Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок кіл несинусоїдного струму
Розрахунок лінійних електричних кіл несинусоїдного струму здійснюють у такій послідовності:

  1. Розкладають несинусоїдну ЕРС (чи напругу) живлення в ряд Фур'є.
  2. Розраховують струми, напруги і потужності кола для кожної гармоніки
    окремо.
  3. За методом накладання визначають сумарні миттєві значення струмів
    віток та напруг на елементах кола.

Схема розрахунку наведена на рис. 2.6. Спочатку розраховують струми й потужності (U0, I0, P0), які виникають внаслідок дії сталої складової ЕРС Е0після цього – величини і1, и1, P1, Q1 – від дії першої гармоніки ЕРС – e1 далі і2, u2 , P2 , Q2 – від другої гармоніки ЕРС – е2 і т.д.

При розрахунку електричного кола від сталої складової Е0 для якої ƒ = 0, необхідно врахувати, що опір котушки для нульової гармоніки (k = 0) дорівнює нулеві: , а опір конденсатора прямує до нескінченності: і, тим самим, вітка з індуктивністю закорочується, а з єм­ністю розривається, тобто структура початкового кола змінюється. Для k = 1,.. .,n, структура кола залишається незмінною.

Отже, під час розрахунку необхідно врахувати, що індуктивний опір зростає пропорційно до частоти. Тому для k-і гармоніки xLk в k разів більший, ніж для першої гармоніки xL1.

(2.20)

Ємнісний опір зменшується із зростанням частоти, тому для k-ї гармо­ніки хСк в k раз менший, ніж для першої гармоніки xC1

(2.21)

Резистивні опори, якщо частоти не дуже великі, приймають незалежними від частоти.

В табл. 4.2 наведені зміни опорів елементів r, L, С від частоти.

При індуктивному характері вітки (xk = kωL) і зі зростанням порядкового номера гармоніки значення амплітуди струму іk відносно значення амплітуди відповідної гармоніки ЕРС зменшується, тобто струми вищих гармонік мають порівняно менші значення, ніж напруги на тих вітках: криві струмів згладжу­ються порівняно з кривими напруг.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал