Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи
Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Машинобудівний інститут

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор машинобудівного інституту

____________ д.т.н., проф. С.І. Сербін

“___” _____________ 2014 р.

ПАКЕТ

Комплексних контрольних робіт

для оцінки якості підготовки бакалаврів з дисципліни «Деталі машин»

за напрямами підготовки

6.050502 «Інженерна механіка»

6.050503 «Машинобудування»

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри

механіки і конструювання машин

Протокол № 2 від 27.10.2014 р.

Завідувач кафедри, д.т.н., проф.

 

___________ О.П. Попов

 

Миколаїв 2014

Пояснювальна записка

Комплексні контрольні роботи (ККР) – це перелік формалізованих завдань, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни.

Всі завдання ККР мають професійне спрямування і їх вирішення вимагає від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів дисципліни, а їх інтегрованого застосування.

По складності всі завдання ККР рівнозначні і на виконання потребують біля 90 хвилин.

Робота виконується студентами у письмовій формі. Кожен студент отримує індивідуальне завдання.

Оцінка за виконання завдання ККР виставляється за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, яка базується на технології застосування елементів європейської системи перезарахування кредитів (ECTS), відповідно нижченаведеним вимогам.

Виконання завдання ККР проводиться в навчальній групі під контролем викладача. Студентам дозволяється використовувати довідкову літературу згідно з переліком.

Критерії оцінювання виконання завдань комплексної контрольної роботи

Оцінювання виконання ККР проводиться згідно з європейською системою оцінювання знань ЕСТS відповідно до наведеної нижче таблиці.

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену
90 – 100 A відмінно
82 – 89 B добре
74 – 81 C
64 –73 D задовільно
60 – 63 E
35 –59 FX Не зараховано з можливістю повторного складання
0 – 34 F Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

При оцінюванні ККР враховується:

- правильність і повнота виконання завдання;

- логічність, послідовність викладення матеріалу, дотримання вимог стандартів;

- диференціювання, інтегрування та уніфікація знань;

- використання загальних методів, правил, принципів, законів у конкретних ситуаціях;- аналіз і оцінка фактів і подій;

- прогнозування очікуваних результатів від прийнятих рішень.

 

Перелік

довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи

1. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. Пособие для техн. спец. вузов [текст] / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов – 6-е изд., исп. – М.: Высшая шк., 2000. – 447С.

2. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин [текст] / В.Т. Павлище – Львів: Афіша, 2003, – 559с. (2-е видання).

3. Малащенко В.О. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунку [текст] / В.О. Малащенко, В.Т. Павлище – Львів: «Новий світ – 2000», 2011 – 214с.

4. Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие для учащихся машиностроительных техникумов[текст] / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 416С.

5. Проектирование механических передач[текст] ¤ С.А. Чернавский, Г.А. Снесарев, Б.С. Козинцев и др. – М., Высшая шк., 1984.– 557С.

6. Решетов Д.Н. Детали машин: Учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов[текст] – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1989. – 496С.

7. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие для техникумов[текст] – М.: Машиностроение, 1991. – 432С.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал