Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Щодо існування двох документів дозвільного характеру у сфері надрокористування
Одночасно діють статті 16 та 19 Кодексу України «Про надра» (132/94-ВР) що­до ліцензування діяльності з користування надрами та Закон України «Про ліцензування певних видів гос­подарської діяльності» (1775-14) (тому що положення закону мо­жуть бути змінені або скасовані лише іншим законом).

Держпідприємництвом України підготовлено законопроект про внесення змін до відповідних законодавчих актів України з метою приведення їх положень до вимог Закону України «Про ліцензування певних ви­дів господарської діяльності».

Щодо існування двох документів дозвільного характеру у сфері надрокористування потрібно зазначити таке:

- з одного боку, статтею 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»(1775-14) встановле­но, що ліцензуванню підлягає проведення господарської ді­яльності з пошуку (розвідки) корисних копалин. На виконання вимог вказаного вище Закону Кабінетом Мініст­рів України прийнято ряд постанов, які регламентують впрова­дження норм цього Закону. Відповідно до ст. 2 цього Закону види господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню;

- з іншого боку, статтею 16 Кодексу України про надра (132 /94-ВР) визначено, що ліцензування діяльності щодо користу­вання надрами - це єдиний порядок надання спеціальних до­зволів (ліцензій) на користування ділянкою надр із відповід­ною метою геологічного вивчення, видобування тощо.

 

На виконання вимог цього Кодексу (132/94-ВР) постановою Ка­бінету Міністрів України від 31 серпня 1995 року № 709 було за­тверджено Порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій) на ко­ристування надрами.

Таким чином, для проведення господарської діяльності у сфері користування надрами існують два документи дозвільного характе­ру:

- ліцензія - згідно з Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (1775-14);

- спеціальний дозвіл (ліцен­зія) - згідно з Кодексом України про надра (132/94-ВР).

Для урегу­лювання питання наявності в Україні двох документів дозвільного характеру Міністерства охорони навколишнього природного середо­вища України та Держпідприємництва готується ряд законопроектів.

Згідно з п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 31 серп­ня 1995 року № 709 «Про затвердження Порядку надання спеціаль­них дозволів (ліцензій) на користування надрами» (зі змінами, вне­сеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 784 від 15.07.97, № 1439 від 09.08.99, № 1282 від 21.08.2000) користувачі надр, які до набрання чинності цією постановою провадили діяль­ність щодо користування надрами, яка відповідно до Кодексу Укра­їни про надра (132/94-ВР) потребує ліцензування, зобов'язані були отримати до 31 грудня 2000 року ліцензії відповідно до Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами.Невиконання цієї вимоги є порушенням вимог нормативно-правових актів, яке тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

Відповідно до п. 4 Положення про державне управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, за­твердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.08.2000 № 108 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2000 за № 602/4823, Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює державний контроль за дотриманням норм і правил у сфері охорони навколишнього приро­дного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, у тому числі землі, її надр, геологічного вивчення надр (державного геологічно­го контролю), топографо-геодезичної та картографічної діяльності (державний геодезичний нагляд).

Управління має право розглядати справи про адміністративну відповідальність за порушення в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.

Проте слід відзначити, що Кодексом України про адміністрати­вні правопорушення (80731-10, 80732-10) не передбачена відпові­дальність за роботу без спеціального дозволу (ліцензії) на користу­вання надрами.

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про ліцензування певних видів господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.299 )
Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:
1) пошук (розвідка) корисних копалин;
5) видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин; { Пункт 5 статті 9 в редакції Закону N 3396-IV ( 3396-15 ) від 07.02.2006 }

6) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал