Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність корпоративного сектору економіки: класифікація корпоративних підприємств та типи корпоративних утворень
Лекція1.

Тема 1. Теоретичні основи корпоративного управління

1. Сутність корпоративного сектору економіки: класифікація корпоративних підприємств та типи корпоративних утворень

2 Логіка та елементи корпоративного управління

(елементи http://www.kursach.in.ua/content/view/3810/3/ )

http://www.uba.ua/documents/text/S_Sheremeta.pdf

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6926

http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/korporativne_upravlinnya_-_malska_mp

http://posibnyky.vntu.edu.ua/korp_upr/212..htm

3. Принципи корпоративного управління

3.1. Принципи корпоративного управління України (http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1007.2417.2&nobreak=1 )

3.2. Принципи Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) http://skoforum.com/content/view/79/127/

3.3. Принципи корпоративного управління Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. http://posibnyky.vntu.edu.ua/korp_upr/217..htmї - ТЕСТИ+ЗАДАЧІ+ВПРАВИ

4. Моделі корпоративних відносин:

4.1. Аутсайдерські та інсайдерські моделі корпоративного управління

4.2. Англо-американська модель

4.3. Німецька (західноєвропейська модель) модель

4.4. Японська модель

4.5. Змішана (українська) модель

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6926/2/Конспект%20лекцій.pdf с.25

 

Сутність корпоративного сектору економіки: класифікація корпоративних підприємств та типи корпоративних утворень

Корпоративний сектор України розглядається як сукупність організаційно-правових форм господарювання основним принципом формування яких є злиття капіталів окремих суб’єктів.

У навчальній літературі, наукових статтях та монографіях вітчизняних і зарубіжних науковців визначення корпорації трактується по-різному Так, до корпорацій відносять: комерційні організації, засновані на членстві; господарюючі суб’єкти у вигляді товариств; акціонерні товариства.

У вітчизняній правовій системі корпорації розглядаються і як організаційна форма підприємництва, і як вид організаційно-правової форми об’єднань підприємств.

1. Корпорація як організаційна форма підприємництва:

В Україні відповідно до Господарського кодексу залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні розрізняють підприємства унітарні та корпоративні.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства.Статтею 80 Господарського кодексу України передбачено наступні види господарських товариств:

- акціонерні товариства,

- товариства з обмеженою відповідальністю,

- товариства з додатковою відповідальністю,

- повні товариства та командитні товариства.

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Акціонерні товариства можуть бути заснованими у формі приватних та публічних АТ.

Акції публічного акціонерного товариства можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акціонери відкритого товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства. Проте акціонери мають право пріоритетної купівлі.

Акції приватного акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Акціонери закритого товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства.

 

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір, яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. 

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки, визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

 

Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

 

Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).

Слід зазначити, що за українським законодавством учасниками повного товариства та повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, які зареєстровані як суб’єкти підприємництва.

Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

 

Вся сукупність перерахованих організаційних форм підприємництва у вигляді товариств може бути представлена двома групами:

А) об’єднання капіталів - організації, які створюються декількома особами шляхом об’єднання майна для здійснення підприємницької діяльності. Учасники об’єднання капіталів несуть обмежену відповідальність за його зобов’язаннями, особиста участь у діяльності організації не обов’язкова.

Б) об’єднання осіб - договірні об’єднання декількох осіб для спільного ведення підприємницької діяльності під загальним іменем. Кількість учасників незначна. Загальний капітал створюється, але переважає особистісний елемент, оскільки учасники переважно самі здійснюють підприємницьку діяльність і несуть повну відповідальність за зобов’язаннями об’єднання.

У загальному вигляді правова характеристика окремих організаційно-правових форм господарських товариств представлена табл. 1.1.

 

Вибір конкретної організаційно-правової форми господарського товариства залежить від багатьох чинників, а саме від мети створення, намірів власників, особливостей законодавчого регулювання діяльності таких товариств.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал