Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КРЕМЕНЧУК 2015
ЗА НАПРЯМОМ

МАРКЕТИНГ

 

 

КРЕМЕНЧУК 2015


Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи з навчальної дисципліни «маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030507 – маркетинг

 

Укладач – проф. кафедри маркетингу з покладанням обов’язків завідувача кафедри, проф., д.е.н. Олег Адольфович Кратт

 

Рецензент доц. кафедри маркетингу, доц., к.е.н. Костянтин Олександрович Латишев.

 

Кафедра маркетингу

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Голова методичної ради______________ проф. В.В. Костін

 


ЗМІСТ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .............................................................................3

2. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………........ 4

2.1. Вибір і затвердження теми курсової роботи ......................................... 4

2.2. Організаційна робота щодо підготовки курсових робіт.......................... 4

2.3. Процес виконання курсової роботи........................................................ 5

3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ

КУРСОВОЇ РОБОТИ ........................................................................... 6

3.1. Титульна сторінка курсової роботи.............................................. 6

3.2. Зміст ............................................................................................... 6

3.3. Перелік умовних скорочень .......................................................... 6

3.4. Вступ .............................................................................................. 7

3.5. Основна частина ............................................................................ 9

3.6. Висновки ........................................................................................ 10

3.7. Список використаних джерел ....................................................... 10

3.8. Додатки .......................................................................................... 11

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ........................... 12

4.1. Загальні вимоги ............................................................................. 12

4.2. Нумерація....................................................................................... 12

4.3. Ілюстрації ....................................................................................... 13

4.4. Таблиці ........................................................................................... 144.5. Загальні правила цитування .......................................................... 15

4.6. Правила посилання на використані джерела ............................... 16

4.7. Оформлення списку використаних джерел.................................. 17

4.8. Додатки .......................................................................................... 17

5. ТИПОВІ ПОМИЛКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС

НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ................................................ 18

6. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ........................... 19

6.1. Перевірка курсової роботи ............................................................ 19

6.2. Реєстрація та захист курсової роботи ........................................... 19

6.3.Оцінювання якості написання курсової роботи ........................... 21

7. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ........................................................ 23

8.. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ..................................... 43

ДОДАТКИ (приклади оформлення курсової роботи) ...................... 45


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

Курсова робота є одним із видів індивідуальної роботи студентів, підготовка якої свідчить про ступінь засвоєння здобутих знань. Курсова робота– вагома складова підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Написання роботи з дисципліни «Маркетинг» передбачено навчальним планом підготовки студентів з напряму підготовки 6.03.05.07 – «маркетинг».

Завдання написання студентами курсових робіт:

- закріпити, поглибити та узагальнити теоретичні знання, здобуті під час лекцій і практичних занять;- навчитися застосовувати їх у практичній діяльності для комплексного вирішення конкретного фахового завдання;

- навчитися самостійно опрацьовувати інформацію, наукову літературу, наукові праці;

- набути досвіду наукового дослідження: відбору, аналізу, систематизації наукового матеріалу, формулювання висновків, побудови наукового апарату.

Науковий рівень цих завдань, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння студента у процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень, покликаний розкрити рівень сформованості загальних, ключових та професійних компетенцій, набутих студентом у процесі опанування навчального матеріалу. Робота повинна бути написана на основі ретельно опрацьованих наукових джерел, зібраного та опрацьованого конкретного матеріалу.

Дослідження передбачає опанування студентом додатковою інформацією щодо обраної теми, а також більш докладно вивчення розділів дисциплін, які згідно навчальної програми віднесено на самостійну підготовку.

Курсова робота є самостійним дослідженням з обраної теми, повинна вирізнятися критичним підходом до вивчення літературних джерел; матеріал, який використовується з літературних джерел, має бути опрацьований, органічно пов'язаний з обраною студентом темою; виклад теми повинен бути конкретним, насиченим фактичними даними, порівняннями. Під час її написання слід узагальнити теоретичні матеріали з обраної теми з використанням відповідного апарату обґрунтування.

 


2. ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПІДГОТОВКОЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 

2.1. Вибір і затвердження теми курсової роботи

 

 

Студенту надається право вибрати тему курсової роботи з приблизної тематики, що пропонується у цих Методичних вказівках. Вибір теми студент здійснює протягом першого тижня навчання у семестрі, у якому передбачається виконання курсової роботи (далі - .

Тема курсової роботи має бути актуальною і конкретною, мати практичну спрямованість. Назва (тема) повинна відповідати змісту роботи і розкривати її мету. Обираючи тему, слід враховувати наявність наукової та навчальної літератури з дисципліни «Маркетинг», а також відповідних статистичних джерел інформації.

Студент може запропонувати власну тему курсової роботи за умови письмового погодження з керівником, обґрунтувавши своє рішення належним чином і враховуючи, що запропонована тема повинна бути актуальною й відповідати професійному спрямуванню дисципліни.

Після вибору теми курсової роботи студент протягом тижня узгоджує її з викладачем-науковим керівником. Узгоджена тема фіксується у Завданні (Додаток 1). У разі несвоєчасного узгодження студентом бажаної теми курсової роботи тема призначається викладачем.

За ініціативою студента та за згодою викладача тему курсової роботи може бути змінено на іншу не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну виконання курсової роботи.

Оформлення бланка Завдання на курсову роботу(Додаток 1), в якому зазначається тема, план, а також термін подання готової курсової роботи на кафедру, здійснюється після закріплення за студентом теми курсової роботи. Завдання підписується керівником та студентом.

Термін поданнязавершеної курсової роботи на кафедру – не пізніше ніж за два тижня до захисту.

 

 

2.2. Організаційна робота кафедри щодо підготовки та написання курсових робіт

 

 

Призначення викладів науковими керівниками курсової роботи відбувається під час розподілу навчального вантаження,фіксується у індивідуальному плані роботи викладача та ухвалюються на засіданні кафедри. Керівництво курсовими роботами з провідної нормативної дисципліни «Маркетинг» здійснюють найкваліфікованіші викладачі кафедри.

Основні обов’язки керівника курсової роботи:

- допомогти студенту визначити тему роботи, розробити її план;


- підібрати наукову літературу, яку студент повинен опрацювати під час підготовки до написання роботи;

- видати студенту завдання на написання курсової роботи;

- консультувати студента щодо послідовності виконання роботи, обсягу

і змісту її окремих частин, методології теоретичного дослідження,

збирання, аналізу та узагальнення фактичного матеріалу;

- перевірити календарний план підготовки та написання курсової роботи;

- інформувати кафедру про хід виконання студентами курсової роботи і випадки недотримання графіка виконання роботи;

- бути присутнім на захисті курсової роботи.

 

Довільна зміна теми курсової роботи не дозволяється.

 

Протягом першого тижня після ухвалення теми курсової роботи студент разом з керівником складає календарний план підготовки курсової роботи, зазначаючи строки виконання окремих етапів виконання дослідження. календарний план я складовою Завдання (Додаток 1). На підставі календарних планів науковим керівником складається розклад захисту студентами курсових робіт, який оприлюднюється на стенді кафедри та доводиться до відома навчальної частини університету. Студент виконує курсову роботу згідно із Завданням до курсової роботи, яке погоджується з керівником.

Після опрацювання загальної та спеціальної літератури студент подає керівнику перший (чорновий) варіант плану курсової роботи. Приклади оформлення змісту та складання розгорнутого плану курсової роботи наведено у дод. 3. У міру надходження фактичного матеріалу план роботи поновлюється. У результаті повинні бути враховані всі зауваження та побажання керівника. Остаточний варіант плану ухвалюється керівником, з яким студент погоджує будь-які зміни у плані курсової роботи.

 

2.3. Процес виконання курсової роботи

 

1. Вибір теми, ознайомлення з проблематикою теми, обґрунтування її актуальності.

2. Закріплення теми,побудова плану курсової роботи.

3. Підбір та опрацювання літератури з теми курсової роботи.

4. Визначення мети, завдань, об’єкта, предмета та методів дослідження.

5. Викладення змісту роботи згідно з планом.

6. Формулювання висновків та рекомендацій.

7. Подання роботи керівнику для перевірки й рецензування.

8. Доопрацювання роботи в разі потреби з урахуванням зауважень керівника.

9. Реєстрація курсової роботи.

10. Подання роботи на захист.

11. Захист курсової роботи.


3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 

Курсова робота повинна містити:

- титульну сторінку;

- завдання;

- зміст;

- перелік умовних скорочень (у разі потреби);

- вступ;

- основну частину;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (у разі потреби).

 

 

3.1. Титульна сторінка курсової роботи

 

 

Титульна сторінка повинна містити (Додвток 2):

- назву міністерства;

- найменування вищого навчального закладу;

- назву кафедри, де виконується курсова робота;

- назву роботи;

- прізвище, ім’я, по батькові студента;

- науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові керівника;

- місто й рік виконання роботи.

 

 

3.2. Зміст

 

 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів (якщо вони є й мають заголовок), зокрема, вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін.

 

 

3.3. Перелік умовних скорочень

 

 

Якщо у курсовій роботі використано специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий в курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщено перед вступом.

Перелік слід друкувати у дві колонки, зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення,а справа – їх детальну розшифровку.

Якщо у курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, то перелік не складають, а розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.


Вступ

 

 

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче послідовності:

- актуальність;

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- мета;

- завдання;

- методи дослідження;

- аналіз використаних джерел;

- структура та обсяг курсової роботи.

Актуальність теми (обґрунтування доцільності роботи).Студент

повинен впевнено довести, що його звернення до обраної теми не випадкове, а викликане об’єктивними причинами (підвищена зацікавленість в суспільстві чи науці, злободенність, недостатнє дослідження та ін.). На основі цього виокремлюється проблема, на вирішення якої і будуть спрямовані дослідження. Формулювання студентом актуальності свідчить, наскільки правильно він оцінює цю тему з точки зору своєчасності та соціальної значущості,

характеризує його наукову зрілість та професійну підготовку.

Об’єкт дослідження– це частина реальної дійсності, яка підлягає дослідженню, тобто процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, і обране для вивчення.

Предмет дослідженняміститься в межах об’єкта і конкретизує, що саме в об’єкті буде вивчатися.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага автора курсової роботи, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, що зазначається на титульному аркуші як її назва.

Метою курсової роботиє дослідження проблем, визначених обраною темою, а також напрямів і методів їх вирішення. Мету роботи слід

формулювати стисло та конкретно. Вона повинна витікати з обґрунтування актуальності теми. Таким чином, мета курсової роботи полягає у встановленні, виявленні наукових фактів, формулюванні закономірностей, обґрунтуванні найбільш ефективних шляхів дослідження теми.

Завдання курсової роботи– це послідовні етапи дослідницької роботи, спрямовані на досягнення поставленої мети. Завдання повинні розкривати, конкретизувати мету дослідження і в цілому бути адекватні цій меті. Для формулювання завдань використовують такі терміни: «проаналізувати»,

«розкрити», «виявити», «дослідити», «встановити», «з’ясувати»,

«визначити», «обґрунтувати», «окреслити» тощо.


Методи дослідження.У курсовій роботі подають перелік використаних методів дослідження для досягнення в роботі мети. Перерахувати їх треба не окремо від змісту роботи, а стисло та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Щоб отримати достовірні результати, слід використовувати різні методи.

 

 

Аналіз використаних джерелсвідчить про ґрунтовне ознайомлення

дослідника зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати та аналізувати джерела, виокремлювати істотне, оцінювати раніше зроблене іншими дослідниками, визначати головне. Матеріали такого огляду слід систематизувати в певному логічному зв’язку та послідовності. Будь-які цінніпублікації, які прямо або безпосередньо стосуються теми курсової роботи, повинні бути названі та критично оцінені.

Структура та обсяг курсової роботивизначаються специфікою предмета дослідження, логікою розкриття проблеми,а також метою і завданнями дослідження. Перераховуються усі складові курсової роботи, а щодо списку літератури, зазначають кількість використаних джерел.

 

 

Приклад формулювання основних елюентів дослідження, що містяться у Вступі наведено у додатку 3

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал