Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Е. тепе-теңдікке ұмтылу
@@@ Тотығу-тотықсыздану реакциялары (ТТР)

$$$C

Калий дихроматындағы калийдің тотығу дәрежесін көрсет:

A. +4

B. +5

C. +6

D. +3

E. +2

$$$D

КС1О4 қосылысы бос хлорға дейін тотықсызданатын болса, осы тұздың эквиваленттік массасын тап:

A. 138,5 г/моль

B. 109,8 г/моль

C. 27,7 г/моль

D. 19,8 г/моль

E. 69,3 г/моль

$$$B

Марганецтің қай қосылысы тек қана тотықсыздантырғыштық касиет көрсетеді:

A. КМnO4

B. MnCl2

C. MnO2

D. HМnO4

E. H2MnO4

$$$A

Қай қосылыста марганецтің тотығу дәрежесі 6-ға тең:

A. К2МnO4

B. MnO2

C. MnO

D. KMnO4

E. HMnO4

$$$D

Тотығу процессін көрсет:

A. С+4®С0

B. MnO4-®MnO4-3

C. 2H+®H20

D. NH4+®N20

E. NO3-®NO

$$$B

Мына (С122S+H2O®HCl+H2SO4) ТТР-ның коэффициенттерінің суммасы:

A. 20

B. 28

C. 18

D. 8

E. 5

$$$E

Тотығу дәрежесі дегеніміз:

A. молекуладағы атомдар зарядының суммасы

B. атомдағы электрондар саны

C. валенттілік

D. ядро запряды

E. молекуладағы атомдардың заряды

$$$B

Мына (2НВr+H2SO4=Br2+SO2+2H2 O)ТТР-на қатысқан күкірт қышқылының эквиваленттік массасы:

A. 98 г/моль

B. 49 г/моль

C. 4,9 г/моль

D. 41,9 г/моль

E. 12,3 г/моль

$$$D

МnO2-нің Mn+2-ге дейін тотықсызданғандағы эквивалентін тап:

A. 55,0

B. 45,5

C. 71,0

D. 43,5

E. 158,0

$$$A

РО3-3-ионындағы фосфордың тотығу дәрежесін көрсет:

A. +3

B. +5

C. 0

D. -3

E. -2

$$$A

Диспропорционирлену (молекула ішілік ТТР) реакциясын көрсет:

A. КС1О3 ®КС1О4+ КС1

B. НС1+О2®С122О

C. КС1О3®КС1+О2

D. НNO3®NO2+H2O+O2

E. Cu+HNO3®Cu(NO3)2+NO+H2O

$$$C

Мына реакцияға (HNO3+S®H2SO4+NO) қатысқан күкірттің эквивалентін тап:

A. 32

B. 16

C. 5,3

D. 8

E. 4,3

$$$B

Тотығу-тотықсыздану реакциясы дегеніміз:

A. нейтралдау реакциясы

B. әрекеттесуі заттардың тотығу дәрежесі өзгере жүретін реакциялар

C. катализатор қатысында жүретін реакциялар

D. жылу эффектісі өзгере жүретін реакциялар

E. алмасу реакциялары

$$$C

Тотықтырғышты көрсет:

A. Na

B. Al

C. O2

D. K

E. Li

$$$A

Тотықсыздандырғышты көрсет:

A. Mg

B. O2

C. F2

D. S

E. Cl2

$$$C

Мына ТТР- да тотықсыздандырғыш неше электрон береді:CuO + NH3 ® Cu + N2 + H2O

А. 1

В.2

С.3

D.4

Е.5

$$$D

Мына ТТР теңдеуінде оң жағының коэффициенттерінің

қосындысын есепте:

P + KClO3 ® P2O5 + KCl

А. 2

В.3

С.5

D.8

Е. 11

$$$D

Марганец мына қосылыста Mn2O7 қандай тотығу дәрежесін

көрсетеді:

А. +5

В. +3

С.+2

D. +7

Е.+1

$$$D

SO2 алу реакцияларының қайсысында күкірттің тотығу

дәрежесі өзгермейді:

А. Cu +H2SO4 ®CuSO4 + SO2 + H2O

B. S + O2 ® SO2

C. H2S + O2® SO2 + H2O

D. Na2SO3+H2SO4®Na2SO4 + H2O + SO2

E. Zn + H2SO4 ® ZnSO4 + SO2 + H2O

$$$C

Төмендегі заттардың қасысы жағдайға тәуелді тотықтырғыштың да, тотықсыздандырғыштың да қасиетін көрсете алады:

1)KNO3 2) H2SO4 3) HClO2 4) KNO2

A. 1, 2, 3

B. 1, 4

C. 3,4

D. 1,2,4

Е. 2,3,4

$$$C

Темір, кобальт және никельге тән тотығу дәрежелері:

А. +2,+6

В. +1,+6

С. +2,+3

D. +1,+3

Е.+1,+2

$$$C

Мына реакцияда SO2 тотықтырғыш болады:

А. SO2+H2

B. SO2+Cl2+H2

C. SO2+H2

D. SO2+O2®

E. H2SO3®SO2+H2O

C

Тотықсыздандырғыштың реакцияда жоғалтатын электрон санын анықта:

:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Е. 5

D

Mn2O7 қосылысындағы марганецтің тотығу дәрежесін анықта:

A. +5

B. +3

C. +2

D. +7

Е. +1

E

HIO4 иод қышқылында иодтың тотығу дәрежесі нешеге тең:A. +5

B. +6

C. +8

D. +3

Е. +7

B

НСlО3 мына қосылыстағы хлордың тотығу дәрежесін көрсет:

A. +4

B. +5

C. +6

D. +2

Е. +7

B

Тотықсыздану процессі деп:

A. атомдардын электрондарын беруі

B. атомдар мен иондардың электрондарды қосып алуы

C. тотығу дәрежесінің өзгеруі

D. атомның тотығу дәрежесінің артуы

Е. молекула түзілуі

E

ТТР төмендегі реакциялардың қайсысы жатады:

A. HCl + NaOH = NaCl + H2O

B. CaCO3 ® CaO + CO2

C. FeO + SO3 = FeSO4

D. ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

Е. Cr2O3 + Mn2O7= CrO3 + MnO

C

ТТР нәтижесінде төмендегі иондардың тотығу дәрежесі артады:

As2S3 + HNO3+ H2O ® H3AsO4 + H2SO4 + NO

A. N+5, O-2

B. N+5, S-2

C. As+3, S+2

D. As+3, O-2

Е. N+5, As+3

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал