Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА
 

6.1. Акції Товариства.

 

6.1.1. Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Акції товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

 

Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та їх класів.

 

6.1.2. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

 

6.1.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

 

6.1.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні напери Товариства.

 

6.1.5. Облік акцій Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у зберігачів на рахунках власників цінних паперів, на підставі укладеного договору між власником та зберігачем. Товариство укладає з обраним ним депозитарієм договір про обслуговування емісії цінних паперів.

 

6.1.5.1. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

 

6.1.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити у акціонерів акції для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам або анулювання.

 

6.1.6.1. Викуплені Товариством акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.1.6.2. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

 

6.1.7. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонерів, третіх осіб або самого Товариства.

 

6.2. Цінні папери Товариства (крім акцій).

 

6.2.1. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) інших цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. 

6.2.2. При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 5.4.3 та 5.4.4 цього Статуту.

 

6.2.3. Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів (крім акцій) для переведення зобов’ язань Товариства у такі цінні папери у порядку, Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

6.2.4. визначеному чинним законодавством.

 

6.2.5. Юридичні та фізичні особи не можуть здійснювати оплату цінних паперів Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

 

6.3. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондових ринках або на фондових біржах.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал