Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 7. Філософія людини


Специфіка філософського розуміння людини. Проблема сутності людини в історії філософії.

Єдність природного, соціального і духовного в людині. Проблема антропосоціоґенезу: багатоманіття концепцій і сучасний стан.

Поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність». Особа і суспільство: проблема взаємовідносин. Свобода і відповідальність особистості.

Проблема сенсу життя в духовному досвіді людства: витоки, підходи та їх вияви.

 

Тема 8. Філософія глобальних проблем і перспектив сучасної цивілізації

Поняття і класифікація глобальних проблем сучасності. Соціально-історичні умови виникнення і динаміка глобальних проблем. Світова спільнота в умовах глобальної кризи. Поняття «межа зростання» сучасної цивілізації. Передумови і шляхи вирішення глобальних проблем. Необхідність єдиної світової свідомості, її нормативна і регулятивна функція. Принцип коеволюції, його світоглядне і методологічне значення. Діалоговий алгоритм цивілізаційного розвитку в 21 сторіччі.

Майбутнє як філософська проблема. Соціальне прогнозування і типи прогнозів майбутнього. Проблеми і перспективи сучасної цивілізації. Необхідність ноосферної парадигми розвитку в 21 сторіччі.

 

Рекомендована література

Базова

1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3 изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – 608 с.

2. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-ге вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – 368 с.

3. Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 640 с.

4. Горський В. С. Історія української філософії : підручник / В. С. Горський. – К. : Либідь, 2004. – 488 с.

5. История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 736 с.

6. История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – 464 с.

7. Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – 768 с.

8. Канке В. А. Философия : исторический и систематический курс : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / В. А. Канке. – М. : Логос, 2003.– 376 с.

9. Кохановский В. П. Философия и методология науки : учебник / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 576 с.10. Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – 816 с.

11. Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова.– Донецк : ДонНТУ, 2009. – 170 с.

12. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – 384 с.

13. Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 576 с.

14. Философия : учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. / А. В. Аполлонов, В. В. Васильев, Ф. И. Гиренок и др.; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. – М. : Академический Проект, 2009. – 688 с.

15. Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – 928 с.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал