Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додатки до розділу 1
Табл. 1.1

Ключові поняття та терміни

Терміни і поняття Визначення поняття/терміну Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)
Державний борг загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають у дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що виникають на підставі законодавства чи договору Бюджетний кодекс України
Зовнішній державний борг заборгованість держави перед іноземними кредиторами, тобто громадянами, організаціями та урядами інших країн Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін.. Теорія фінансів: підручник/ За ред.. проф..В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010 . - 249
Внутрішній державний борг заборгованість держави перед громадянами та підприємствами своєї країни,які є кредиторами Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін.. Теорія фінансів: підручник/ За ред.. проф..В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010 . - 249
Капітальний борг загальна сума заборгованості минулих років і відсотків, що мають сплачуватися за позиками Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін.. Теорія фінансів: підручник/ За ред.. проф..В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010 . - 249
Поточний борг сума заборгованості, що підлягає погашенню в поточному році, й належних до сплати в цей період відсотків за усіма випущеними на даний момент позиками Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр Навчальної літератури, 2003. – 312 с.
Управління держаним боргом це комплекс заходів, що здійснює держава в особі її уповноважених органів з визначення умов залучення коштів, їх розміщення і погашення, та забезпечення платоспроможності держави Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр Навчальної літератури, 2003. – 312 с.
Боргова безпека це такий рівень внутрішньої і зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх та зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін.. Теорія фінансів: підручник/ За ред.. проф..В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010 . - 249
Гарантований державою борг загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями Бюджетний кодекс України

 Підходи до визначення поняття «державний борг»
Ю. В. Ковбасюк Державний борг – загальний розмір накопиченої заборгованості держави зовнішнім і внутрішнім кредиторам, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів за вилученням бюджетних профіцитів.
Опарін В.М. Державний борг – це сума заборгованості держави своїм кредиторам
Т. Г. Бондарук Державний борг – сума заборгованості держави по випущених і не погашених державних внутрішніх позиках, а також сума фінансових зобов’язань держави по відношенню до зовнішніх кредиторів.

 


Рис 1.1. Підходи до визначення поняття «державний борг». Джерело: створено автором за даними [Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін.. Теорія фінансів: підручник/ За ред.. проф..В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010 . - 576]


 

Функції державного боргу
Фіскальна
Регулятивна
Перерозподільна
Валютно-фінансова

 

 


Рис. 1.2. Функції державного боргу

Джерело: створено автором за даними
 

 

Таблиця 1.2

Дискусійні питання щодо поняття державного боргу у різних економічних школах та науковців

Теоретична школа Представники Ставлення до державного боргу Джерело
Меркантилізм В. Стаффорд, Т. Мен, А. Монкретьєн Приток грошей у національну економіку оцінювався як позитивний факт, тому кредитне фінансування виправдовувалося як одне з найважливіших джерел державних доходів О.С. Новосьолова. Державний борг: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності. - Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка . - 2013. - Вип. 23. - С. 169-173.
Фізіократи Франсуа Кене, А.Тюрго, В.Мірабо, Д.Норе На їх переконання, здійснюючи запозичення, держава відтягує ресурси із продуктивних секторів економіки. Так, Ф. Кене вважав, що державні кредити «примножують непродуктивний клас населення» О.С. Новосьолова. Державний борг: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності. - Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка . - 2013. - Вип. 23. - С. 169-173.
Класична школа А. Сміт, Д. Рікардо Представники класичної школи економічної теорії розглядали державний борг як суто негативне явище. А. Сміт писав про «… зростання величезних боргів, що в даний час пригнічують, і в кінцевому рахунку, можливо, розорять всі великі нації Європи». Вчений вказував на те, що при нарощуванні державного боргу підвищуються і податки, а це, своєю чергою, спричиняє відплив капіталу. Таким чином, практика боргового фінансування державних витрат, на думку класика, призводить до послаблення держави та її банкрутства. О.С. Новосьолова. Державний борг: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності. - Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка . - 2013. - Вип. 23. - С. 169-173
Німецька класична теорія фінансів К.Рау К. Рау не погоджувався з тим, що державний борг є суспільним активом і що народ винен сам собі та собі ж платити. Він стверджував: «Це помилка, бо тут вся маса платників змушена віддавати частину своїх доходів для задоволення декількох отримувачів відсотків» О.С. Новосьолова. Державний борг: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності. - Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка . - 2013. - Вип. 23. - С. 169-173
Марксизм К. Маркс, Ф. Енгельс К. Маркс вважає цілком послідовною доктрину, що народ тим багатше, чим більше його борг. Вчений розглядає державний кредит як «символом віри капіталу», а державний борг називає «одним із найсильніших важелів початкового накопичення капіталу. Він наділяє непродуктивні гроші продуктивною силою та перетворює їх таким чином у капітал». О.С. Новосьолова. Державний борг: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності. - Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка . - 2013. - Вип. 23. - С. 169-173
Кейнсіанська теорія Дж. Кейнс Кейнсіанці доводили, що державний кредит здатен примножувати інвестиції та збільшувати сукупне споживання в економіці. Ними ж була розроблена концепція про мультиплікативний ефект зростання сукупного попиту внаслідок збільшення державних видатків за рахунок запозичень. Стимульований сукупний попит надає імпульс до розширення виробництва, що спричиняє ще більше зростання сукупного попиту. Такий мультиплікативний ефект дозволяє державі своєчасно обслуговувати державний борг О.С. Новосьолова. Державний борг: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності. - Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка . - 2013. - Вип. 23. - С. 169-173
Монетаризм М. Фрідман Оскільки в сучасній фінансовій практиці промислово розвинених країн випуск грошей в обіг прямо пов' язаний із державним боргом, то монетаристи пропонують скоротити дефіцитність державного бюджету, державний борг і активно регулювати кредитну емісію. М. Фрідман вважає, що головною причиною інфляції була фіскальна політика держави, спрямована на зростання державних видатків, що покриваються випуском позик. О.С. Новосьолова. Державний борг: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності. - Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка . - 2013. - Вип. 23. - С. 169-173

 

Джерело: створено автором за даними


 

Класифікаційна ознака
За типом кредитора
Зовнішній борг
Внутрішній борг
За формою залучення коштів
Державні запозичення
Державні гарантії
Валюта залучення коштів
Борг у національній валюті
Борг у іноземній валюті
Термін залучення коштів
Короткостроковий борг
Середньостроковий борг
Довгостроковий борг
Залежна від виду та термінів здійснення виплат
Поточний
Капітальний

 

 


Рис. 1.3. Класифікація державного боргу

Джерело: створено автором за даними


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал