
5.Чи знаходиться керівництво під чиїмось негативним впливом? Ні Усне опитування
6.Чи є причини у керівництва прикрасити фінансовий стан підприємства?   Ні Фінансова звітність статут
7.Чи відбулись у звітному періоді (очікуються найближчим часом) зміни: - у складі керівництва - у складі власників - формі власності     Ні Ні Ні Статут, Протокол зборів акціонерів
8.Чи існує чіткий розподіл функціональних обов'язків на підприємстві? Так Посадова інструкція
9.Чи зберігається реальний розподіл повноважень членів керівництва з формальними обов’язками? Так Посадова інструкція
10.Чи передбачений організаційною структурою підприємства орган внутрішнього контролю: ревізійна комісія відділ внутрішнього аудиту Спостережна рада     Так Ні Так Організаційна структура
11.Чи усвідомлює керівництво важливість бухгалтерського обліку? Так Усне опитування
12.Чи немає конфлікту між керівництвом та головним бухгалтером? Ні Усне опитування
13.Чи здійснюється інвентаризація перед складанням річної звітності? Так Наказ про облікову політику, висновок ревізійної служби
14.Чи укладені договори про матеріальну відповідальність у передбачених законодавством випадках? Так Договори про матеріальну відповідальність
15.Чи були випадки крадіжок, зловживань на підприємстві? Ні Звіт про інвентаризацію, висновок ревізійної комісія
16.Чи спостерігалась висока плинність кадрів серед: - працівників бухгалтерії - матеріально відповідальних осіб Ні Ні Звіт з праці, особові справи, заяви на звільнення
17.Чи є підприємство позивачем (відповідачем) у судовій справі? Ні Матеріали листування, претензії
18.Чи є філії (дочірні підприємства)? Ні Статут, фінансова звітність, наказ про облікову політику
19.Чи вистачає підприємству власних оборотних коштів? Ні Фінансова звітність
20.Чи використовуються підприємством позики? Так Фінансова звітність
21.Чи спостерігається високий рівень постійних витрат? Ні Фінансова звітність
22. Чи є підприємство прибутковим? Так Фінансова звітність
23.Чи залежить підприємство від: - незначної кількості замовників - незначної кількості постачальників? Так Так Реєстри обліку по рахунках 36, 63
24.Чи здійснює підприємство декілька видів діяльності? Так Статут, довідка з статистики
25.Які форми оплати переважають на підприємстві: - готівкова - безготівкова   Ні Так Облікові регістри по рахунках 30,31
26.Чи здійснює підприємство зовнішньоекономічну діяльність? Ні Акредитація в органах державної митної служби
27.Чи застосовується на підприємстві: - ручна обробка облікової інформації - комп’ютерна?   Ні Так Наказ про облікову політику, програмне забезпечення «Акцент 6.0»
28.Чи здійснювались перевірки діяльності підприємства у звітному році? Так Акти перевірок
29.Чи проводився аудит у попередньому звітному періоді? Так Аудиторський висновок
30.Чи змінився аудитор ( аудиторська фірма)? Ні Аудиторський висновок, договір на проведення аудиту
31.Чи відбувались у звітному періоді зміни в обліковій політиці підприємства? Ні Наказ про облікову політику
32. Чи сплачувало підприємство значні санкції за податками і платежами? Ні Податкові рішення, акти

 

Додаток Д

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ СЕРЕДОВИЩА КОНТРОЛЮ

Замовник: ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат

Складено: Величко А. П.

Перевірено: Воронюк М.А.

Питання Відповідь Прим.  
Філософія і стиль управління  
Чи приймаються рішення і здійснюється оперативне управління однією особою? Ні    
Чи розглядається підприємницький ризик і здійснюється адекватне управління ним? Так    
Чи має керівництво підстави для перекручення фінансової звітності? Ні    
Чи надається увага організації системи внутрішнього контролю? Так    
Організаційна структура підприємства  
Чи узгоджений розподіл прав, обов’язків і відповідальності із організаційною структурою підприємства? Так    
Чи здійснюється санкціонування господарських операцій керівництвом відповідного рівня? Так    
Чи проводиться контроль вищестоящими керівниками за виконанням делегованих прав і обов'язків? Так    
Чи відповідає організаційна структура розміру підприємства? Так    
Органи управління  
Чи регулярно проводяться : збори (засновників тощо), наради? Так    
Чи оформлені рішення зборів (нарад) протоколами? Так    
Чи існує спеціальний орган (посада) внутрішнього контролю? Так    
Методи делегування прав і обов'язків  
Чи враховується особливості господарської діяльності існуючим розподілом прав і обов’язків? Так    
Чи можливі конфлікти інтересів підрозділів (осіб)? Так    
Чи встановлені : показники оцінки результатів? Так    
діяльності підрозділів (осіб) ? Так    
заходи заохочення, стягнення ? Так    
Чи укладені договори про матеріальну відповідальність індивідуальні (повну, часткову), колективні ? Так    
Чи розроблені на підприємстві : положення про структурні підрозділи, посадові інструкції? Так    
Методи управлінською контролюТак  
Чи застосовується система оперативного планування і звітності підрозділів? Так    
Чи встановлюються причини і винуватці відхилень від встановлених показників? Так    
Чи здійснюється аналіз господарської діяльності : оперативний періодичний Так    
Чи передбачені процедури попередження і виявлення несанкціонованих операцій, помилок у документах? Так    
Чи здійснюється інвентаризація у всіх випадках, передбачених законодавством? Так    
Внутрішній контроль ( аудит )  
Чи здійснюються на підприємстві функції внутрішнього контролю (аудиту)? Так    
Чи застосовується письмова звітність про роботу органу внутрішнього контролю (аудиту)? Так    
Кадрова політика      
Чи має персонал підприємства відповідний професійний рівень? Так      
Чи розуміє персонал покладені на нього обов'язки? Так    
Висока плинність кадрів на підприємстві? Так    
Зовнішній вплив      
Чи підпорядковане підприємство : Міністерству об'єднанню   Ні Так        
Чи здійснюється контроль вищестоящою організацією ? Так    

 

 

Додаток Ж

 

АНКЕТА ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Замовник: ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

Складено: Величко А.П

Перевірено: Воронюк М.А

Питання Відповідь
1. Чи достатня кваліфікація облікового персоналу? Так
2. Чи здійснюється спеціалізація облікових робіт? Так
3. Чи контролюється виконання старшими за посадою? Так
4. Чи висока плинність облікових працівників? Ні
5. Чи визначена на звітній період облікова політика? Так  
6. Чи здійснюються встановлені процедури контролю достовірності облікової інформації: · арифметична перевірка · перевірка за змістом · оборотні відомості аналітичного обліку до синтетичних рахунків · оборотні відомості синтетичних рахунків · інвентаризація   Так Так Так Так   Так Так  
7. Чи були встановлені суттєві недоліки у системі обліку: · під час попередньої о аудиту · перевіркою податкових органів · іншими уповноваженими органами   Ні Ні Ні
8. Чи застосовується графік документообігу ? Так
9. Чи розроблений робочий план рахунків? Так
10. Чи застосовується адекватна форма бухгалтерського обліку? Так

 

Додаток К

Анкета вивчення процедур внутрішнього контролю операцій з грошовими коштами на ПАТ «ЦГЗК»

Замовник: ПАТ «центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

Складено: Величко А.П

Перевірено: Воронюк М.А

 

Зміст питання Відповіді
 
Чи є в наявності договір з касиром про повну матеріальну відповідальність? Так
Чи існує сейф для зберігання грошей і їхніх еквівалентів? Так
Чи присутня наявність суцільної реєстрації прибуткових і видаткових ордерів? Так
Чи є в наявності на підприємстві наказ керівника про періодичність перевірки готівки в касі? Так
Чи проводяться раптові перевірки каси регулярно й оформлюються відповідним актом? Так
Чи встановлений ліміт каси? Так
Дотримання касиром ліміту залишку каси контролюється головним бухгалтером? Ні
Цільове використання коштів, отриманих у банку, контролюється головним бухгалтером? Так
Повнота здачі депонованих сум у банк контролюється головним бухгалтером (бухгалтером) Ні
Чи є наявність окремих касових книг для обліку готівки у різних валютах? Так
Перерахунок готівки в іноземній валюті для відображення в національній валюті здійснюється за курсом НБУ на дату здійснення операції? Так
Наявність порушень ведення касових операцій, встановлених: а) внутрішнім контролем; б) органами зовнішнього контролю   Так Ні
Чи мали місце факти накладання на підприємство стягнень за порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні? Ні

 

Додаток Л


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал