Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Транскрипция, трансляция, генетикалық код
103. ДНҚ-РНҚ полимераза комплексі пайда болады:

1. + промоторда

2. операторда

3. регуляторда

4. терминаторда

5. атенуаторде

104. Ақуыздың синтезіне матрица болады:

1. р-РНК

2. в-РНК

3. +а-РНК

4. Р-РНҚ

5. Т-РНҚ

105. ДНҚ –ның РНҚ-полимеразамен байланыс түзетін бөлігі:

1. аттенуатор

2. регулятор

3. + промотор

4. оператор

5. терминатор

106. Гендердің экспрессиясына кіретін процесстер:

1. репликация

2. +трансляция

3. транслокация

4. рекомбинация

5. ревертация

107. Прокариот генінің активтілігінің реттелу деңгейлері:

1. репарациялық, ревертациялық, транскрипциялық

2. трансверзиялық, трансдукциялық, репарациялық

3. регенерациялық, репарациялық, репликациялық

4. рекомбинациялық, репарациялық, трансформациялық

5. +транскрипциялық, трансляциялық, посттрансляциялық

108. Әрбір аминқышқылы шифрленген:

1. нуклеотидпен, нуклеомермен

2. реконмен, мутонмен

3. +кодонмен, триплетпен

4. генмен, геноммен

5.дуплетпен, октетпен

109. Тірі ағзалардың біртұтастығын дәлелдейтін генетикалық кодтың қасиеті:

1. триплеттілігі

2. +универсалдылығы

3. артықшылығы

4. коллинеарлылығы

5.консервативтілігі

110. Прокариот генінің реттеуші бөлігінде болады:

1. экзон

2. оптимизатор

3. интрон

4. транквилизатор

5. +оператор

111. ДНҚ молекуласының реттеуші қатарларының аталуы:

1. кодондар

2. +сайлансерлер

3. триплеттер

4. оптимизатор

5.соленоид

112. а-РНҚ синтезделу процессі басталады:

1. геннің реттеуші бөлігінен, интронда

2. трансляцияның басталу нүктесінен, экзонда

3. промотардан, репрессордан

4. Оператордан, аттенуатордан

5.+геннің кодтайтын бөлігіндегі бірінші нуклеотидтен, транскрипция басталатын нүктеден

113. Процессинг (а-РНҚ-ның про-а-РНҚ-дан пісіп жетілуі) жүреді:

1. прокариоттарда, балдырларда, вирустарда

2. бактерияларда, фагтарда, плазмидаларда

3. вирустарда, векторларда, ашытқыларда

4. көк-жасыл балдырларда, саңырауқұлақтарда, плазмогендерде

5.+тышқандарда, адамда, эукариоттарда

114. Ядролық а-РНҚ-ның пісіп жетілген РНҚ-ға айналу процессіне кіреді:

1. ақпараттық бөліктердің (экзондардың) кесілуі2. ақпараттық бөліктердің (экзондардың) тігілуі

3. ақпараты жоқ бөліктердің (интрондардың) тігілуі

4. экзондардың алынып тасталынуы

5.кодталатын бөліктерінің қырқылуы

115. Үш қатар орналасқан нуклеотидтердің бір аминқышқылына сәйкес келуін анықтайтын генетикалық кодтың қасиеті:

1. артықтылығы

2. + триплеттілігі

3. универсалдылығы

4. қайта жабылмайтындылығы

5.арнайылығы

116. Бір аминқышқылының бірден алтыға дейінгі кодондармен анықталуын сипаттайтын генетикалық кодтың қасиеті:

1. +артықтылығы

2. триплеттілігі

3. универсалдылығы

4. қайта жабылмайтындылығы

5. арнайлығы

117. Бір нуклеотидтің бір ғана кодонның құрамында болуын анықтайтын генетикалық кодтың қасиеті:

1. артықтылығы

2. триплеттілігі

3. универсалдылығы

4. +қайта жабылмайтындылығы

5.арнайлығы

118. Генетикалық кодтың қасиеттерін көрсетіңіз:

1. анықтығы, уникальдылығы, тұрақтылығы

2. дуплеттілігі, коллегиальдылығы, ұйымшылдығы

3. қайта жабылатындығы, консервативтілігі, регрессивтілігі

4. +коллинеарлығы, триплеттілігі, артықтылығы

5. жартылай консервативті, униполярлы, уникальді119. Пісіп жетілген эукариот а-РНҚ – на тән:

1. нуклеотидтердің реті ДНҚ нуклеотидтерінің ретімен сәйкестілігі

2. ДНҚ-ның (геннің) сәйкес бөлігіне қарағанда нуклеотидтер саны көптеу болуы

3. интрондардан және экзондардан тұруы

4. тек интрондардан тұруы

5. +тек экзондардан тұруы

120. Пісіп жетілмеген эукариоттық а-РНҚ – ға тән:

1. +нуклеотидтердің реті ДНҚ нуклеотидтерінің ретімен сәйкестілігі

2. ДНҚ-ның сәйкес бөлігіне қарағанда нуклеотидтер саны аздау болуы

3. ақуыз биосинтезіне қатысуы

4. тек интрондардан тұруы

5. тек экзондардан тұруы

121. Процессинг дегеніміз:

1. ДНҚ –ның пісіп-жетілу процессі, интрондардың қырқылып, экзондардың тігілуі

2. РНҚ тізбектерінің тігілу процессі, экзондардың қырқылып, интрондардың тігілуі

3. интрондардың тігілу процессі, экзондардың қырқылып, жасушаның жетілуі

4. +алғашқы транскриптен (интрондардан) ақпаратсыз бөліктердің кесіліп, а-РНҚ-ның ақпаратты бөліктерінің тігілу процессі

5. про а-РНҚ- ның түзілу процесі, гендердің қырқылып, геномдардың тігілуі

122. про- а-РНҚ- ның пісіп-жетілу процессі:

1. ДНҚ молекуласындағы интрондардың тігілуі

2. ДНҚ экзондарының тігілуі

3. интрондардың есебінен а – РНҚ – ның ұзаруы

4. +алғашқы транскриптен ақпаратсыз бөліктерінің кесіп алыну процессі

5. а-РНҚ-ның ыдырауы және қалған экзондардың тігілуі

123. Лактозалық оперонның өшірілу жағдайы (активті емес):

1. оператордың бос болуы

2. +оператордын репрессор ақуызбен байланысуы

3. репрессордың бос болуы

4. ортада индуктордың болуы (лактоза)

5. репрессор ақуызының лактозамен байланысуы

124. Лактозалық оперонның активті жағдайы (іске қосылуы):

1. репрессор ақуызының оператормен байланысуы

2. репрессор ақуызының промотормен байланысуы

3. глюкозаның ортада болуы

4. лактозаның ортада болмауы

5. +промотор РНҚ-полимеразамен байланысады

125. Интрондар дегеніміз:

1. про-а – РНҚ – ның ақпараттық бөліктері

2. жетілген– РНҚ – ның ақпаратсыз бөліктері

3. ДНҚ-ның ақпараттық бөліктері

4. а- РНҚ-ның ақпараттық емес бөліктері

5. +процессингте кесілетін бөліктер

126. Экзондар бұл:

1. ДНҚ – ның ақпараттық бөліктері

2. ДНҚ – ның ақпаратсыз бөліктері

3. +аминқышқылын кодтайтын а-РНҚ бөліктері

4. а- РНҚ-ның ақпараттық емес бөліктері

5. процессингте кесілетін бөліктер

127. Генетикалық код келесі қасиет пен сипатталады:

1. +коллинеарлық, триплеттілік, универсалдылық

2. консервативтілік, жартылай консервативтілік, униполярлық

3. уникальдылығы, қайта жабылмайтындылығы, униполярлығы

4. анықтығы, антипараллельділігі, үзік-үзік

5.комплементарлығы, коллегиальдылығы, кодоминантты

128. ДНҚ-ның бір тізбегі РНҚ синтезіне матрица болатын, инициация, элонгация, терминация сатыларынан тұратын, матрицалық процесс:

1. репликация

2. трансляция

3. +транскрипция

4. редупликация

5. процессинг

129. РНҚ молекуласы ақуыз синтезіне қалып болатын, инициация, элонгация, терминация сатыларынан тұратын матрицалық процесс:

1. репликация

2. +трансляция

3. транскрипция

4. редупликация

5. процессинг

130. Әрбір аминқышқылы кодталған:

1. бір нуклеотидпен

2. +үш нуклеотидпен

3. мононуклеотидпен

4. моносахаридпен

5. екі нуклеотидпен

131. Антикодон-бұл:

1. рРНҚдағы нуклеотидтер тобы

2. аРНҚ ұшындағы үш нуклеотид

3. + тРНҚ ұштарының біріндегі үш нуклеотид

4. аРНҚ кодондарының біріне комплементарлы ДНҚ бөлігі

5. тРНҚ кодондарының біріне комплементарлы аРНҚ бөлігі

132. Егер ДНҚ-дағы нуклеотидтер қатары ақуыздағы амин қышқылы қатарына сәйкес келсе онда генетикалық код болады:

1. үздіксіз

2. комплементарлы

3. +коллинеарлы

4. қайта жабылмайтын

5. консервативті

133. Мағыналы кодондар:

1. репликацияланады

2. транскрипцияланбайды

3. рибосома құрамына кіреді

4. +аРНҚ құрамына кіреді

5. тРНҚ құрамына кіреді

134. Әр нуклеотид тек бір кодон құрамына кіреді, сондықтан генетикалық код:

1. универсалды

2. коллинеарлы

3. үздіксіз

4. артықтықшылығы

5. +қайта жабылмайды

135. ДНҚ молекуласында РНҚ – ның синтезделу процессі:

1. репликация

2. транслокация

1. +транскрипция

3. трансляция

4. ауторепродукция

136. Кодон – бұл:

1. +қатар орналасқан үш нуклеотид

2. қатар орналасқан үш триплет

3. қатар орналасқан үш амин қышқылы

4. қатар орналасқан рибосома

5. генетикалық материалдың функционалдық бірлігі

137. РНҚ полимераза тұрады:

1. альфа-суббірліктен және кор ферменттен

2. + кор-ферменттен және сигма-суббірліктен

3. каппа-ферменттен және сигма-суббірліктен

4. сигма-суббірліктен және гамма ферменттен

5. дельта-суббірліктен және кор ферменттен

138. Транскрипциялық факторлар деп аталатын ақуыздар қатысады:

1. ДНҚ-ны рибосомамен байланысуына

2. ДНҚ-ң т-РНҚ-мен байланысуына

3. а-РНҚ-ң т-РНҚ-мен байланысуына

4. ДНҚ-ң а-РНҚ-ң байланысуына

5. +ДНҚ-ны РНҚ-полимеразамен байланыстыруға

139. Эукариоттар а-РНҚ-ның процессингіне кіреді:

1. полимеризация

2. көшіру

3. полифосфорлану

4. +полиаденилдену

5. сканерлеу

140. про а-РНҚ-ның альтернативті сплайсингі сипатталады:

1. интрондардың әртүрлі ретпен, әртүрлі комбинацияланып тігілуімен

2. +экзондардың әртүрлі ретпен, әртүрлі комбинацияланып тігілуімен

3. экзондардың және интрондардың тігілуімен

4. бір пісіп-жетілген аРНҚ түзілуімен

5. аминқышқылдарының тігілуімен

141. Информасома кешені бұл:

1. ақуызбен-ақуыз

2. ақуызбен ДНҚ

3. белсенді а-РНҚ

4. ақуызбен рРНҚ

5. +активті емес аРНҚ

142. Трансляцияға қатысатын ферменттер:

1. ДНҚ-полимераза

2. +аминоацил-тРНҚ-синтетаза

3. РНҚ-полимераза

4. транслоказа

5. лигаза

143. Ақуыздар биосинтезіне қатысады:

1. т-РНҚ, ДНҚ, рибосома

2. ДНҚ, а-РНҚ, праймерлер

3. +а-РНҚ, тРНҚ, рибосома

4. а-РНҚ, хромосомалар, РНҚ полимераза

5. а-РНҚ, митохондрия, лизосома

144. Эукариоттар аРНҚ –ның алғашқы транскриптісінің пісіп-жетілуінде байқалады:

1. ақуыздың синтезделуі

2. транскрипция

3. +интрондардың танылып және кесілуі

4. экзондардың танылып және кесілуі

5.пісіп-жетілген ДНҚ-ның түзілуі

145. Эукариоттардың про-аРНҚ-ның процессингіне кіреді:

1. репликация

2. транскрипция

3. +интрондардың танылып және кесілуі

4. экзондардың танылып және кесілуі

5. интрондардың тігілуі

146. Про-аРНҚ-ның процессингіне қатысатын ферменттер:

1. хеликаза

2. полимераза

3. липаза

4. +эндонуклеоазалар

5. топоизомеразалар

147. Эукариоттар а-РНҚ-ның посттранскрипциялық модификациясына қатысатын ферменттер:

1. эстеразалар

2. хеликаза

3. +эндонуклеаза

4. лигаментаза

5. полимераза

148. Эукариоттардың ядросында синтезделген аРНҚ аталады:

1. пісіп-жетілген аРНҚ

2. +алғашқы транскрипт

3. екіншілік транскрипт

4. гетерогенді ядролық- ДНҚ

3. пісіп-жетілген т-РНҚ

149. Эукариоттардың ядролық аРНҚ-сы аталады:

1. гетерогенді ядролық- ДНҚ

2. пісіп-жетілген аРНҚ

3. +гетерогенді ядролық РНҚ

4. екіншілік транскрипт

5. үшіншілік транскрипт

150.Сплайсинг процессіне кіреді:

1. экзондардың танылып және кесілуі

2. а-РНҚ-ң ақпаратты бөліктерінің танылып және кесілуі

3. а-РНҚ алынған интрондарының тігілуі

4. а-РНҚ қалған интрондарының тігілуі

5. +пісіп-жетілген аРНҚ-ның түзілуі

151. Эукариоттардың ядролық а-РНҚ-сының қайта құрылуында байқалады:

1. экзондардың алынып тасталуы

2. +интрондардың алынып тасталуы

3. экзондар мен интрондардың тігілуі

4. интрондардың тігілуі

5. пісіп-жетілген т-РНҚ-ның түзілуі

152. Альтернативті сплайсинг нәтижесінде:

1. аРНҚ-ның көлемі ұзарады

2. р-РНҚ-ның кодтау мүмкіндігі артады

3. гендердің кодтау мүмкіндігі төмендейді

4. пісіп-жетілген аРНҚ-ғы интрондардың орны өзгереді

5. пісіп-жетілген аРНҚ-ғы экзондар түрлі комбинацияланады

153. Эукариоттардың ақуыз биосинтезіне қатысады:

1. про аРНҚ

2. + пісіп-жетілген аРНҚ

3. лизосомалар

4. ДНҚ

5. митохондриялар

154. Гендер активтілігі реттейтін арнайы нуклеотидтер қатары бұл:

1. транскрипторлар

2. транзиторлар

3. трансляторлар

4. оперондар

5. + аттенуаторлар

155. Прокариоттардың РНҚ-полимеразасы:

1. ДНҚ үш түрінің синтезін қамтамасыз етеді

2. ДНҚ бір түрінің синтезін қамтамасыз етеді

3. +өздігінен промотормен байланысуға және транскрипцияны бастауға қабілетті

4. өздігінен промотормен байланысуға және транскрипцияны бастауға қабілетсіз

5. ДНҚ репарациясына қатысады

156. Альтернативті сплайсинг тән:

1. + эукариот гендеріне

2. прокариот гендеріне

3. бактерияларға

4. вирустарға

5. фагтарға

157. Мағынасыз кодондардың сипаттамасы:

1. олармен ДНҚ репарациясы процессі аяқталады

2. олар барлық аминқышқылдарын кодтайды

3. тек бір ғана аминқышқылын кодтайды

4. оларды кодталатын кодондар деп атайды

5.+олар трансляция процесін аяқтайды

158. Фолдинг-бұл:

1. +пептидтік тізбектің кеңістіктік құрылымының жинақталуы

2. кеңістіктік құрылымда нуклеотидтік тізбектің бұрылуы

3. қосымша ақуыз-першерондармен қамтамасыз етіледі

4. элонгацияның ақуыздық факторларымен қамтамасыз етіледі

5. трансляцияның терминация ақуыздарының факторларымен қамтамасыз етіледі

159. Эукариоттарда ядролық РНҚ-ның посттранскрипциялық модификациясында жүретін процестер:

1. спейсерлік қатарларды тану және кесу

2. кодтайтын қатарларды тану және кесу

3. +кодтамайтын қатарларды тану және кесу

4. кодтамайтын қатарларды тігу

5. интрондарды тігу

160. Эукариоттардың ядролық РНҚ пісіп жетілуінде жүретін процесс:

1. 3' – ұшына триплеттердің, интрондар мен экзондардың қосылуы

2. +5' – ұшына «қалпақшаның» қосылуы, 3' – ұшының полиаденилденуі, интрондардың қырқылуы

3. 3' – ұшына «қалпақшаның» қосылуы, 3' – ұшының полиацетилденуі, интрондардың тігілуі

4. 3' – ұшына полифенилдік қатарлардың қосылуы, экзондардың қырқылып, интрондардың тігілуі

5. 5' – ұшына кодондардың қосылуы, . 3' -ұшының қырқылуы, а-РНҚ-ның ыдырауы

161. Тасымалдаушы РНҚ құрамына кіреді:

1. триплеттің бекіну сайт

2. +аминқышқылы байланысатын сайт

3. ДНҚ байланысатын сайт

4. ядромен байланысатын сайт

5. геноммен байланысатын сайт

162. Аминоацил –РНҚ-синтетаза:

1. а-РНҚ кодонын таниды

2. +т-РНҚ сәйкес аминқышқылды таниды және байланыстырады

3. т-РНҚ антикодонын таниды

4. аминқышқылының «бөгде» ДНҚ қате байланысын ажыратады

5. ДНҚ тізбегіне қате байланысқан нуклеотидтерді ыдыратады

163. Прокариот ағзалардың бірінші синтезделетін аминқышқылы:

1. формилаланин

2. формиллейцин

3. +формилметионин

4. формилгистидин

5. формиласпарагин

164. Эукариоттардағы ақуыз биосинтезі келесі ерекшелік пен сипатталады:

1. бірінші болып формил - метионин аминқышқылы синтезделуімен

2. бірінші болып формил - аланин аминқышқылы синтезделуімен

3. аздаған инициация факторларының қатысуымен

4. +көптеген инициация факторларының қатысуымен

5. а-РНҚ ДНҚ-мен байланысуымен

165. Қазіргі ген туралы түсінік :

1. ген мутацияның, рекомбинацияның, функцияның элементарлы- структуралық функционалдық бірлігі

2. +ген – полипептидтік тізбектің синтезін бақылайды

3. геннің функционалдық бірлігі – кодон

4. ген полисахаридтің синтезін бақылайды

5. ген тек жасуша ядросында орналасады (локализациясы)

166. Геннің молекулалық бірлігі оның мынандай құрамдарымен түсіндіріледі:

1. +кодтаушы және реттеуші бөлігімен

2. конверсионды және комплементарлы бөлігімен

3. тіркеуші және трансгенді бөлігімен

4. репарациялық және ревертазалық бөлігімен

5. бақыланатын және конформацияланатын бөлігімен

167. ДНҚ полимераза мынадай қызмет атқарады:

1. аРНҚ синтезіне қатысады, трансляция процесін бақылайды

2.+ ДНҚ синтезіне қатысады, репликация қателіктерін түзетеді

3. транскрипция процесін бақылайды, транскрипция қателіктерін түзетеді

4. трансляция және транскрипция процесстерін бақылайды,

5. транскрипция және трансляция қателіктерін ескертеді

168. Теломерлік ДНҚ-ның қосымша репликациялану процесі тән:

1. сома жасушаларына

2. сақиналы ДНҚ молекуласына

3. +сызықты ДНҚ молекуласына

4. эпидермис жасушасына

5.қан жасушаларына

169. Ақпараттық РНҚ бұл:

1. ақуыз-фермент

2. +ақуыз синтезінің матрицасы

3. нуклеосом синтезінің матрицасы

4. қостізбекті полинуклеотид

5. біртізбекті полипептид

170. Оперонның құрамына кіретін структуралық (құрылымдық) гендер - бұлар:

1. бір ген, моноцистронды а-РНҚ-ны түзеді

2.+ кластерлі гендер, полицистронды а-РНҚ-ны түзеді

3. моноцистронды ДНҚ-ны түзеді, бір ген

4.полицистронды ДНҚ-ны түзеді, бірнеше гендер

5. бір ақуыз молекуласының синтезін бақылайды, эукариот гендер

171. Оперонның құрамындағы құрылымдық гендер активтенуі келесі жағдайда байқалады:

1.соңғы өнімдер қатысқанда

2. оператор қатысқанда

3.ақуыз-репрессор оператормен байланысқанда

4. +ақуыз-репрессор индуктормен байланысқанда

5.ортада репрессор болғанда

172. Эукариот жасушаларының гендері белсенділігінің геномдық деңгейде бақылануы іске асырылады:

1. жасуша бөлшектерінің активсіздігімен

2. жасушаның бөліну үрдісінде жасушалардың активсізденуімен

3. +аталық жыныс жасушалары гендерінің ұрықтануға дейін активсізденуімен

4. аналық жыныс жасушаларында 2 Х хромосомасының гендерінің бірдей активсізденуімен

5. аталық Х хромосоманың гендерінің активсізденуімен

173. Гендер белсенділігі әкеледі:

1. майлардың синтезделуіне

2. +ақуыздардың синтезделуіне

3. қанттың синтезделуіде

4. энергия синтезделуіне

5. ақуыздардың ыдырауына

174. Гендер белсенділігі сипатталады :

1. гендердің мутантты түрлерінің пайда болуымен

2. майлардың синтезделуімен

3. +гендердің транскрипциясымен

4. гендердің трансдукциясымен

5. гендердердің репарациясымен

Ген

175. Эукариоттардың құрылымдық гендерінің құрамы:

1. полицистронды құрылысты, интрондардан тұрады

2. полихроматинді құрылысты, аминқышқылдардан тұрады

3. тек экзондардан тұрады, полицистронды құрылысты

4. +экзон және интрондардан тұрады, моноцистронды құрылысты

5. интрондар,полицистронды

176. Прокариоттардың құрылымдық гендерінің құрамы:

1. +полицистронды құрылысты

2. моноцистронды құрылысты

3. сақиналы формалы

4. тек интрондардан тұрады

5. экзон және интрондардан тұрады

177. Генге келесі ұғым сәйкес келеді:

1. бір ген - бір нуклеотид

2. бір ген - бір ДНҚ молекуласы

3. +бір ген- бір полипептид

4. бір ген- бір аминқышқылы

5. бір ген- бір полисахарид

178. Прокариот генінің кодтаушы бөлігінде болады:

1. оператор

2. нуклеотидтердің қайталануы

3. индуктор

4. интрондар

5. +экзондар

179. Эукариот генінің кодтаушы бөлігіне кіреді:

1. промотор мен оператор

2. кодондар мен промотор

3. регулятор мен кодондар

4. +экзондар мен интрондар

5. экзондар мен оператор

180. Генді сипаттайтын қасиетін таңдаңыз:

1. бір ген – бір ағза

2. бір ген – бір жасуша

3. бір ген – бір аминқышқылы

4. бір ген – бір мутация

5. + бір ген – бір полипептидтік тізбек

181. Геннің реттеуші бөлімінде болады:

1. кодон

2. +промотор

3. экзон

4. оперон

5. интрон

182. Прокариоттарда аминқышқылдарының синтезіне қатысады:

1. операторлар, промоторлар

2. +триплеттер, кодондар

3. информаторлар,интеграторлар

4. интрондар және аттенуаторлар

5. дуплеттер және квадриплеттер

183. Геном –бұл:

1. бір реттеуші генмен басқарылатын, бір полипептидтің синтезі жайлы ақпарат жазылған, ДНҚ молекуласының бөлігі

2. бір реттеуші генмен басқарылатын, бірнеше құрылымдық гендерден тұратын, ДНҚ молекуласының бөлігі

3. бір реттеуші генмен басқарылатын, бір полипептидтік тізбек туралы ақпараты бар, ДНҚ молекуласының бөлігі

4. + хромосомалардың гаплоидты жиынтығындағы барлық ДНҚ

5. барлық РНҚ-ның жиынтығы

184. Рекомбинацияның ең кіші бірлігі (рекон) тең:

1. 3 нуклеотидке

2. 2 нуклеотидке

3. +1 нуклеотидке

4. 5 нуклеотидке

5. 6 нуклеотидке

185. Мутацияның ең кіші бірлігі (мутон) тең:

1. 2 нуклеотидке

2. +1 нуклеотидке

3. 1 генге

4. 4 нуклеотидке

5.6 нуклеотидке

186. Гендер жіктеледі:

1. +құрылымдық

2. түрлі- түсті

3. үздіксіз

4. түссіз

5. регламенттік

187. Прокариот геномына тән:

1. органоидтардың оперондық ұйымдасуы

2. +ДНҚ молекуласы сақиналы

3. ДНҚ молекуласы сызықты

4. кодталмайтын ДНҚ (үнсіз) бөліктері болады

5.хромосома болмайды

188. Геннің синонимі:

1. хромонема

2. хромосома

3. нуклеосома

4. +аллель

5. хроматид

189.Аминқышқылдарын (ақуыздарды) кодтайтын геннің бөлігі:

1. операторлар

2. триплекстер

3. промоторлар

4. +кодондар

5. дуплекстер

190. Прокариоттар гендерінің активтілігін реттейтін нуклеотидтер қатары аталады:

1. +Прибнов-бокс, промотор, оператор

2. Привалов-бокс, гомеобокс, триплекс

3. Крик – бокс,транслятор, транскриптор

4. Хогнес-бокс, реформатор, репрессор

5. Ховард – бокс, сигнализатор, оптимизатор

191. Ген дегеніміз:

1.бір полипептидтік тізбектің синтезіне жауап беретін а-РНК- ның бөлігі

2. +бір полипептидтік тізбектің синтезіне жауап беретін ДНК молекуласының бөлігі

3. бір аминқышқылының синтезіне жауап беретін ДНК молекуласының бөлігі

4. липидтердің синтезіне жауап беретін ДНК молекуласының бөлігі

5. бірнеше әртүрлі гендер синтезіне жауап беретін ДНК молекуласының бөлігі


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.06 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал