Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Операційні системи
Призначення операційної системи

Для ефективної роботи на персональному комп'ютері потрібна певна керуюча система, яка забезпечує зручну і стабільну роботу всіх апаратних пристроїв комп'ютера, перерозподіляє ресурси між усіма прикладними програ­мами, здійснює діалог між користувачем та комп'юте­ром. Систему, яка завантажується в оперативну пам'ять при вмиканні комп'ютера і зберігається там до його вимикання, називають операційною системою (ОС).

Операційна система (ОС) сукупність програмних засобів, при­значених для керування апаратними і програмними ресурсами комп'ютера, організації процесів опрацювання інформації і взає­модії між різними апаратними пристроями, програмним забезпе­ченням та користувачем.

ОС керує послідовністю виконання завдань у різних режимах, здійснює організацію обміну даними із зов­нішніми пристроями тощо.

Найпоширенішою є ОС Windows. За даними, отри­маними з Web-сторінки Net Applications (www.netap- plications.com) станом на 02.08.2010, рівень використання операційних систем є таким: Windows — 91,32%; Мас — 5,06%; Linux — 0,93%; Java ME — 0,78% ; iPhone — 0,70% .

Операційна система MS-DOS

Систему MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) нині використовують як емуляцію (активізується вікно з інтерфейсом MS-DOS, але керування роботою комп'ю­тера здійснює операційна система Windows). Для MS- DOS характерні розвинуті засоби доступу до апаратних засобів та гнучка файлова система, що ґрунтується на ієрархічній структурі каталогів. Команди в цій ОС вво­дять через командний рядок. Створені оболонки (про­грамні засоби, які включають графічний інтерфейс користувача — системи меню та вікон, використання функціональних клавіш для активізації команд тощо — Norton Commander, Windows 3.11) значно спростили інтерфейс користувача.

MS-DOS забезпечує зручність роботи користувача з комп'ютером: завантажує ієрархічну файлову структу­ру, керує ресурсами комп'ютера, виконує сервісні та інші функції. В ОС Windows ХР командами MS-DOS опе­рують після активізації кнопкиПуск, командВсе программьі, Стандартньїе, Командная строка. Після цього у вікні, що з'являється на екрані дисплея (рис. 2.1), можна вводити необхідні команди.

 

Складовими операційної системи MS-DOS є:

v базова система введення-виведення (BIOS), розта­шована в постійному запам'ятовувальному пристрої комп'ютера, яка встановлює зв'язок між апаратними пристроями й ОС. Після вмикання комп'ютера саме BIOS передається керування, далі тестується пам'ять, перевіряється стан апаратної частини та ініціалізація пристроїв. Параметри конфігурації комп'ютера зберіга­ються в енергонезалежній пам'яті CMOS (Complementa­ry Metal-Oxide Semiconductor) — мікросхемі, яка постійно підживлюється від батарейки, розміщеної на материнській платі;v системний завантажувач, розміщений у блоці початкового завантаження (Boot Record), який активі­зує модуль розширення BIOS і модуль переривань;

v модуль розширення BIOS (файл Io.sys), що дає змогу підключати додаткові драйвери;

v модуль опрацювання переривань (файл Msdos.sys), який забезпечує роботу файлової системи і пристроїв вве­дення-виведення (клавіатури, дисплея, принтера, пор­тів), оброблення помилок;

v командний процесор (файл command.com), який виконує команди, подані з клавіатури або командного файла, команди MS-DOS, вбудовані у файл Com­mand.com, завантажує і виконує зовнішні команди MS- DOS та команди прикладних програм (файлів типу ехе і com);

v утиліти, що реалізують виконання зовнішніх команд (наприклад, форматування дискет, перевірку дисків тощо);

v драйвери пристроїв, тобто програми, які забезпе­чують обслуговування нових пристроїв або нестандарт­не використання наявних. Драйвери визначаються у файлі конфігурації Config.sys і завантажуються в опе­ративну пам'ять комп'ютера при завантаженні ОС.

Серед команд MS-DOS виокремлюють внутрішні та зовнішні.

Внутрішні команди MS-DOS

Разом з операційною системою завантажують вну­трішні команди. До них належать такі команди (дужки означають, що оператор необов'язковий):

1) Dir[диск:][шлях][ім'я файла або шаблон його імені] — перегляд змісту каталогу, тобто групи файлів, об'єднаних за певною ознакою. Команда може мати ключі: /Р — перегляд змісту каталогу посторінково (інформація про файли виводиться у повному обсязі: ім'я та розширення файла, розмір, дата); /W — скоро­чений перегляд змісту каталогу (тільки імена і розши­рення файлів).Приклад: DIR A:\Kurs\*.exe — виведення переліку файлів із розширенням ехе, вміщених у каталозі Kurs на диску А;

2) MD [диск:][шлях] ім'я каталогу — створення нового каталогу.

Приклад: MD A:\Kurs\Group — створення каталогу Group у каталозі Kurs, вміщеному на диску А;

3) CD [диск:][шлях] ім'я каталогу — зміна поточно­го каталогу і перехід у зазначений. Команда CD., акти­візує попередній каталог, а команда CD\ — кореневий каталог.

Приклад: CD A:\Kurs\Group — активізація катало­гу Group, створеного в каталозі Kurs на диску А;

4) RD[диск:][шлях] ім'я каталогу — вилучення за­значеного каталогу. Здійснюючи цю команду, спочатку необхідно вилучити всю інформацію з цього каталогу.

Приклад: RD Group (якщо активний каталог Kurs);

5) COPY [диск:][шлях] ім'я файла або шаблон імені [диск:][шлях] — копіювання зазначеного файла (фай­лів) в інший каталог.

Приклад: COPY A:\Kurs\*.txt D:\Kursl — копію­вання всіх файлів із розширенням txt з каталогу Kurs на диск D в каталог Kursl;

6) DEL [диск:][шлях] ім'я файла або шаблон імені — вилучення файлів.

Приклад: DEL A:\Kurs\Group\*.* — вилучення всіх файлів з каталогу Group;

7) REN[диск:][шлях] попереднє ім'я файла (папки) або шаблон [диск:] [шлях] нове ім'я файла (каталогу) чи шаблон — перейменування файла (файлів) або папки.

Приклад: REN A:\Kurs\d*.* к*.* — перейменуван­ня групи файлів, розміщених у каталозі Kurs на диску А, що мають імена, які починаються на d, на файли з іменами, що починаються на к;

8) Move ім'я файла шлях до іншого каталогу — переміщення файла в заданий каталог. Приклад: Move Filel.txt А: — переміщення файла Filel.txt у кореневий каталог на диску А;

9) Туре [шлях] ім'я файла [Ргn] — перегляд змісту текстового файла на екрані (або принтері).

Приклад: Туре A:\Kurs\Filel.txt — перегляд змісту текстового файла Filel.txt;

10) Date, Time— виведення на екран і зміна поточ­ної дати, часу;

11) Cls — Очистка екрана.

Зовнішні команди MS-DOS

Утиліти, тобто зовнішні команди MS-DOS, копіює на диск користувач. До них належать:

1. FORMAT диск [ключі] — форматування диска. Ключами команди можуть бути: /Q — швидке формату­вання; /S — копіювання системних файлів після форма­тування; /F: розмір — визначення розміру диска при форматуванні.

Приклад: FORMAT A: /s — форматування диска А з копіюванням системних файлів;

2. SYS [шлях][диск1] диск2 — створення системно­го диска методом копіювання системних файлів.

Приклад: SYS А: — копіювання системних файлів на диск А;

3. DICKCOPY диск 1 диск2 – копіювання інформації з одної дискети на іншу.

Приклад: DISKCOPY А: В: .

Операційна система Windows 98

Windows 98 є операційною системою, в якій розши­рено можливості для реалізації зручної й ефективної роботи користувача. Це і графічний інтерфейс користу­вача, тобто суб'єкт керування, окрім клавіш клавіату­ри, використовує й інші пристрої позиціонування (миша, джойстик та ін.). Це і можливості для роботи в локальній мережі та Internet. Уніфікація вікон завдяки впровадженню панелі інструментів, лінійки прокручування, рядка стану, кнопки для керування розмірами вікна тощо дає змогу легко орієнтуватися в будь-якому вікні будь-якого додатка. Реалізація об'єктоорієнтова- ного підходу допомагає ефективно працювати не лише із самими об'єктами (дисками, папками, файлами, ярликами тощо), а й виконувати налагодження параме­трів цих об'єктів. Зручність у роботі досягається і спе­ціальними прийомами для роботи з мишею: перетягу­ванням, простим і подвійним клацанням клавішами миші, різним виглядом покажчика залежно від дії, яка виконується.

Особливості апаратних і системних рішень Windows 98

До особливостей апаратних і системних рішень Win­dows 98 належать такі:

Ä більшість службових утиліт містяться в меню Служебньїе (кнопкаПуск, командиПрограммьі, Стандартньїе);

Ä 32-розрядна файлова система FAT32 забезпечує швидший доступ до дисків і ефективніше використання дискового простору завдяки зменшенню розмірів кла­стерів для великих жорстких дисків (кластери по 4 Кб для дисків ємністю до 8 Гб);

Ä для перетворення таблиці FAT 16 на нову структу­ру FAT32 без пошкодження даних ОС Windows 98 містить відповідну утилітуПреобразователь дисков;

Ä усі дискові утиліти, тобтоFormat (Форматирова- ние), Dfrg (Дефрагментация диска), ScanDisk (Провер-кадиска), змінено для роботи з FAT32;

Ä утилітаBackup (Архивация данньїх) має багато нових опцій, підтримує нові пристрої резервування, здійснює, на відмінувід ОС Windows 95, резервування файлів системного реєстру;

Ä забезпечується автоматична активізація утиліти ScanDisk (Проверка диска) при завантаженніОС, якщо відбулося некоректне завершення її роботи;

Ä утилітаMicrosoft System Information (Сведения о системе) надає всю важливу інформацію проОС (апара­туру» драйвери пристроїв, мережеві ресурси, пристрої мультимедіа тощо);

Ä забезпечується очистка жорсткого диска за допо­могою диспетчера. Вона здійснюється шляхом вилучен­ня файлів і програм, які не використовуються ОС (тим­часові, попередні копії тощо). Для цього активізують вікно властивостей відповідного диска (підводять покажчик миші до диска, клацають правою клавішею миші, вибирають командуСвойства), далі активізують кнопкуОчистка диска, вибирають потрібні категорії файлів і натискають на кнопку ОК.

Робота з Internet

Для ефективної роботи в Internet ОС Windows 98 забезпечує:

інтерфейс вбудованого Web-броузера Internet Explorer 5.0, що дає змогу переглядати не тільки Web- сторінки, а й локальні диски, мережеві ресурси та завантажувати додатки;

панель інструментівАдрес у панелі задач і вікнах папок, за допомогою якої активізують не тільки Web- сторінки, а й файли дисків і мережі;

кнопкиВперед, Назад програмиПроводник, що дають змогу переміщуватися по ієрархічній структурі папок;

роботу нової програмиOutlook Express, яка надає нові можливості користувачам електронної пошти Internet;

командуНайти, Людей... у меню кнопкиПуск для перегляду каталогу загальнодоступних і приватних адрес;

HTML (Hypertext Markup Language) — редактор FrontPage Express, за допомогою якого можна створю­вати Web-сторінки Windows 98 і працювати з ними; програмуМастер публикаций Web користувач може використати для перенесення всіх потрібних файлів з комп'ютера на Web-сервер.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал