Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ціни на золото та станом на 18.06.2015, 09:06:24 годин
Номер проби Ціна за 1 грам золота грн.)

Для побудови економіко-математичної моделі необхідно ввести наступні позначення:

· і - номер групи дорогоцінних металів за пробами ( );

· , - закупівельна ціна 1 грама дорогоцінного металу, грн.;

· , - ціна продажу 1 г дорогоцінного металу, грн.

На обмеженій області класичні нелінійні криві попиту і пропозиції, мають властивість сепарабельності, тобто їх можна представити сумою відрізків прямих ліній: i.

Крива пропозиції клієнтом ломбарду і-го виду дорогоцінного металу за планом:

(3.1)

Крива попиту на незатребувані дорогоцінні метали i-ого виду покупцями, в магазині при ломбарді за планом

(3.2)

де , - коефіцієнти, що характеризують особливості попиту і пропозиції дорогоцінних металів за групами в ломбарді.

При цьому існує залежність між та виявлена експертним методом по кожній групі дорогоцінних металів:

, (3.3)

де – частка не викуплених виробів, по кожній групі дорогоцінних металів від загального обсягу застави.

З врахуванням прийнятих позначень економіко-математична модель оптимізації закупівельної ціни та ціни продажу на дорогоцінні метали у ломбарді, що максимізує прибуток підприємства, має вигляд:

1) Ціль: максимізація прибутку від даного виду діяльності ломбарду, грн:

(3.4)

де - прибуток від покупки та продажу дорогоцінних металів у ломбарді, грн;

- дохід від покупки та продажу дорогоцінних металів у ломбарді, грн;

- витрати на придбання, кредитування та утримання і-го виду дорогоцінного металу, грн.

2) Обмеження моделі:

а) умова рівності обсягу закупівель і продаж з урахуванням коефіцієнту

(3.5)

б) невід’ємність функцій попиту та пропозиції

, (3.6)

в) невід’ємність змінних моделі:

, , , (3.7)

Для визначення оптимального прибутку потрібно розрахувати окремі показники та коефіцієнти для моделі (3.4-3.7).

Дохід від продажу дорогоцінних металів за планом ломбарду, яка складається з декількох складових, дорівнює.

(3.8)

Враховуючи, що витрати ломбарду по організації торгівлі та придбанні дорогоцінних металів дорівнюють:

(3.9)

- ставка ломбарду по наданих кредитах, частин;

- частка не викуплених виробів, по кожній групі дорогоцінних металів від загального обсягу застави, %, запланована на наступний період.

Формула для розрахунку доходу ломбарду від продажу та купівлі дорогоцінних металів набуває вигляду:(3.10)

Для показників попиту та пропозиції ми пропонуємо наступну методику їх обґрунтування:

Введемо додаткові позначення з урахуванням різних варіантів (індекси 1 і 2) за планом:

, – можливі закупівельні ціни 1 г дорогоцінного металу і-ої проби у клієнта ломбарду, грн;

, – прогнозований обсяг купівлі 1 г дорогоцінного металу і-ої проби у клієнта ломбарду за ціною та відповідно;

, і – можливі ціни продажу 1 г дорогоцінного металу і-ої проби за планом, грн;

, – прогнозований обсяг продажу магазином при ломбарді 1 г дорогоцінного металу і-ої проби за планом за цінами , відповідно.

Апроксимація кривих пропозиції та попиту , дає наступні результати:

Для пропозиції

(3.11)

(3.12)

Для визначення попиту:

(3.13)

(3.14)

Підставляючи отримані коефіцієнти у модель (3.4-3.6) ми отримаємо усі дані для розв’язку економіко-математичної моделі оптимізації закупівельної ціни та ціни продажу на дорогоцінні метали у ломбарді, що максимізує прибуток ломбарду.

Пропонована модель є задачею нелінійного математичного програмування. Для її вирішення сучасні комп'ютери мають стандартний набір програм, наприклад «Пошук рішення» в MS Excel. В процедурі пошуку рішення Microsoft Excel використовується алгоритм нелінійної оптимізації Generalized Reduced Gradient (GRG2), розроблений Леоном Ласдоном (Leon Lasdon, University of Texas at Austin)[] і Аланом Уорен (Allan Waren, Cleveland State University)[]. Алгоритми симплексного методу і методу "branch-and-bound" для вирішення лінійних і целочисельних задач з обмеженнями розробленими Джоном Уотсоном (John Wat-son)[] і Деном Філстра (Dan Fylstra)[] з Frontline Systems, Inc.Пропонована методика дозволяє визначити закупівельні ціни та ціни продажу за 1 г дорогоцінного металу в ломбардах, що забезпечують максимум фінансового результату і враховують попит, пропозицію та частку не викуплених виробів за різними групами дорогоцінних металів.

Питання ціноутворення в ломбардних установах на даний момент недостатньо вивчений і висвітлений у наукової та методичної літературі. Ціноутворення в ломбардах – це процес, що складається з кількох взаємопов`язаних етапів. На відсоткові ставки в ломбардах істотно впливають наступні чинники: ринковий рівень відсоткових ставок, що склався в регіоні; структура кредитів, наданих ломбардом; величина не відсоткових витрат.

Етапи ціноутворення в ломбардах розглянемо на рис. 3.4.

 

 

 

 


 

Рис.3.4 Основні етапи ціноутворення ломбардних послуг.

Оскільки ломбард є специфічною кредитною установою, активно займається кредитуванням населення, постає завдання знаходження економічно зваженого варіанту визначення відсоткових ставок за кредит, які з одного боку залучаючи клієнтів, створювали б для них сприятливі умови, з іншого боку стимулювали приплив в ломбард матеріальних цінностей та клієнтів. Необхідно враховувати і фактор конкуренції з боку інших ломбардів та банків.

Пропонована методика дозволяє визначити закупівельні ціни та ціни продажу за 1 г дорогоцінного металу в ломбардах, що забезпечують максимум фінансового результату і враховують попит, пропозицію та частку не викуплених виробів за різними групами дорогоцінних металів.

 

CПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Аранчій В.І. Фінансова стратегія у системі управління підприємством [Текст] /В.І. Аранчій, О.П. Зоря //Вісник Полтавської державної аграрної академії – 2010. – №2. – С. 156–159.

2. Арутюнян С.С. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у діяльності банків і небанківських інститутів в сучасних умовах [Текст] / С.С. Арутюнян //Вісник соціально-економічних досліджень, Одеський національний економічний університет, Одеса. – 2012. - № 47. С. 6-14.

3. Банківська енциклопедія/ С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання, 2011. – 504 с.

4. Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. — 3-е изд. — М.: Экономистъ, 2003.— 528 с.

5. Господарський кодекс України 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 26.04.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

6. Двуреченська О. С. Катеринославський міський ломбард: заснування та особливості діяльності [Текст] / О. С. Двуреченська // Гуманітарний журнал. – 2011. – №1-2. – С.92–99.

7. Деньги, кредит, банки : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. — 11е изд., перераб и доп. — М. : КНОРУС, 2013. — 448 с.

8. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. / Под ред. Г. Н. Белоглазовой Белоглазова Г. Н. – М.: Высшее образование, 2009. – 392 с.

9. Доклад городской управы по вопросу открытия в г .Екатеринославе городского ломбарда [Текст] // Журнал Екатеринославской городской Думы за 1904 год. – Екатеринослав, 1904. – С. 5–14, 20.

10. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» 19.11.1992 № 2801-XII, редакція від 13.06.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

11. Закон України «Про банки та банківську діяльність» 07.12.2000 № 2121-III, редакція від 26.04.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

12. Закон України «Про господарські товариства» 19.09.1991 № 1576-XII, редакція від 14.05.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

13. Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контрол за операціями з ними» 18.11.1997 № 637/97-ВР, ред. від 02.12.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/637/97-%D0%B2%D1%80.

14. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 15.05.2003 № 755-IV, редакція від 26.05.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

15. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» 18.11.2003 № 1255-IV, ред. від 06.11.2014 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1255-15.

16. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 24.02.1994 № 4004-XII, редакція від 01.01.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

17. Закон України «Про заставу» 02.10.1992 № 2654-XII, редакція від 06.11.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2654-12.

18. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 06.07.1995 № 265/95-ВР, редакція від 01.01.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80.

19. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності 01.06.2000 № 1775-III», ред. від 06.02.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1775-14.

20. Закон України «Про підприємництво» 07.02.1991 № 698-XII, редакція від 05.04.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/698-12.

21. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 12.07.2001 № 2664-III, редакція від 06.02.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-1.

22. Казьмирчук Г.Д. Ломбардна справа на Півдні України в кінці XIX – на початку XX ст. : джерелознавчий аспект [Текст] / Г. Д. Казьмирчук, М. Г. Казьмирчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К. : ВПЦ Київський університет, 2005. – Вип. 77–79. – С.71–74.

23. Казьмирчук М.Г. До питання про створення ломбардів у місті Києві [Текст] / М. Г. Казьмирчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Історія. – 2005. – Вип. 77–79. – С. 71–74.

24. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент : підручник [Текст] /Г. І. Кіндрацька. – 2-ге вид. – К. : Знання, 2010. – 406 с.

25. Классики менеджмента: Энциклопедия Пер. с англ. [Текст] / Под ред. Уорнера М. – С-Пб. : Питер, 2001. – 1168 с.

26. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія й практика: Навч. Посіб. – К.: Знання , КОО, 2012.- 303с.

27. Ломбардний бізнес: тенденція сьогодення – динамічний розвиток //Україна Бізнес від 15 червня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrbizn.com/.../27.

28. Мица Н.В. Економічна сутність та роль фінансової стратегії в системі управління підприємством [Текст] / Н.В. Мица, В.В. Мица // Вісник Запорізького національного університету – 2010 – №3. – С.239–247.

29. НАН України. Секція суспільних та гуманітарних наук. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави. Національна доповідь.

30. Отчет Николаевского городского ломбарда Херсонской губернии за 1900 год. [Текст] – Николаев, 1901. – С. 6.

31. Офіційний сайт Всеукраїнської асоціації ломбардів [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://lombard.org.ua.

32. Офіційний сайт ломбарду «Скарбниця» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.skarb.com.ua/ru/about/.

33. Офіційний сайт мережі ломбардів «Комод» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lombard-komod.ua/.

34. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

35. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.dfp.gov.ua.

36. Офіційний сайт ПТ "Київський міський ломбард "Меленчук і К" [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://glombard.at.ua/.

37. Податковий кодекс України 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 11.06.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

38. Положення «Про порядок надання фінансових послуг ломбардами» від 26.04.2005 № 3981 з доповненнями до 2013 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0565-05.

39. Положення про Державну пожежну охорону 26 липня 1994 р. N 508, ред. від 19.11.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/508-94-%D0%BF.

40. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» 22.06.1999 № 1109, редакція від 23.07.2014 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1109-99-%D0%BF.

41. Проект закону «Про ломбарди і ломбардну діяльність». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45078.

42. Системный анализ в экономике и организации производства: Учебник [Текст] / С. А. Валуев, В. Н. Волкова, А. П. Градов и др.; под общ. ред. С. А. Валуева, В. Н. Врлковой. – Л. : Политехника, 1991. – 398 с.

43. Сучасний стан та перспективи розвитку небанківських кредитно–фінансових інститутів на фінансовому ринку / Л. Ю. Леваєва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 195-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2012_6_43.pdf

44. Тараненко І.В. Маркетингові стратегії розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобалізації: Монографія [Текст] / І.В. Тараненко та ін. – Д. : Вид-во ДУЕП, 2010. – 304 с.

45. Указ президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» 23.07.1998 № 817/98, редакція від 08.06.2004[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/817/98.

46. Указ Президента України «Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» 10.12.2001 № 1199/2001, ред. від 06.04.2004 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1199/2001.

47. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» 22.07.2003 № 740/2003 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/740/2003.

48. Факторинг в Україні: cтан та перспективи розвитку / Л. Ю. Леваєва // Економічний вісник університету. - 2014. - Вип. 23(1). - С. 222-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2014_23(1)__42.pdf.

49. Фінансова грамотність : навч. посібник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К., 2013. – 311 с.

50. Формування фінансової стратегії розвитку ломбардних установ / Л. Ю. Леваєва // Економічний вісник університету. - 2014. - Вип. 22(1). - С. 226-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2014_22(1)__42.pdf.

51. Цивільний кодекс України 16.01.2003 № 435-IV, Редакція від 06.06.2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

52. Экономико-математическое моделирование производственных систем: учеб. пособие [Текст] / В. С. Иозайтис, Ю. А. Львов. – М. : Высш. шк., 1991. – 192 с.

53. Экономическая теория: политэкономия: Учебник / Э45 Под ред. В.Д. Базилевича. — М.: Рыбари; К.: 2009.— 870 с.

54. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 480 с.

55. Закон України «Про ціни і ціноутворення» 21.06.2012 № 5007-VI, ред. від 05.01.2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5007-17.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал