Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відносини з міською владою.
Міська влада активно залучає нові підприємства, тому, що розглядає їх як потен-ційне джерело податкових надходжень та нових робочихмісць. Одначе місь-ким господарствам потрібні підприємства , які не створюють екологічних проб-лем і не сприятимуть зниженню життєвого рівня. В деяких випадках, якщо влада і погоджується на створення підприємств, то жителі певних районів мають нега-тивне ставлення до цих питань, бо це приведе до підвищення рівня радіації, шуму тобто погіршення екологічнихнорм (будівництво атомних електростанцій, аеро-дромів, швидкістних автострад).

При виборі місця розташування враховують загальні показники –систему осві-ти, магазини, зони відпочинку,транспорт, розваги та інш. Особливо це стосу-ється тих регіонів , де підприємство є основним роботодавцем, і рішення відносно його скорочення або закриття може привести до погіршення економіки даного регіону.

3.Фактори, пов’язані із особливостями місцевості.

Первиними факторами, які впливають на вибір місця розташування підприємства є –

земля - оцінка вартості місця під будівництво (ціна) може бути великою, і тоді краще порадитися із спеціалістами , архітекторами, крім того необхідно врахо-вувати потенційні можливості грунту, чи можна на даному грунті будувати своє підприємство, особливо промислове (Рівненська атомна станція- карстові грунти).

При проектуванні місця розміщення підприємства обов’язково враховуються місця під парковку транспорту та площа під майбутнє розширення підпри-ємства.

транспорт – передбачає наявність під’їздних доріг, залізничної дороги, можливо навіть, наявність аеропорта.

На вибір місця розташування підприємства впливають фактори наведені в

таблиці 1.

 

Таблиця 1

Рівень Фактор Загальні показники
Регіон -Розміщення постачальників або джерел сировини,   -Розміщення ринків     -Праця Близкість розміщення, спосіб та ціна транспортування, кількість сировини в наявності,   близкість розміщення, цільові ринки,правила обмеження торгівлі. Наявність трудових ресурсів(загальних та спеціа-лізованих), вікові рамки робочої сили,відношення до роботи,продуктивність праці,рівень зарплати, норми компенсації по безробіттю, профспілки.    
Міські відносини Загальна система     Соціальна сфера Податки   Комунальні системи   Підтримка розвитку Школи,церкви,магазини, рівень житла, транспорт Медицина, поліція,пожарна Державні,місцеві (прямі та відносні).   Ціна та доступність в наявності   Податкові пільги, випуск акцій, позики під пільгові відсотки  
Місцевість Земля     Транспорт     Екологія Ціна, необхідний рівень розвитку,парковка, характеристика грунту. Тип(під’їздні дороги,-залізнич-ний транспорт).   Зональні обмеження  

  

Якщо говорити про промислове підприємство , то воно складається із трьох основних частин -

1. продаж-маркетинг (ринок )- дослідження ринку, визначення ціни на продукцію, просування та реклама продукції, укладання договорів та контрактів на реалізацію продукції та інші види діяльності.

2. фінанси (облік) – отримання кредитів, оплата рахунків, управління грошовими потоками, потреба в капіталовкладеннях, випуск акцій, облігацій та інше.

3. виробництво (операції)- конструювання обладнання, планування цехів, визна-чення виробничої потужності, обслуговування та ремонт, управління виробничи-ми запасами, постачання матеріалів, виробниче проектування ефективності вико-ристання виробничих площ та потужностей, монтаж обладнання та інші види робіт.

 

Підприємство є складною відкритою системою, яка містить декілька підсистем- переробна підсистема, підсистема забезпечення та підсистема планування і контролю.

Переробну підсистему можна представити у вигляді моделі, яка складається із вхідної частини, переробної, та вихідної частини, які взаємодіють із зовнішнім середовищем та іншими підсистемами. Переробна підсистема є складовою

частиною виробничої системи і здійснює функцію перетворення вхідних затратних ресурсів (енергія, інформація, капітал, матеріали, техніка, трудові ресурси та їх праця) на вихідні прибуткові результати (товари, послуги, вихід та завоювання ринку ). Під час перероблення ресурсів відбувається зміна форми, внутрішніх властивостей, місць розташування, додається вартість живої праці. На виході процесу виробництва результати перероблення можуть бути як позитивні (якість товару або послуг, прибуток, зайнятість населення, соціальний захист працівників та покращення умов праці), так і негативні (технологічні дефекти, витрати, безробіття). Усі перетворення у переробній підсистемі повинні здійснюватися суворо відповідно до прийнятої технології, яка поєднує кваліфікацію, обладнання, інфраструктуру, інструменти та технічні засоби для перетворення матеріалів, інформації та людей. Переробна підсистема включає чотири типи додаткових підсистем , які визначаються в залежності від типу виробництва: серійна , одиночна, масова та безперервна підсистема.Підсистема забезпечення не пов’язана із виробництвом “виходів”, але вона виконує необхідні функції забезпечення безперебійної ритмічної роботи контролюючої підсистеми на підставі інформації про стан її діяльності. Підсистема забезпечення складається з трьох функціональних підсистем нижчого порядку :

а)- підсистеми технічної підготовки виробництва- включає функції науково-експериментального пошуку, конструкторського розроблення і технологічного проектування та освоєння нових конкурентоспроможніх виробів,

б) –підсистема технічного обслуговування виробництва – передбачає виготовлення робочого та вимірювального інструменту та оснащення, проведення ремонтних робіт та модернізацію устаткування, виконання транспортних та складських операцій.

в)- підсистема ресурсного забезпечення виробництва підтримує на необхідному рівні виробничий процес запасами матеріалів, енергії, інформації та людськими здібностями.

Підсистема планування та контролю- отримує від переробної підсистеми інформацію про стан системи, виконання графіка випуску продукції та незавершене виробництво і рівень запасів. Інформація надходить із внутрішнього середовища про ситуацію всередині підприємства: про мету, структуру, завдання, технологію і людей, політику керівництва, основні напрямки діяльності та інші внутрішні параметри. На основі цієї інформації в процесі планування керівники розробляють цілі підприємства і доводять їх до структурних підрозділів. Для виживання підприємства в ринковій економіці і забезпечення ефективної діяльності підприємству необхідно збирати інформацію про зовнішнє середовище – нормативно-законодавчі акти, поведінку конкурентів, попит споживачів, постачальників, наявність та вартість ресурсів, кредитні стосунки, розвиток технологій та інші. Підсистема планування має опрацювати весь цей обсяг доволі складної інформації і видати рішення (плани, накази, розпорядження тощо), як саме повинна працювати переробна підсистема. Прийняті конкретні рішення містять планування виробничих потужностей, диспетчеризацію, управління матеріально-технічними запасами, контроль якості.

Мета функціонування – бажані результати його діяльності (користь і прибуток для держави і людей). Зміст цілей функціонування зумовлюється практичними потребами ринку.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал