Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література. Грушевський. Історія України-Руси
Грушевський. Історія України-Руси. – К.: Наукова думка. – Т. 8, 9 (кн. 1).

Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – К.: Варта, 1994. 96 с.

Величко С. В. Літопис. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1991. –

Т. 1. – 371 с.

Т. 2. – 642 с.

Горєлов, М. Є. Держава і цивілізація в історії України [Текст] / М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: Еко-Продакшн, 2009. – 980 с.

Еврейские хроники XVII века. (Эпоха «хмельничины») / Исследование, перевод и комментарии С.Я.Борового. 2-е изд., испр. и доп.Иерусалим: «Гешарим»; .Москва: «Мосты культуры», 2015. – 337 с.

Економічна історія України у 2-х томах. – К.: Наук. Думна, 2011. –Т 1.

Історія державної служби в Україні / Авт. колектив: О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський, П.П. Гай-Нижник та інш. / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Головне управління державної служби України. У 5 т. – К.: «Ніка-Центр», 2009. – Т. 1. – С. 173 - 278.

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; упорядники: Г.В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Л.Я. Демченко, Ю.А. Мицик та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії України НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т. 3: Документи і матеріали. V ст. до н. е. – 1774 р. – С. 332 - 345.

Історія українського козацтва [Текст]: нариси у 2 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Наук.-дослід. ін-т козацтва; [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - К. : Києво-Могил. акад., 2006 - 2007. - Т. 1. - 2006. - 799 с.: ілюстр.

Історія українського козацтва [Текст]: нариси у 2 т. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Наук.-дослід. ін-т козацтва; [редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - К. : Києво-Могил. акад., 2006 - 2007. - Т. 2. - 2007. - 723 с. : ілюстр.

Історія українського селянства. Нариси у 2-х томах /Національна академія наук України. Інститут історії України. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 2006. – 632 с.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. — К.: Т-во «Знання» України, 1992, — 192 с.

В.А. Смолій, В.С. Степанков. Українська національна революція ХУІІ ст. (1648 – 1676 рр.) / Україна крізь віки. – Т. 7. – К., 1999.

Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) [Текст] / Валерій Смолій. – К.: Києво-Могил. акад., 2009. – 447 с.

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея ХVІІ – ХVІІІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К.: Альтернатива, 1997. – 367 с.Воссоединение Украины с Россией. Сборник документов. – М.: Госполитиздат, 1954. – Т. 2 – 3.

Тицкий С.И. Всемирная история денег, кредита и банков. – К.: Хрещатик, 1997. – 836 с.

Додаткова

Мицик Ю.А. Невідомі листи керівників національно-визвольної війни українського народу 1648 – 1658 рр. - Український історичний журнал. - 2001. - № 1 – С. 137 – 147.

Рафальський О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 р.: (Ретроспективний аналіз): НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – К.: 2004. – 294 с.

Сергійчук В.І. Переяславська Рада – трагедія України і програш Європи. – К.; Діокор, 2003. – 130 с.

Універсали Б. Хмельницького (1648 – 1657) – К., 1998

Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648 – 1714 рр. – К., Нью-Йорк, 2003. – 518 с.

Чухліб Т.В. Переяслав 1654 р. та проблема міжнародного утвердження Українського Гетьманату. – НАН України, Інститут історії України, НДІ Українського козацтва. – К.: 2003. – 156 с.

 


План семінару на тему:

«Еволюція української козацької державності у другій половині XVII - XVIIІ ст.»

1. Гетьманщина і Січ в умовах Української Руїни (1658 – 1681 рр.).

2. Еволюція української державності в період внутрішньополітичної стабілізації кінця XVII ст. – початку XVIIІ ст.

а) Лівобережна Гетьманщина за правління І. Мазепи;

б) Запорізька Січ після Української руїни;

в) Правобережна козаччина після Української руїни;

г) Слобідська Україна кінця XVII ст. – початку XVIIІ ст.3. Українська державність в умовах поступового обмеження автономії та ліквідації Гетьманщини.

4. Нова Січ – останній осередок козацької державності.

5. Українські землі в системі державної влади Речі Посполитої у XVIIІ ст.

6. Розширення української території в складі Російської імперії у XVIIІ ст. Колонізація завойованих земель.

 

Література:

Багалій . Історія Слобідської України. – Харків: Декльта, 1993. – 256 с.

Борисенко В. Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. – К.: Наук. думка, 1986. – 262 с.

Бушин М.І. Становлення української державності в XVII ст.: Богдан Хмельницький та його спадкоємці / М.І. Бушин, В.І. Коваль, Дмитренко, Л.М. Горенко, А.І. Горкун // Микола Іванович Бушин (ред.). – К.: Вища школа, 1998. – 628 с.

Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 271 с.

Горобець В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою 1654 – 1665 рр. / Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2001 – 533 с.

Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період. К.: Наукова думка. – 1970.

Голобуцкий В.А. Черноморское казачество / В.А. Голобуцкий. – К.: Изд-во АН УССР, 1956. – 463 с. (або видання: Голобуцький В.О.Чорноморське козацтво : пер. с рус./ В.О. Голобуцький;Пер.І.В. Голобуцький;Упоряд.І.В. Голобуцький;Передм.П.В. Голобуцький.– Дніпропетровськ: Січ, 2008.– 494 с.)

Голобуцкий В. Запорожская Сечь в последнее время своего существования. 1734-1775.- К.1961. - 415 с.

(або видання: Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775рр.) / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. 421с. )

Економічна історія України у 2-х томах. – К.: Наук. Думна, 2011. –Т 1.

Історія України. Документи. Матеріали. Посібник. Укл. і ком. В.Ю. Короля. К.: Академія. – 2002. – С. 152-154.

Історія державної служби в Україні / Авт. колектив: О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський, П.П. Гай-Нижник та інш. / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Головне управління державної служби України. У 5 т. – К.: «Ніка-Центр», 2009. – Т. 1. – С. 173 - 278.

Історія державної служби в Україні : у 5 т. / відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій ; упорядники: Г.В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Л.Я. Демченко, Ю.А. Мицик та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії України НАН України. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т. 3: Документи і матеріали. V ст. до н. е. – 1774 р. – С345 - 654.

Історія українського селянства. Нариси у 2-х томах /Національна академія наук України. Інститут історії України. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 2006. – 632 с.

Липинський В. К. Україна на переломі, 1657-1659 рр.: Замітки до історії українського державного будівництва в 17 ст. - Філадельфія: Східно-Європейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського, 1991. - 346 с. - (В'ячеслав Липинський. Твори. – Т. 3)

Мельник Л. Боротьба за українську державність (ХVІІ ст.). Частина ІІ. Гетьманщина в другій половині ХVІІ ст. Руїна. – К.: Освіта. – 1995. – С. 114 - 184.

Мельник Л. Гетьманство І. Мазепи // Історія України. – 1997. – № 7. – 9, 11, 14, 18, 21, 22.

Руїна: друга половина ХVІІ ст. /Гуржій О.І. – упорядник; Смолій В.А. – редактор – К.: Україна. – 1991. – 431 с.

Сергієнко Г.Я. Правобережна Україна: відродження козацької державності й визвольний рух проти панування Речі Посполитої (80-90-ті роки – початок ХVІІІ ст.) // УІЖ. – 1996. – № 3. – С. 92 - 105.

Смолій В.А., Степанков В.С. Правобережна Україна у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст.: Проблема державотворення / АН України. Інститут історії України; Інститут української археографії. – К.: Інститут історії України, 1993. – 71 с.

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея ХVІІ – ХVІІІ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К.: Альтернатива, 1997. – 367 с.

Тицкий С.И. Всемирная история денег, кредита и банков. – К.: Хрещатик, 1997. – 836 с.

Чухліб Т.В. Козацький устрій Правобережної України (остання чверть XVII ст.) / Т.В Чухліб.. — Інститут історії України HАН України, 1996. — 90 с.

Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667 рр.) : пер. с рус. / Тетяна Яковлева ;Пер.Лариса Білик . – Київ: Основи, 2003 . – 644 с.

Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648 – 1714 рр. – К., Нью-Йорк, 2003. – 518 с.

 


План семінару на тему:


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал