Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


D) Айнымалы электр өрiсi контурда индукциялық ток тудырады 4 страница
А) 1 м/с.

В) 10 м/с.

С) 20 м/с.

Д) 60 м/с.

Е) 40 м/с.

29. Вакумдағы жарық жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалған бөлшек жарық толқынын шығарады. Қозғалмай тұрған бақылаушыға қатысты бұл толқынның жылдамдығы неге тең? Жарықтың вакумдағы жылдамдығы С-ға тең.

А) С

В) С/2

С) 2С

Д) 3С

Е) 0,9 С

30. Массасы m=5кг дене S=Asin t заңдылығы бойынша өзгереді, мұндағы

А =5 см және рад/с. Қозғалыс басталғаннан 1/6 с өткеннен кейінгі денеге әсер ететін күшті анықта:

А) -1,23Н.

В) -1,8Н.

С) 0,8Н

Д) 1,8Н

Е) 1,23Н

 


 

31. 200С температурада кПа қысымда, массасы г оттегі қандай көлемді алады?

А) 7,6 л

В) 2,6л

С) 5,7 л

D) 6,2 л

E) 6 л

 

32. Көлемі бірдей екі баллон бар. Біреуінде массасы 1кг газ тәрізді азот, ал екіншісінде массасы 1кг газ тәрізді сутегі бар. Газдардың температуралары бірдей. Сутегінің қысымы 1·105 Па. Азоттың қысымы қандай:

А) 7·10³ Па

В) 3,6·10³ Па
С) 1·105 Па
Д) 14·105 Па
Е) 28·105 Па

33. Температурасы 27°С, қысымы 200кПа белгісіз газдың тығыздығы 0,32 кг/м3. Осы газдың молярлық массасын табыңыз:

А) 4 г/моль

В) 3 г/моль

С). 0,22 кг/моль

D) 5 г/моль

Е) 6 г/моль

34. Газдың молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы 500м/с, қысымы 50кПа. Осы газдың тығыздығын табыңыз:

А) 0,6 кг/м3

В) 0,3 кг/м3

С) 2,5 кг/м3

D) Юкг/м3

Е) 1 кг/м3

 

35. Жылу машинасының 1 циклында идеал газ қыздырғыштан 10Дж жылу алып, 3Дж жылу мөлшерін суытқышқа беріп, 7Дж жұмыс істеді.Осы кезде газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді:

А) ΔU=0 Дж

В) ΔU=14Дж
С)ΔU=20Дж

Д)ΔU=10Дж
Е)ΔU=7Дж

36. Ыдыстағы қоспадағы оттегінің қысымы 10кПа, ал азоттың қысымы 8кПа. Қоспаның қысымы неге тең:

А) 18кПа

В)2КПа

С)9кПа

Д)80кПа

Е) 5кПa

37. Идеал газға 5Дж жылу беріліп сыртқы күштің нәтижесінде 8Дж жұмыс жасалады. Газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді:

А) 13Дж-ге артты

В)3Дж-ге кеміді

С)3Дж-ге артты

Д) 13Дж-кемиді

Е)Өзгерген жоқ

38. Газдың температурасы 27ºС болғанда көлемі 6л болды, егер 77ºС болғанда көлемі қандай болады (қысымы тұрақты деп есептеңіз)А) 7л

В)4л

С)2л

Д)11л

Е) 9л

39. 270С температурада көлемі 20 л ыдыста 4 г сутегі бар. Сутегінің қысымын табу керек. Сутегінің мольдік массасы к/м.

А)0,25×106 Па

В) Па

С) Па

D) Па

E) Па

40. Газға изохоралық процесте 4×1010 Дж жылу берілген. Газдың кеңейтілген кездегі жұмысымен ішкі энергия өзгерісін есептеу керек.

А) 4×1010 Дж

В) Дж

С) Дж

D) Дж

E) Дж

 

41. Қысымы Па газдың көлемі изобаралы 3 есе ұлғайды. Егер газдың көлемі ұлғайғанда 12,9 кДж жұмыс атқарылса, онда бастапқы көлемі қандай?

А) м3

В) м3

С) м3

D) м3

E) м3

42. Температурасы және қысымы кПа, көлемі 80 м3 бөлмедегі молекулалар саны қанша болады.

А)

В)

С)

D)

E)

43. Қалыпты жағдайдағы идаел газ молекулаларының үдемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясын анықтау керек. Егер тұрақты .

А)

В)

С)

D)

E)

44. 70С температурада 12 г газдың алатын көлемі м3. Тұрақты қысымда газды қыздырғаннан кейін оның тығыздығы0,6 кг/м3 тең болады. Газды қандай температураға дейін қыздырған.

А) 1400 К

В) 2400К

С) 360К

D) 5900К

E) 6423К

 

45. Па изобаралық кеңеюде, газ көлемі 2м3 артты. Кеңеюі процесінде газға Дж берілді. Осы газдың ішкі энергия өзгерісін есептеу керек.А) 3,8×107Дж

В) Дж

С) Дж

D) Дж

E) Дж

 

46. Сыйымдылығы 12 л баллон азотпен толтырылған, оның қысымы 8,1 МПа және температурасы 170С. Баллондағы азоттың мөлшері қандай?

А) 1,13 кг

В) 2,36 кг

С) 6,32 кг

D) 1,54 кг

E) 6,95 кг

47. 12 л оттегіні, тұрақты қысымда 500-қа дейін қыздыру үшін, қанша жылу мөлшерін беру керек.

А) 545 Дж

В) 654 Дж

С) 951 Дж

D) 624 Дж

E) 435 Дж

48. 170С температурадағы және 10 кПа қысымдағы азот молекулаларының еркін жолының ұзындығын табу керек.

А) 1×10-6м

В) м

С) м

D) м

E) м

49. Температурасы 200С , қысымы Па және 480 см3 көлемді ыдыста газдың қанша молекуласы бар.

А)

В)

С)

D)

E)

 

50. Газды сығуда оның көлемі 8 м3 -тан 5 м3-қа кеміген. Ал қысымы 60 кПа-ға артқан. Процесті изотермиялық деп есептеп, алғашқы қысымын анықтаңыз.

А) 100 кПа

В) 251 кПа

С) 65 кПа

D) 965 кПа

E) 875 кПа

 

51. Газ р=100Па тұрақты қысымда көлемiн V1 = 2 л-ден V2 = 5 л-ге дейiн өзгерттi. Газдың iстеген жұмысы қандай?

A) 300 Дж

B) 50 Дж

C) 100 Дж

D) 200 Дж

E) 400 Дж

52. 1 моль газ көлемiн Т = 300 К температурада 2 есе арттырды. Ол қандай жұмыс жасады?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал