Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 27
Посадову особу районної податкової інспекції звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з’ясовано, що ця особа була учасником одного з товариств з обмеженою відповідальністю. (ТОВ). Працівник податкової служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа – учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльність, на його думку, займається не він, а засноване за його участю ТОВ.

Питання:

1. Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю?

2. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?

3. Чи змінилася б ситуація, якби зазначена особа була учасником не ТОВ, а повного товариства?

 


 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРИ

Законодавчі та нормативно-правові документи:

1. Конституція. України, від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами від 01.01.2013 №5042-17).

3. Податковий кодекс України. Закон від Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами від Редакція від 01.01.2013, підстава 4834-17, 5074-17, 5083-17, 5211-17, 5412-17, 5413-17, 5503-17, 5519-17).

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами від 01.01.2013 №1878-17, 5042-17).

5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (зі змінами на 09.12.2012)

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-X

7. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ.

8. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 р. №771/97.

9. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 р. №3659-ХІІ.

10. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. №775-ІV.

11. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.1997 р. №996-ХІV.

12. Закон України «Про інвестиційну діяльність» / Відомості Верховної Ради України, №47, 1991.

13. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV

14. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV

15. Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р. №2408.

16. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р. №2406-ІІІ.

17. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI.

18. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. №265.19. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ.

20. Закон України «Про ціни та ціноутворення» від 03.12.1990 р. № 507-ХІІ.

21. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 р. №1393-ХІV.

22. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-ІV.

23. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996 р. №448/96.

24. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464-VI.

25. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. №877.

26. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 р. №771.

27. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270.

28. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ.

29. Постанова ВРУ «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 р. №2471-ХІІ.

30. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування» від 03.07.1998 р. № 727/98.

31. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. №1085/2010.

32. Указ Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23 липня 1998 р. № 817/98.

33. Декрет КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 р. №46-93.

34. Постанова КМУ «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 р. №1548.35. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки» від 14.11.2007 р. №1324.

36. Постанова КМУ «Про реалізацію окремих положень закону «Про захист прав споживачів» від 19.03.1994 р. №172.

37. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень, затверджене Постановою КМУ від 22.02.1995 р. № 135.

38. Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затверджений Постановою КМУ від 17.10.2007 р. №1222.

39. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» №28 від 01.02.2005 р.


Базова

40. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 766 с.

41. Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С. Господарське право Навчальний посібник. За заг. ред. С. В. Несинової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.

42. Податкове право: навч. посіб. / Я.В. Греца, В.І. Ярема, Ю.М. Бисага, М.В. Сідак. – К. : Знання, 2012. – 389 с.

43. Понікаров В.Д. Правове забезпечення господарської діяльності: Навчальний посібник / Понікаров В.Д., Сергієнко В.В., Денисюк С.Ф., Джафарова О.В., Андрійченко Ж.О., Ялдін І.В., Назаренко Д.В., Кожушко О.В. – Харків: ФО_П Шейніна О.В., 2009. – 343 с.

44. Понікаров В.Д., Попова С.М., Попова Л.М., Назаренко Д.В. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.

 

Допоміжна:

45. Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С. М. Податкове право. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.

46. Дмитренко, Ю.П. Трудове право України : пiдручник / Ю.П.Дмитренко. – К. : ЮрiнкомIнтер, 2009. – 624 с.

47. Костюченко А.О. Банківське право : Підручник. – К. : Атіка, 2009. – 332 с.

48. Костюченко О.А. Валютне законодавство України: Навчальнй посібник. – К. : Атіка, 2008. – 304 с.

49. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2009. – 544 с.

50. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: В 3 т. / Кол. Авторів; Заг. ред. М.Я. Азарова. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2989 с.

51. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

52. Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посібник / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 144

53. Сидор В.Д. Міжнародне економічне право: навч. посіб. – К.: Дакор, 2010. –248 с.

54. Страхові послуги: підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2007. – 464 с.

55. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Каравела, 2009. – 624 с.

56. Трудове право України : Навчальний посібник / За ред. Жернакова В.В. – Харків : Право, 2012. – 496 с.

 


Інформаційні ресурси:

1. http://rada.gov.ua – офіційний веб-портал Верховної Ради України

2. www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету Міністрів України «Урядовий портал»

3. http://www.president.gov.ua/ – офіційний сайт Президента України

4. www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України

5. http://www.drsu.gov.ua – сайт Державної реєстраційної служби України

6. http://sts.gov.ua/ – офіційний портал Державної податкової служби України –

7. http://liga.net – Ліга Бізнес Інформ

8. http://www.nau.kiev.ua – професійна юридична система

9. www.zakon.gov.ua – Законопроекти України

10. www.legality.kiev.ua – Інститут проблеми законодавства імені Ярослава Мудрого


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал