Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За __________________ 20__ р. За кредитом рахунків: 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
За кредитом рахунків: 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 28 "Товари", 39 "Витрати майбутніх періодів", 65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки з оплати праці", класу 9 "Витрати діяльності".

 

I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків

    N з/п   Дебет рахунків   Кредит рахунків   Усього
  N 90   N 92   N 93   N 94   N 95   N 96   N 97   N 98   N 99
                       
    79 "Фінансові результати"                                        
                                             
                                             
                                             
                                             
    Усього                                        
    Відмітки                                        

 
II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати

  N з/п   Дебет рахунків   Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6   Усього
                   
               
    Фінансові витрати                        
  1.1   Відсотки за кредит                        
  1.2   Інші фінансові витрати                        
  1.3   Усього за рахунком 95 "Фінансові витрати"                        
    96 "Втрати від участі в капіталі"                        
    Інші витрати                        
  3.1   Собівартість реалізованих необоротних активів                        
  3.2   Втрати від неопераційних курсових різниць                        
  3.3   Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій                        
  3.4   Списання необоротних активів                        
  3.5                            
  3.6                            
  3.7   Усього за рахунком 97 "Інші витрати"                        
    98 "Податки на прибуток"                        
    Усього                        

 
ІІІ. Витрати діяльності

Дебер рахунків Кредит рахунків
20 “Виробничі запаси” 22 “МШП” 23 “Вироб-ництво” 24 “Брак у вироб-ництві” 25 “Напів-фабриками” 26 “Готова продукція” 28 “Товари”
Виробництво                
1.1                  
1.2                  
...                  
1.7 Усього за рахунком 23 “Виробництво”                
90 “Собівартість реалізації”                
Загальновиробничі витрати                
3.1. Витрати на управління виробництвом                
3.2. Амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення                
3.3. Витрати на утримання, ксплуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення                
3.4.                  
  ...                
3.7. Усього за рахунком 91 “Загальновиробничі витрати”                
Адміністративні витрати                
4.1. Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу                
4.2. Витрати на службові відрядження                
4.3. Амортизація необоротних активів                
4.4                  
4.5. Інші витрати загальногосподарсь-кого призначення                
4.6. Усього за рахунком 92 “Адміністративні витрати”                
Витрати на збут                
                   
                   
                   
Інші витрат и операційної діяльності                
                   
                   
                   
Надзвичайні витрати                
15, 20, 22, 65, 68, 66, 47                
                   
                   
Усього за розділом ІІІ                

 


 

39 “Витрати майбутніх періодів” 65 “Розрахун-ки за стра-хуванням” 66 “Розрахунки з оплати праці” 91 “Загально-виробничі витрати” Усього за журналом 5 З журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 Разом витрат за місяць Разом витрат з початку року
   
                 
1.1                  
1.2                  
...                  
1.7                    
                   
                   
3.1.                      
3.2.                    
3.3.                    
3.4.                  
                   
3.7.                    
                   
4.1.                    
4.2.                    
4.3.                    
4.4                  
4.5.                      
4.6.                      
                 
                   
                   
                   
                     
                   
                   
                   
                 
                   
                   
                   
                             

 

 

IV. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКУ 28 "ТОВАРИ"

  Найменування   Сальдо на початок місяця   Обороти за місяць   Сальдо на кінець місяця
  Дебет   Кредит   Дебет   Кредит   Дебет   Кредит
  281 "Товари на складі"       х               х
  282 "Товари в торгівлі"       х               х
  283 "Товари на комісії"       х               х
  284 "Тара під товарами"       х               х
  285 "Торгова націнка"   х               х    
                           
  289 "Транспортно-заготівельні витрати"       х               х
  Усього за рахунком 28                        

 

  ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р.   Виконавець _______________ (підпис)
  У Головній книзі суми оборотів відображено "___" __________________ 20__ р.    
  Головний бухгалтер ____________________ (підпис)    
   

 


 

    Додаток
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3
           
      КОДИ
Дата (рік, місяць, число)      
Підприємство   за ЄДРПОУ  
Територія   за КОАТУУ  
Форма власності   за КФВ  
Орган державного управління   за СПОДУ  
Галузь   за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру   Контрольна сума  
Адреса      
           
Звіт про фінансові результати
за
           
  Форма № 2 Код за ДКУД  

 

I. Фінансові результати

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Податок на додану вартість    
Акцизний збір    
Інші вирахування з доходу    
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    
Валовий:      
прибуток    
збиток    
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати    
Витрати на збут    
Інші операційні витрати    
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток    
збиток    
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати    
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток    
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
   
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
прибуток    
збиток    

 

II. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати    
Витрати на оплату праці    
Відрахування на соціальні заходи    
Амортизація    
Інші операційні витрати    
Разом    

 

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    

 

 

Керівник ______________________

 

Головний бухгалтер ______________________


 

Індивідуальні завдання до виконання курсової роботи

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО на засіданні циклової комісії “Бухгалтерський облік та фінанси” Протокол № 6 від 22 січня 2014р. Голова комісії _________ Н.І. Лінкевич  

 

Тема: Облік ремонту основних засобів

План

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика діяльності підприємства _____________

1.1. Організаційно- економічна характеристика підприємства

1.2. Облікова політика підприємства

Розділ 2. Облік ремонту основних засобів

2.1.

2.2.

2.3.

...

Розділ 3. Розрахункова частина

Розділ 4. Охорона праці


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал