Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТ ДІСЦИПЛИНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра технології та організації ресторанного бізнесу

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчально-методичної

та науково-педагогічної роботи ХТЕІ КНТЕУ

____________________ доц. Білецький Е. В.

„_______”________________ ____ 2010р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

«Інженерне обладнання будівель»

 

для напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

галузі знань «Сфера обслуговування»

що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

 

 

Харків 2012
Укладач: Алатаєва О.В. старший викладач кафедри технології та

організації харчування ХТЕІ КНТЕУ;

 

Рецензент Мостова Л.М. – к.т.н., зав. кафедри технології та

організації харчування ХТЕІ КНТЕУ;

 

 

Програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри технології та організації ресторанного бізнесу, протокол № ___ , від „__” ______ 2010р.

 

 

Зав. кафедри, к.т.н. Л.М. Мостова


 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Тема Кількість годин Форма контролю  
у тому числі  
Разом Лекції Практичні заняття Семінарські заняття Лабораторні заняття Консультації  
 
МОДУЛЬ І.                
Тема 1.Вступ до курсу. Класифікація і призначення інженерних систем. Початкові данні вивчення систем обладнання.       Опитування  
 
Тема 2. Загальні поняття опалення.       Опитування  
Тема 3. Загальні поняття системи водозабезпечення і каналізації.       Опитування  
 
Модульний контроль № 1           Тестування  
Всього за модулем        
МОДУЛЬ ІІ.                
Тема 4. Загальні поняття про вентиляцію і кондиціювання.       Контрольна робота, тестові завдання  
 
Тема 5. Загальні поняття оповіщання та сигнализації.       Тестові завдання, дослідницькі завдання  
 
Тема 6.Експлуатація будівель готельно – ресторанного господарства.     Опитування, тестові завдання  
 
Модульний контроль № 2 тестові завдання  
 
Всього за модулем    
РАЗОМ за дисципліною    
Залік    
Навантаження              

ЗМІСТ ДІСЦИПЛИНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬРозділ і тема за програмою навчання Вид навчального заняття Кількість годин Номер заняття за темою, найменування теми і питань заняття
МОДУЛЬ І.      
Тема 1. Вступ до курсу. Л1 1. Класифікація і призначення інженерних систем.
      2. Початкові данні вивчення систем обладнання.
      3. Основні технічні вимоги до інженерного обладнання підприємств.
Тема 2. Загальні поняття опалення. Л2 1. Призначення і класифікація.
      2. Визначення втрат тепла на опалення.
      3. Опалювальні котли і нагрівальні прибори.
  Л3 1. Системи опалення.
      2. Постачання тепла централізовано.
      3. Вибір системи опалення в залежності від виду підприемства.
  ЛЗ 1 1. Визначення витрат тепла опалююмих приміщень
  ЛЗ 2 1. Вибір виду опалююмого обладнання
  ЛЗ 3 1. Вибір виду опалювальних приладів
Тема 3. Загальні поняття системи водозабезпечення і каналізації. Л4 1. Призначення і класифікація.
      2. Зовнішній і внутрішній водопровід.
  Л5 1. Системи горячого водогіну. Внутрішня і зовнішня каналязація.
  ЛЗ 4 1. Визначення втрат води для забезпечення безперебойної роботи закладу.
  ЛЗ 5 2. Проектування внутрішнього водогіну холодної води
Модульний контроль № 1 Тесту-  
  вання    
Всього за модулем    
МОДУЛЬ ІІ.      
Тема 4. Загальні поняття про вентиляцію і кондиціювання.     Л6   1. Призначення і класифікація. 2. Визначення втрат тепла на вентиляцію і кондиціювання.
 
Л7   1. Атмосферна і примусова вентиляція. 2. Вибір системи вентиляції і кондиціювання
 
ЛЗ 6 1. Визначення об’єму вентилюємого повітря приміщень
ЛЗ 7 1. Проектування приточної і витяжної вентиляції
Тема 5. Загальні поняття оповіщання та сигнализації.     Л8     1. Призначення і класифікація. 2. Визначення типу і системи сигналізації.
Л9 1. Вибір системи сигналізації в залежності від виду підприемства
ЛЗ 9 1. Проектування системи оповіщування
ЛЗ 10     1. Проектування системи сигналізації автоматизовоного захисту підприємства
Тема 6. Експлуатація будівель готельно – ресторанного господарства. Л10 1. Експлуатація і ремонт санітарно – технічного устаткування .
      2. Екплуатація сан.тех .обладнання.
  ЛЗ 11 1. Розрахунок потреби матеріалів для ремонтних робіт
Модульний контроль № 2 тестування  
       
Всього за модулем    
Разом за дисциплину    
залік    
Індивідуальна робота    

  


3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Номери і найменування розділів і тем Індивідуальні завдання Кількість годин Літературне джерело, № стор.
МОДУЛЬ І.      
Тема 1.Вступ до курсу. Класифікація і призначення інженерних систем. Початкові данні вивчення систем обладнання.   Індивідуальні завдання 1. Підготуйте повідомлення про типи систем інженерного обладнання. 2. Основні вимоги до вибору обладнання для закладів ресторанного господарства Л-1, с.5-7 Л-13, с.89-94 Л-12
Тема 2. Загальні поняття опалення. .   Індивідуальні завдання 1. Підготуйте повідомлення про види опалення підприємств готельно – ресторанного господарства. 2. Підготуйте повідомлення про централізоване опалення. 3. Підготуйте повідомлення про ТЕЦ і принцип її роботи. .   Л-13,с. 94-123 Л-7,Л-1 Л-4 Л-12
Тема 3. Загальні поняття системи водозабезпечення і каналізації.   Індивідуальні завдання 1. Підготуйте повідомлення про види системи водозабезпечення і каналізації підприємств готельно – ресторанного господарства. 2. Підготуйте повідомлення про системи очищення сточних вод. 3. Підготуйте повідомлення про захист водойм від забруднення стічними водами. 4. Підготуйте повідомлення про видалення відходів з підприємств готельно – ресторанного господарства . Л-13, с.162-176 Л-2 Л-12
Всього за модулем    
МОДУЛЬ ІІ.      
Тема 4. Загальні поняття про вентиляцію і кондиціювання.   Індивідуальні завдання 1. Підготуйте повідомлення про види вентиляції і кондиціювання підприємств готельно – ресторанного господарства. 2. Підготуйте повідомлення про сучасні іонні системи кондиціювання. 3. Підготуйте повідомлення про необхідність забезпечення мікроклімату в приміщеннях .   Л-13, 124-160 Л-12  
Тема 5. Загальні поняття оповіщання та сигнализації.   Індивідуальні завдання 1. Підготуйте повідомлення про види оповіщання та сигнализації в підприємствах готельно – ресторанного господарства. 2. Підготуйте повідомлення про комплексні захистні системи. 3. Підготуйте повідомлення про електронні системи оповіщання. 4. Підготуйте повідомлення про автоматичні системи игналізації . Л-13 стор.177-180 Л-8 Л-12
Тема 6.Експлуатація будівель готельно – ресторанного господарства.   Індивідуальні завдання 1. Підготуйте повідомлення про заходи з охорони праці на підприємствах готельно – ресторанного господарства. 2. Підготуйте повідомлення про системи пожежетушіння .   Л-13 Стор.180-194 Л-15 Л-3 Л-12
Всього за модулем    
Разом за дисциплину    

 


 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал