Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ВІЙСЬКОВО-ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри загальновійськових

та правових дисциплін

полковник С.Ю.ПОЛЯКОВ

02. 2010 року

ЛЕКЦІЯ

 

з навчальної дисципліни

 

„СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА”

 

Змістовний модуль 1. Основи вогневої підготовки та матеріальна частина стрілецької зброї і ручних гранат

Тема 1. Заняття 1. Основи вогневої підготовки.

(повне найменування теми заняття)

 

 

 

Методична розробка обговорена і схвалена

на засіданні кафедри

протокол №___ від _____________ 20__.

 

ХАРКІВ-2010


 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни

"СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА"

Змістовний модуль 1. Основи вогневої підготовки та матеріальна частина стрілецької зброї і ручних гранат

Тема1. Заняття 1. ОСНОВИ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ.

Навчальний потік:  
Напрямок підготовки: 0601 „Право”
Спеціальність: 7.060101 „Правознавство”
Спеціалізація: Юрисконсультська робота (ВОС- 850300)

Час: 2 години.

Місце: аудиторія згідно з розкладом занять.

Навчальна та виховна мета:

1.Довести історію розвитку, загальну будову та класифікацію автоматичної стрілецької зброї.
2.Виховувати у студентів віру у високі бойові якості вітчизняної зброї, її високу надійність та прагнення до її вивчення.
3.Підготувати офіцерів запасу вміло та у повній мірі використовувати можливості стрілецької зброї

Навчальні питання і розподіл часу

Вступ 5 хв.
1. Вогнева підготовка, її наукові та методологічні основи 20 хв.
2. Задачі вогневої підготовки, структура, склад та призначення 40 хв.
3. Короткі відомості про розвиток стрілецької зброї та озброєння бойових машин. 20 хв.
Висновки та відповіді на запитання 5 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення: Плакати

1. Від рушниці до автомата

2. Класифікація стрілецької зброї

3. Принцип дії АК74

4. ЛЕТІ, екран, указка

Діафільм „Класифікація автоматичної стрілецької зброї”

 

Навчальна література:

1. Кривошеєв О.В., Поляков С. Ю.Стрілецька зброя. Навчальний посібник. – Х,2003.

2. Наставление по стрелковому делу "Основы стрельбы из стрелкового оружия".

3. Опорний конспект для студентів НЮАУ


 

Питання 1. Вогнева підготовка, її наукові та методологічні основи.

ОРГАНІЗАЩЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:

Залежно від місця проведення заняття керівник заняття використовує або комплекти плакатів, або "ЛЕТІ". Спочатку керівник заняття доводить зміст розділів дисципліни "Стрілецька зброя та вогнева підготовка", послідовність їх вивчення та час, що відводиться на їх вивчення. При цьому він особливо підкреслює, що для успішного досягнення навчальної мети кожному заняттю по вогневій підготовці і, особливо, виконанню вправ навчальних стрільб повинна передувати ретельна і продумана підготовка особового складу.Далі переходячи до вивчення основ стрільби основну увагу слід звернути не на вивчення на пам'ять формул та визначень, а на виявлення фізичного сенсу ї практичного значення вивчення питань історії. Студентам необхідно пояснити, що знання з внутрішньої балістики незабаром будуть необхідні для свідомого засвоєння матеріальної частини стрілецької зброї, правил її зберігання ї огляду, а також при навчанні прийомам ї правилам стрільби.

 

Дидактичний матеріал до першого питання:

Одним з найважливіших принципів бойової підготовки Збройних Сил України є принцип "вчити війську тому, що потрібно на війні". Цей принцип військового навчання є керівним при створенні програм з усіх дисциплін бойової підготовки.

Бойові дії сучасного бою будуть характеризуватись різноманітністю вогневих засобів, які використовує супротивник, добрим маскуванням цілей появою їх на обмежений час і значного їх рухливістю. Все вимагає високої різнобічної підготовки рядового, сержантського і офіцерського складу наших підрозділів щодо питань вивчення, збереження та бойового застосування стрілецької зброї. 

Вогнева підготовка (ВП) є одним з основних предметів в загальній системі навчання і виховання солдат, сержантів, прапорщиків, офіцерів та підрозділів у цілому і складовою частиною польової виучки військ.

 

Вогнева підготовки -дисципліна, яка вивчає будову стрілецької зброї, теорію та практику її бойового застосування.

 

Головною метою вогневої підготовки у військових навчальних закладах України є озброєння курсантів знаннями, навиками та уміннями ведення влучного вогню із стрілецької зброї, керування вогнем підрозділів у бою та навчання вогневій підготовці особового складу підлеглих підрозділів.

Основна мета вогневої підготовки - навчити особовий склад та підрозділи підтриманню озброєння в постійній бойовій готовності та веденню упереджаючого і ефективного вогню, для враження ворога в умовах сучасного бою, в інтересах виконання своїх бойових задач.

 

Для виконання цих задач у процесі навчання особовому складу необхідно придбати високі теоретичні та практичні навики, які у сукупності характеризують рівень вогневої виучки стрілка та вогневу злагодженість підрозділів.

Здібність стрілка (підрозділу) підтримувати штатне озброєння постійній бойовій готовності та повністю використовувати його бойові можливості при веденні вогню в різноманітних умовах прийнято називати вогневою виучкою стрілка (вогневою злагодженістю підрозділу).

 

В результаті вивчення розділу вогневої підготовки студенти повинні

ЗНАТИ:

- розділи вогневої підготовки та структурно-логічну схему вивчення дисципліни у навчальному закладі;

- головні поняття та визначення із внутрішньої та зовнішньої балістики;

- загальну будову та класифікацію автоматичної стрілецької зброї;

- головні переваги та недоліки різних схем роботи автоматичної стрілецької зброї;

- призначення і бойові характеристики АК-74 (РКК-74), КК (ККТ), ПМ і ручних осколкових гранат;

- загальну будову і принцип роботи частин і механізмів АК-74 (РКК74), КК (ККТ), ПМ і ручних осколкових гранат;

- будову патронів до стрілецької зброї;

- нормативи з неповного розбирання і збирання після неповного розбирання АК-74 (РКК74), КК (ККТ), ПМ;

- порядок чищення ї змащування стрілецької зброї та підготовки її до бойового застосування, догляд і збереження стрілецької зброї, боєприпасів і ручних осколкових гранат;

- порядок перевірки бою та приведення до нормального бою стрілецької зброї. Бойові можливості та будову зразків озброєння підрозділу.

- зміст та порядок приведення стрілецької зброї, гранатометів в готовність до бойового застосування (стрільби).

- основи, прийоми та правила стрільби з стрілецької зброї, гранатометів та озброєння бойових машин (призначення, бойові., технічні та балістичні властивості стрілецької зброї та ручних гранат;

- організацію та методику вогневої підготовки механізованих підрозділів, основні положення курсу стрільб, заходи безпеки при діях на озброєнні із зброєю.

 

ВМІТИ:

- Готувати зброю підрозділу до бойового застосування, організовувати та проводити його технічне обслуговування (швидко готувати закріплену зброю (озброєння) до застосування та ефективно використовувати її в бою).

- Управляти вогнем взводу, вміло використовуючи бойові можливості стрілецької зброї, гранатометів та озброєння бойових машин (виявляти цілі, вибирати для ураження найбільш важливі та з достатньою точністю визначати відстані до них ).

- Своєчасно відшуковувати цілі на полі бою та знищувати їх вогнем, впевнено стріляти із стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

- Організовувати та проводити заняття з вогневої підготовки з особовим складом, виконувати нормативи та дотримуватися заходів безпеки.

- виконувати неповне розбирання і збирання після неповного розбирання АК74 (РКК74), КК (ККТ), ПМ;

- визначати і усувати затримки при стрільбі із стрілецької зброї;

- вміти розпізнавати бойові та навчальні (холості) боєприпаси;

- готувати стрілецьку зброю і боєприпаси до стрільби, бойові і навчально-імітаційні гранати до кидання;

- перевіряти бій та приводити до нормального бою стрілецьку зброю.

Питання 2. Задачі вогневої підготовки, структура, склад та призначення.

Задачі вогневої підготовки:

навчити стрілка (автоматника, кулеметника, снайпера, відділення) самостійному веденню вогню у складній тактичній обстановці;

навчити особовий склад виконанню вогневих задач у складі підрозділів в умовах сучасною загальновійськового бою;

- учити командирів організації вогневого ураження супротивника та керування вогнем штатних, приданих та підтримуючих підрозділів (вогневих

засобів) у ході бою.

 

Крім того, в процесі вивчення ВП у особового складу мають формуватись:

- любов до Вітчизни та своєї зброї, а також ненависть до ворога;

- фізична витривалість та морально-психологічна стійкість в бою;

- впевненість у своїй зброї та її високих бойових можливостях.

 

Для виконання цих задач у процесі навчання особовому складу необхідно придбати високі теоретичні та практичні навики, які у сукупності характеризують рівень вогневої виучки стрілка та вогневу злагодженість підрозділів.

 

Здібність стрілка (підрозділу) підтримувати штатне озброєння постійній бойовій готовності та повністю використовувати його бойові можливості при веденні вогню в різноманітних умовах прийнято називати вогневою виучкою стрілка (вогневою злагодженістю підрозділу).

 

В дисципліні будуть розглянуті наступні теми:

Назви тем під керівн. викладача Примітка
Тема 31. Основи вогневої підготовки.  
Тема 32. Автомат Калашникова АК-74, ручний кулемет Калашникова РПК-74. АК74, РКК74, КК(ККТ), ПМ, гранати  
Тема 35. Пістолет Макарова ПМ Призначення, будова, ТТХ ПМ
Тема 36. Стрілецькі боєприпаси Призначення, будова, боєприпасів
Тема 37. Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В. Під ствольний гранатомет ПГ-25. Призначення, будова,
Тема 38. Гранати Призначення, будова,
Тема 39. Основи стрільби - головні поняття та визначення із внутріш-ньої та зовнішньої балістики; - загальна будова та класифікація автоматичної стрілець-кої зброї; головні переваги та недоліки різних схем роботи автоматичної стрілецької зброї;
Тема 40. Правила стрільби правила стрільби, порядок виконання навчальних стрільб, правила стрільб із ПМ, прийоми і правила кидання гранат
Навчальні збори. Тема 4І. Вогневі тренування. Виконання вправ стрільб. Виконання стрільби із гвинтівки, АК-74, ПМ

 

Найвищім етапом у прищепленні навиків є виконання вправ стрільб безпосередньо на військовому стрільбищі або в тирі.

 

Перед заняттям з виконанням прав стрільб обов'язково проводиться самопідготовка, на якій визначається готовність кожного студента до стрільби. Військовослужбовці, які отримали незадовільні оцінки на контрольному занятті, до виконання вправ навчальних занять не допускаються.

При проведенні стрільб студенти тренуються вести вогонь зі стрілецької зброї, використовувати навчальні стрілецькі прилади при вивченні прицілювання та виконання пострілу, покращують знання матеріальної частини зброї, використовувати навчальні стрілецькі прилади; при вивченні прицілювання та виконання пострілу, покращують знання матеріальної частини зброї та навики з прийомів і правил стрільби. В ході виконання вправ стрільби та кидання ручних гранат в студентів формуються високі морально-бойові якості

 

Питання 3. Короткі відомості про розвиток стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Довідку з історії розвитку автоматичної стрілецької зброї.

Перший у світі зразок стрілецької зброї, який втілив у собі властивості ручного кулемета та автоматичної гвинтівки, був автомат, створений у 1916 році В.Г.Федоровим під патрон калібру 6,5-мм. Автоматична дія його ґрунтувалась на принципі використання відбою ствола при його короткому ході.

У 1949 році після всебічних випробувань на озброєння надходить автомат Калашникова зразка 1947 року АК47 (за західною класифікацією – штурмова гвинтівка) під так званий промі­жний (середній за потужністю між пістолетним і гвинтівковим) патрон калібру 7,62-мм.

У 1959 році, внаслідок внесення деяких конструктивних змін і вдосконалення технології виробництва, приймається на озброєння модернізований зразок автомата – АКМ.

У 1960 році на озброєння надходить ручний кулемет Калашникова – РКК.

У 1974 році на озброєння приймається автомат АК74 під 5,45-мм патрон, з малим імпульсом відбою. Трохи пізніше – АК74Н, АКС74, АКС74Н та укорочені варіанти АКС74У і АКС74УН, а також різні варіанти ручних кулеметів – РКК74, РКК74Н, РККС74, РККС74Н. Усього третій комплекс під 5,45-мм патрон включає сім автоматів і чотири кулемети.

З 1991 року почався випуск модернізованого варіанта автомата АК74М. У його конструкції була втілена ідея “універсального” автомата, здатного замінити відразу чотири моделі – АК74, АК74Н, АКС74, АКС74Н. Головна новина цього зразка – установка пластмасового приклада, що складається, і стандартного вузла для кріплення нічних або оптичних прицілів.

У наш час не можна не згадати про “чорний Калашников”– автомати “сотої серії”. Вони існують п’яти різних моделей: АК-101 (АК-102 – укорочена модель) – під патрон калібру 5,56-мм НАТО, АК-103 (АК-104 – укорочена модель) – під відмінно зарекомендував себе і популярний в різних країнах 7,62-мм патрон зразка 1943 року і АК-105 – укорочена модель під вітчизняний патрон калібру 5,45-мм.

Взагалі комплекс стрілецької зброї системи Калашникова нараховує більш, ніж 150 різноманіт­них зразків і модифікацій.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.057 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал