Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список літератури. 1. Балабанова Л.В.Організація праці менеджера: Навч
1. Балабанова Л.В.Організація праці менеджера: Навч. пос. - К., 2004.

2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 1999.

3. Весни В.Р. Технология работы с персоналом и деловыми партнерами. – М.: ТД Элит - 2000, 2003.

4. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. пос. - К., 2003.

5. Гупалов В.К. Управление рабочим временем. – 2-е изд. Пере раб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1998.

6. Десслер Г. Управление персоналом(Пер. с англ.). – М.: БИНОМ, 1997.

7. ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. К., 1997.

8. ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. – К., 1996.

9. ДСТУ 300-95 Система организационно-распорядительной документации: Требования к оформлениюд окументов, 1995.

10. ДСТУ 3239-95 Документація у сфері зовнішньої торгівлі. Формуляр зразок. – К., 1996.

11. Журавлев, Карташев, Маусов, Одегов Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера. – М.: Экзамен,1999.

12. Закон Украины «О защите прав потребителей» от 01.10.91// Правда Украины. – 1991. – 26 ноября.

13. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда. – М.: ИНФРА-М, 1997.

14. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Уч. пос. – Москва-Новосибирск, 1999.

15. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. пос. – К.:КНЕУ, 1998.

16. Курочки А.С. Управление предприятием. – К.: МАУП, 1998.

17. Мошек Г.Є. Організація праці менеджера. – К.: КДТЕУ, 1995.

18. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов. – М.: 1998.

19. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1995.

20. Экономика для менеджеров: десять важных инструментов для руководителей. Пер. с англ. – М.: Дело, 1996.

21. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика/ Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999.

 


ЗМІСТ

Вступ
Тема 1. Особливості управлінської праці, її складові
Тема 2. Сутність, принципи та напрямки наукової організації управлінської праці
Тема 3. Час як ресурс
Тема 4. Планування особистої праці менеджера
Тема 4.1. Організація робочого місця менеджера
Тема 5. Робота з текстовими матеріалами
Тема 6. Організація та проведення нарад і зборів
Тема 7. Ділові зустрічі, переговори
Тема 8. Техніка прийому відвідувачів
Тема 9. Раціоналізація телефонних контактів
Тема 10. Основи взаємодії керівника і секретаря
Тема 11. Використання технічних засобів управління
Тема 12. Документи, їх функції та різновиди
Тема 13. Вимоги до складання та оформлення документів, реквізити та бланки
Тема 14. Складання і оформлення організаційно-розпорядчих документів
Тема 15. Оформлення документації з особового складу
Список літератури

 
Навчальне видання

 

Конспект лекцій з курсу „Організація праці менеджера”

(для студентів і слухачів заочної форми навчання ФПОтаЗН)

 

Укладач: Тетяна Євгеніївна Одаренко

 

Редактор : М.З. Аляб’єв

 

    План 2006, поз. 70
Підп. до друку Формат 60х84 1/16 Папір офісний
Друк на ризографі Обл. вид. арк.. Ціна договірна
Тираж 100 екз. Зак. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції,12
Сектор оперативної поліграфії при ВЦ ХНАМГ

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал