Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
 

7.1. Фізичні та юридичні особи – акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

 

7.2. Акціонери Товариства мають право:

7.3.Брати участь в управлінні Товариством.

 

7.4.Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та цим Статутом.

Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.

7.2.3. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів

 

Товариства.

7.2.4. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства,

а саме інформацію про річну фінансову звітність.

 

7.2.5. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства.

7.2.6. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства.

 

7.2.7. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.

 

7.2.8. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

 

7.2.9. Отримувати дивіденди.

7.2.9. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

 

7.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

 

7.3.1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого)

договору.

 

7.3.2. Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства.

 

7.3.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.

7.3.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.

7.3.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

7.3.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

7.3.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.

 

7.3.8. Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства.7.3.9. Висновків ревізійної комісії та аудитора Товариства.

7.3.10. Річної фінансової звітності.

7.3.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.

7.3.12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

 

7.3.13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.

 

7.3.14. Переліку афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

 

7.3.15. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані

 

Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

 

7.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.3. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

 

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. цього Статуту. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов’ язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.

 Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (складу Наглядової ради Товариства) та членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, з якого проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства або обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

7.6. У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер – власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

 

7.7. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого

Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

 

7.7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне.

 

7.7.2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.7.3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

 

7.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

 

7.9. Акціонери зобов'язані:

7.9.1. Дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

7.9.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства.

 

7.9.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

 

7.9.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення.

 

7.9.5. Зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

 

7.9.6. Не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства.

 

7.9.7. Своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папері Товариства, про зміну своїх даних.

 

Не зловживати правами, які надаються у зв’ язку з володінням акціями Товариства.

 

7.10. Акціонер Товариства – юридична особа, яка обрана членом Наглядової ради Товариства, несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді Товариства.

 

7.11. Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести й виконувати інші зобов’ язання, які передбачені чинним законодавством України.

 

7.12. Акціонери не мають права укладати між собою договори (угоди), за якими на

акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов’ язання, у тому числі обов’ язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та передбачається відповідальність за його невиконання.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал