Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до виконання
Міністерство освіти і науки України

Херсонська державна морська академія

Кафедра технічної механіки, інженерної і комп’ютерної графіки

Реєстр. №______________

Шифр _________________

Методичні рекомендації

До виконання розрахунково-графічних робіт

з дисципліни «Теоретична механіка»

підготовки бакалавра

галузей знань: 0701 - транспорт і транспортна інфраструктура;

0507 - електротехніка та електромеханіка,

напрямів: 6.070104 „Морський та річковий транспорт ”,

6.050702 „Електромеханіка”

Форма навчання : денна

 

Херсон – 2011

Методичні рекомендації до проведення розрахунково-графічних робот

 

з дисципліни Теоретична механіка розробили у відповідності з навчальною програмою к.п.н. доцент кафедри технічної механіки, інженерної і комп’ютерної графіки Васильченко Г.Ю., к.т.н., доцент кафедри технічної механіки, інженерної і комп’ютерної графіки Івченко Т.І.

 

 

Методичні вказівки розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри технічної механіки, інженерної і комп’ютерної графіки

01.09.2011р. протокол № 1

 

Завідувач кафедри доктор технічних наук А.В. Букетов

 

 

Схвалено навчально-методичним відділом інституту

 

Начальник навчально-методичного відділу _____________ Черненко В.В.

 

____. ___________2011 р.

 

 

Вимоги до виконання

 

Розрахунково-графічні роботи та контрольні завдання з теоретичної механіки виконуються на стандартних аркушах формату А – 4, на титульній сторінці якого вказуються назва роботи, курс, група, прізвище та ініціали курсанта, варіант роботи (Додаток А). Виконання кожного завдання починається з його назви на новій сторінці. Номер варіанту завдань дає викладач (порядковий номер студента у списку групи), або номером завдання є остання цифра залікової книжки, а номером схеми – передостання цифра залікової книжки студента.

Перед тим як проводити розрахунки треба добре розібратися в умовах задачі і схеми до неї. При цьому треба головну увагу звертати на механічний загальний зміст завдання ( рівновагу тіла, дію механізму, рух системи, тощо).

Рисунки схем мають бути виконані з допомогою креслярського приладдя, чітко і акуратно. На них мають бути показані всі атрибути, необхідні для виконання завдання (вектори, розміри, осі координат і все інше). Розрахунки слід супроводжувати короткими поясненнями, як це зроблено у відповідних прикладах.

При виконанні завдань треба звернути увагу на наступне. Механіка є наука природознавча , про взаємодію і рух реальних макротіл у просторі та часі. Тому головним, при практичному використанні теоретичної механіки, є математичне описання (формулювання) механічних умов задачі (її постановка). Якщо це зроблено у відповідності з законами механіки і за її правилами, тоді така задача завжди має розв’язок просто тому, що стан тіла, або тіл, який математично описується в задачі, відбувається насправді у природі. Це дає можливість контролювати правильність розв’язання задачі ще в процесі цього розв’язування. В першу чергу це робиться за розмірністю. Якщо в задачі виникла необхідність складати (віднімати) величини різних розмірностей (кілограми з метрами , ньютони з секундами і таке інше) це означає, що десь зроблена помилка і задача розв’язується неправильно. Так само, якщо при розв’язуванні задачі одержано від’ємний час, додатна робота сили опору, від’ємна кінетична енергія або ще якась фізична величина, яка не існує в природі макросвіту, це означає, що десь зроблено помилку і задача розв’язується неправильно. Наведені правила дають можливість контролювати хід розв’язання задач механіки на всіх етапах.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал