Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЮРИДИЧHИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

 

Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

 

Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших Законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

 

3.2. Товариство набуває прав й обов’язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов’ язки, як і фізична особа, крім тих які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

 

3.3. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, контракти, в тому числі договори дарування й пожертвування, набувати майнові та немайнові права, нести зобов’ язання.

 

3.4. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, конституційних, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав), а також мати інші права та обов’ язки, що надаються юридичній особі.

 

3.5. Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні та інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами.

 

3.6. Товариство має круглу печатку та штамп зі своїм повним найменуванням та зареєстрованим (фірмовим) знаком (символікою), торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації. На печатці Товариства може бути вказано найменування Товариства на будь-якій іншій мові. Товариство може мати інші печатки та штампи, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства.

 

3.7. Товариство володіє будь-якою інформацією, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

 

3.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’ язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.3.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.10. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство набуває цивільних прав та обов’ язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов’ язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов’ язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал