Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Трансакційні витрати– витрати у сфері обміну, пов’язані з передачею прав власності.
Фактори виробництва – це блага, які потрібно придбати підприємству для забезпечення випуску інших благ – готової продукції.

Фіксовані витрати – див. постійні витрати.

Фірма– коаліція власників скооперованих факторів виробництва, зв’язаних між собою контрактними зобов’язаннями, які направлені перед усім на найкраще використання інтерспецифічних ресурсів.

Функція корисності – співвідношення обсягів споживаних благ і рівня корисності, що досягається споживачем.

Функція пропозиції – функція, яка визначає величину пропозиції залежно від факторів, що впливають на неї.

Цінова війна – циклічне, послідовне зниження ціни продукту з метою витіснення конкурентів з олігополістичного ринку.

Часткова рівновага – рівновага, що встановилася на окремому ринку.

Чиста монополія – монополія, за якої на ринку існує єдиний продавець товару, в якого немає близьких замінників.

Явні витрати – це витрати підприємства, спрямовані на придбання необхідних виробничих ресурсів.

 

Ep=((Q2-Q1)/(P2-P1))*((P1+P2)/(Q1+Q2))

Бюджетна лінія – пряма: В=РхХ+РуУ .

Нахил бюджетної лінії tgx=Qy/Qx=Px/Py

Віддача від маштаба TC3/TC1 : Q3/Q1

Гран. норма тех-го заміщення працею капітала (MRTSLK) MRTSLK= -(DК/DL), капіталом праціMRTSKL= -(DL/DК)

Гранична норма заміщення MRSxy=(-DY)/DX тому MRSxy= Px/Py (MUx/MUy=Px/Py , MUx/ Px= MUy/Py)

Граничний виторг(MR) MR = DTR/DQ

Граничний продукт(МР) МР = DТР/DX,

Граничні витрати (МС) МС= DТС/DQ.

Економічний прибуток(збиток)П = TR – TCмаксимізація прибутку MR = MC = P

Еластичність пропозиції ES = DQ*P/DP*Q

Коефіцієнт перехресної еластичності попиту (EXY) обчислюється за формулою: EXY=(DQY*PY)/(DPX*QX)

Нахил ізокости дорівнює PL/ Pk

Постійні витрати (TFC) Змінні витрати(TVC) Сукупні витрати підприємства(TC) TC(Q) = TFC + TVC(Q)

Принцип раціональності MUx/Px = MUy/Py (MU – гранична корисність “ютель”)

Рівноважна ринкова ціна PE P = AR = MR = D Загальний виторгTRзбільшується зі збільшенням випуску продукції.

Рівняння ізокости ТС = L*PL +K*Pkв точці дотику MRTSLK= -(DК/DL) = MPl/MPk = PL/Pk

Середні змінні витрати(AVC) AVC = TVC/Q

Середні постійні витрати (AFC) AFC = TFC/Q

Середні сукупні витрати(АТС) АТС=ТС/Q

Середні сукупні витрати(ATC) ATC(Q) = AFC(Q) + AVC(Q)

Середній виторг(AR) AR = TR/Q

Середній продукт () AP = TP/X TP – сукупний продукт

Сукупний(валовий) виторг(TR) TR = P*Q

Ціноутворення монополіста P=MC/(1-1/|ED|).

Ціну продукції(монопольна) Р за формулою Р=МС/(1+1/Еd)

 

 

Який бюджет споживача, якщо ціна товару А 4 грн.?-В\Р=100;В=400б) за яких умов відбувається зсув бюджетної лінії В1 в положення В2?-↓Рв в) побудуйте криву попиту на товар Б;-В=400; В\Р=80; Р=5; В\Р=50; Р=8 г) чому дорівнює гранична норма заміщення в точці Х2?-товар А- товаром Б 40\50; товар Б- товаром А 50\40

д) яку кількість товару А купить споживач, який прагне максимізувати корисність, в точці Х1?

 
 
-50

а) в якому періоді (довгостроковому чи короткостроковому) функціонує фірма?-коротк.

б) визначте суму грошей, яку необхідно авансувати, щоб забезпечити виробництво 100 одиниць продукції, якщо ринкова вартість одиниці капіталу 100 грн., одиниці праці - 50 грн.;-ТС=LPL=Kmax*Pk=400

в) яка гранична норма технологічного заміщення капітала працею в точці В?-5\10

г) який ефект віддачі від росту масштабів виробництва при збільшенні обсягів виробництва з 100 до 200 одиниць?-зрост. а) в якому періоді (довгостроковому чи короткостроковому) функціонує фірма?-коротк.

а) в умоваххипу ринку функціонує дана фірма?-доск. конкуренцiя

б) в якому часовому інтервалі (довгостроковому чи короткостро-ковому) діє фірма?-короткост.

в) який обсяг продукції та за якою ціною буде продавати фірма на цьому ринку, якщо вона прагне максимізувати прибуток?-g3;Р=А

г) площа якого прямокутника відображає величину постійних витрат фірми за умов максимізації прибутку?-АВEF

д) який відрізок буде відповідати лінії пропозиції фірми на обраному в п.б) часовому інтервалі?-g1→g3;EJ

Що трапиться на ринку, якщо верхній рівень цін буде встановлений на рівні Р1? Р3?Чим пояснюється перехід з точки F в точку С?

Чи вірно ствердження, що еластичність Еd однакова в кожній точці прямої D1?

Що може привести до зсуву лінії D1 в положення D2 ? Які наслідки цього зсуву?

Що відбувається при зміщенні точки А в точку В

а) визначте величину середніх постійних витрат виробництва100 од. продукції;-AFC=TFC\Q=18\100

б) який обсяг продукції та за якою ціною буде продавати підприємство, яке прагне максимізувати прибуток?-TR-TC Q=160 R=36000\160=225

в) який обсяг продукції забезпечить беззбиткове виробництво ?-100-200од

г) чи можна стверджувати, що граничні витрати менш граничного доходу, якщо випуск продукції менш 160 одиниць? (Обгрунтуйте свою відповідь.)-3-я фаза виробництва так МR=MC=Pmax Pmin=MC=ATC, ATC-minATC↓MR

д) чи буде виробник нарощувати обсяги виробництва понад 160 одиниць?-так до 200од, поки буде отримув. Прибут

 

 

Аналіз змін у попиті й у величині (обсязі) попиту. Чинники попиту. –14

Аналіз змін у пропозиції і у величині (обсязі) пропозиції. Чинники пропозиції. –37

Бюджетне обмеження вибору споживача та його зміни під впливом зміни доходів і цін. -8

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. –38

Визначення ефектів доходу та заміщення для різних благ. -12

Виробнича функція: поняття і параметри. –20

Віддача (продуктивність) змінного фактора виробництва: поняття, закономірності зміни. –21

Віддача від збільшення масштабів виробництва і структура галузі. –34

Вплив зміни цін на сукупну виручку товаровиробників за умов різної еластичності попиту. – 16

Економічна ефективність монополії. –49

«Економічний» та «бухгалтерський» підходи до визначення витрат і прибутку підприємства. –26

Еластичність попиту за доходом. – 17

Еластичність попиту на ринку ресурсів. Ефект доходу та ефект заміщення. –59

Ефект від збільшення масштабу виробництва та його відображення в характері виробничої функції. –24

Ефекти доходу та заміщення товарів як обгрунтування закону попиту. - 9

Ефективність ринків досконалої конкуренції. –44

Залежність споживання благ від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля. -10

Залежність споживання від варіацій цін на блага. Побудова ліній «ціна—споживання» та ліній попиту. -11

Земля як фактор виробництва. Економічна та земельна рента. –64

Зміст поняття «попит». Індивідуальний і ринковий попит. Закон попиту та обгрунтування його дії. –13

Ізокоста: поняття, графічна побудова, зміна положення під впливом варіацій цін виробничих факторів. – 29

Інвестування. Визначення поточної (дисконтованої) вартості активу довгострокового і безстрокового (довічного) володіння. - 62

Інституціональна природа сучасної фірми. Загальні, специфіч­ні, інтерспецифічні ресурси фірми. Трансакційні витрати. –69

Капітал як фактор виробництва. –61

Картельні угоди: визначення квот, умови реалізації, протиріччя, ефективність. – 56

Концептуальні основи сучасної теоретичної економіки. Мікроекономіка як її складова частина. - 1

Концепція витрат «втрачених можливостей». Альтернативні витрати: поняття і склад. –25

Мета, роль і особливості функціонування мікросистем у ринковій економіці . - 3

Механізм встановлення рівноваги підприємства у довгостроковому періоді за умов монополістичної конкуренції. –52

Мікроекономічна модель підприємства. Поняття «виробничі фактори». –19

Можливі варіанти поведінки фірм за умов олігополістичного ринку. Причини і механізм «цінових війн». –55

Нецінова конкуренція на ринку монополістичної конкуренції. – 51

Обгрунтування рівноваги виробника на основі спільного аналізу виробничої функції та витрат. –30

Обгрунтування розширення виробничої діяльності підприємства. Графічна побудова лінії «експансії». –35

Олігополістична структура ринку і взаємообумовленість дій партнерів. –53

Перехресна еластичність попиту: поняття, методи обчислення та сфери використання. –18

Позаринкові ефекти, їх регулювання. -70

Поняття «нормальний прибуток», «чистий економічний прибуток». Вплив зміни їх кількісних значень на ділову активність підприємців. –32

Поняття «пропозиція». Індивідуальна і ринкова пропозиція. Закон пропозиції та обгрунтування його дії. –36

Поняття і види монополій. Умови довгострокової рівноваги монополістів різних видів. –45

Поняття: корисність блага; сукупна та гранична корисність; принцип спадної граничної корисності. - 5

Похідний попит і принцип оплати факторів. – 57

Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових ситуаціях. –60

Предмет, суб’єкт і методологія мікроекономіки. - 2

Принцип неухильного зростання граничних витрат: сутність, графічна інтерпретація, значення в діяльності підприємства. –28

Проблеми оптимальності та загальна економічна рівновага. –68

Реакція ринку на одночасні одно- та різноспрямовані зміни попиту і пропозиції. –39

Ринково-продуктова стратегія підприємства у короткостроковому періоді на ринку з монополістичною конкуренцією. –50

Ринково-продуктова стратегія підприємства-монополіста (визначення ціни та обсягу виробництва). –46

Рівновага в економіці обміну. – 66

Рівновага виробника на ринку ресурсів. –58

Рівновага на ринку капітальних благ у коротко- і довгостроковому періодах. –63

Рівновага споживача: сутність та обгрунтування з кардиналістських позицій. - 6

Рівновага споживача: сутність та обгрунтування з ординалістських позицій. - 7

Рівновага споживача: технологічний та економічний вибір. –33

Рівновага у виробничій сфері. –67

Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції –43

Стратегія поведінки конкурентної фірми за певних витрат виробництва та варіаціях ринкових цін на її продукцію. –42

Стратегія поведінки підприємства за умов досконалої конкуренції. Два підходи до максимізації прибутку. –41

Сутність і взаємозв’язок показників середньої і граничної виручки з ціною продукції за умов досконалої конкуренції. –40

Технічне заміщення факторів виробництва: допустимі межі, норма заміщення. –23

Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді. –31

Типовий характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді. – 27

Характеристика виробничої функції з двома змінними факторами. –22

Характеристика основних моделей ринкових структур. - 4

Цінова дискримінація: поняття, умови, види. –48

Цінова еластичність попиту і поведінка монополіста. –47

Цінова еластичність попиту: суть, зміни, чинники. –15

Ціноутворення за олігополії: загальна характеристика. –54

Часткова і загальна рівновага ринкової економічної системи. –65

 

Гр.блага вирізняються також невинятковістю – пропонуються всім без винітку членам сусп-ва. Готовність сусп-ва платити за гр.благо – це сума індивідуальних бажань платити за нього, бо кожен має можливість спожити сумарну кількість виробленого товару. Крива попиту – вертикальне підсумовування кривих індивідуального попиту. Еф-ним буде той обсяг вир-ва гр.блага, який відповідає точці перетину кривої сукупного попиту та кривої гранич.витрат.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал