Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МОДУЛЬ 1. Ресурси лікарських рослин та їх використання
Змістові модулі:

1. Рослинний світ та його багатства. Підготовчі роботи ресурсознавчих досліджень.

2. Експериментальні роботи ресурсознавчих досліджень. Раціональне використання і охорона природних ресурсів лікарських рослин.

Згідно з навчальним планом заняття забезпечуються такими видами і формами навчання, як: а) лекції; б) практичні заняття; в) письмова контрольна робота; д) самостійна робота студентів (СРС).

На лекціях розглядаються загальні питання ресурсознавства лікарських рослин, вивчаються сучасний стан та динаміка використання ресурсів дикорослих лікарських рослин, питання екології рослин, основні етапи та методи ресурсознавчих досліджень, нормативно-правові основи використання ресурсів лікарських рослин та значення ресурсознавчих робіт в охороні дикорослих лікарських рослин.

Практичні заняття передбачають ознайомлення з поняттям “Ресурсознавство лікарських рослин” як науковим напрямком і професійною дисципліною, з основними напрямками ресурсних досліджень лікарських рослин, засвоєння визначень та суті основних понятть і термінів, які застосовуються в ресурсознавстві лікарських рослин і фітоценології, визначення урожайності різними методами, експлуатаційних запасів та обсягів можливих щорічних заготівель ЛРС на конкретних заростях, складання інвентаризаційних відомостей.

Самостійна робота складається з самостійного теоретичного опрацювання питань програми, поглиблення знань про запаси лікарських рослин, зокрема на території України, ботаніки її географічних зон, складання карт-схем ареалів лікарських рослин Львівської області, картування запасів перспективних для заготівлі видів лікарських рослин, написання письмових контрольних робіт, підготовки до практичних занять та підсумкового модульного контролю.

Обов’язкова письмова контрольна робота є формою контролю оволодіння навчальним матеріалом, у відведений для самостійної роботи студента час (міжсесійний період). Зміст контрольної роботи визначається навчальною програмою дисципліни «Ресурсознавство лікарських рослин», методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

При вивченні дисципліни «Ресурсознавство лікарських рослин» студенти фармацевтичного факультету заочної форми навчання (термін навчання 4,5 і 5,5 р.) виконують обо’язкову письмову контрольну роботу,якаприсвячена вивченню теоретичних і практичних питань ресурсознавтва, вирішенню ситуаційних завдань, що стосуються визначення запасів ЛР та обсягів можливих щорічних заготівель ЛРС, опрацюванню заходів з охорони дикорослих ЛР .

Тематика контрольних робіт включає весь програмний матеріал. Кожний студент одержує індивідуальне завдання (окремий варіант) для виконання контрольної роботи.До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які успішно виконали обов’язкову письмову контрольну роботу, відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів не меншу за мінімальну.

Підсумковий модульний контроль проводиться на останньому (контрольному) занятті модуля. Під час підсумкового модульного контролю перевіряється рівень теоретичних знань і володіння практичними навичками, відповідно до переліків, визначених програмою.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал