Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення місця підприємства в економічній системі регіону
Опис зовнішнього середовища підприємства та його місця в економічній системі регіону студент проводить за наступним планом:

1. Характеристика компонентів загального середовища та оцінка їх впливу на підприємство, де досліджується політичний компонент, економічний компонент, соціальний компонент, правовий компонент, технологічний компонент.

Характеристику операційного середовища та оцінка його впливу на підприємство здійснюється за допомогою аналізу постачальників, споживачів, конкурентів, робочої сили та міжнародної діяльності, що доцільно представити за допомогою рис. 2.3.

 

Рис. 2.3 Місце підприємства в економічній системі регіону


2.5. Фінансова звітність підприємства (користувачі та процедура складання)

 

Звітність є одним із важливих елементів методики проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства і за визначенням Закону України від 15.10.2014 р. № 996-14 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є бухгалтерською звітністю, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, а користувачами фінансової звітності виступають фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень;являє собою систему взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що характеризують фінансовий і майновий стан підприємства та результати діяльності за звітний період.

Складанням звітності завершується повний цикл обробки даних. Кінцевим етапом бухгалтерського обліку, як процесу виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, є передача інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень. Узагальнення інформації та одержання звітних показників, що характеризують діяльність підприємства, здійснюється на основі даних облікової системи. Концептуальна основа облікової системи є визначальною, саме вона визначає можливості формування повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

Економічні рішення, які приймають користувачі фінансових звітів, вимагають оцінки про здатність підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також часу та впевненості в їх генеруванні. Таким показником якраз і визначається спроможність підприємства здійснювати виплату заробітної плати або розраховуватися з постачальниками, своєчасно повертати позики, сплачувати дивіденди. Фінансова звітність складається з:

- форми №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан);

- форми №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);- форма 3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

- форма 3-н Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

- форма 4 Звіт про власний капітал (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 08.02.2014 р. №48)

- форми №5 “Примітки до річної фінансової звітності”;

- приміток до звітів.

Користувачі можуть краще оцінювати здатність підприємства генерувати грошові кошти чи їх еквіваленти, якщо мають у своєму розпорядженні узагальнену та систематизовану інформацію у вигляді фінансової звітності, сфокусовану на фінансовому стані та результатах діяльності підприємства.

Студенти визначають порядок, форми і терміни проведення планових (обов'язкових) та позапланових інвентаризацій майна і фінансових зобов'язань організації. Вказуються перелік звітних форм, звітний період, терміни та адреси подання звітності, спосіб представлення, прізвища працівників, відповідальних за складання звітності. Наявність заздалегідь розробленого плану звітності сприяє економії часу, зниження обороту документів і в цілому підготовці єдиної бази для формування звітності.

Важливим є участь студента у підготовці і здачі фінансової, податкової, управлінської та статистичної звітності, що належить до важливих джерел інформації про діяльність підприємства. Саме звітність займає головне місце в інформаційному забезпеченні економічного аналізу діяльності підприємств.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал