Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ерітінділер. Ерітінділер концентрациясы. Электролиттік диссоциация. Тұздар гидролизі
E

Ерітіндіге дәл анықтама беріңдер:

A. еріген зат және еріткіштен тұратын жүйе

B. гомогенді жүйе

C. гетерогенді жүйе

D. еріген заты бар жүйе

Е. екі немесе оданда көп компоненттері бар және олардың әрекеттесуі нәтижесінде түзілген өнімдері бар ,гомогенді жүйе

B

200 мл 0,1М ерітіндідегі күкіт қышқылының құрамы төмендегідей (граммен):

A. 1,5г

B. 1,96г

C. 2,5г

D. 9,8г

Е. 4,5г

$$$A

Моляльді концентрация төмендегі мәндермен анықталады:

A.100 г ерітіндідегі заттардың грамм санымен

B.1 л ерітіндідегі заттардың моль санымен

C.1 л ерітіндідегі заттардың грамм санымен

D.1 л ерітіндідегі моль-эквиваленттер санымен

Е.1 кг еріткіштегі заттардың моль санымен

D

Таза еріткішпен салыстырғанда ерітіндінің қайнау температурасының артуы, қату температурасының азаюы төмендегіге тура пропорционал:

A. қысымға

B. нормальді концентрацияға

C. еріткіштің диэлектрлік өткізгіштігіне

D. ерітіндінің моляльді концентрациясына

Е. процентті концентрацияға

B

Криоскопиялық және эбулиоскопиялық константалар темендегіге тәуелді:

A. температураға

B. еріткіш табиғатына

C. еріген зат табиғатына

D. температура және концентрацияға

Е. еріген зат және ерітінді табиғатына

B

Оствальдтың сұйылту заңы:

A.

B.

C.

D.

Е. С=kp

A

Гидролиз константасы төмендегіден тәуелсіз:

A. тұз концентрациясынан

B. температурадан

C. тұз табиғатынан

D. тұз табиғатынан және температурадан

Е. температура артуынан

$$$D

Сутек иондарының концентрациясы 1*10-5М .Ерітіндінің рН-ын анықта:

A. 0,1

B. 7

C. 9

D. 5

Е. 2,8

C

Қай еріткіште заттардың электролиттік диссоциация орын алады:

А. СН3СООН (e=6,2)

B. НСООН (e=5,3)

C. Н2О (e=78)

D. С6Н6 (e=2,3)

Е. СНСl3 (e=5,1)

B

200 мл 0,1М ерітіндідегі күкіт қышқылының құрамы төмендегідей (граммен):

E. 1,5г

F. 1,96г

G. 2,5г

H. 9,8г

Е. 4,5г

E

Ерітіндіге дәл анықтама беріңдер:

A. еріген зат және еріткіштен тұратын жүйе

B. гомогенді жүйе

C. гетерогенді жүйе

D. еріген заты бар жүйеЕ. екі немесе оданда көп компоненттері бар және олардың әрекеттесуі нәтижесінде түзілген өнімдері бар ,гомогенді жүйе

A

450г суда 50 г тұзды ерітті. Тұздың ерітіндідегі массалық үлесін (%) анықтаңдар:

A. 10%

B. 5%

C. 50%

D. 1%

Е. 2%

C

Нейтрал ортадағы сутек иондарының концентрациясы төмендегіге тең:

A. 7*10-7

B. 14

C. 1*10-7

D. 7

Е. 10-14моль/л

C

Na3РО4 тұзының гидролизі кезінде түзілетін заттарды көрсет:

A. Н3РО4 және NаОН

B. NаН2РО4 және NаОН

C. Nа2НРО4 және NаОН

D. Nа2НРО4 және NаН2РО4

Е. Н3РО4 және Nа2НРО4

C

Сутегі ионының концентрациясы [Н+]=10-3 моль/л. рОН нешеге тең?

A. 3

B. 6

C. 11

D. 7

Е. 2,7

$$$A

Na3PO4 ерітіндісінің реакция ортасы қандай?

А. сілтілік

В. қышқылдық

С. нейтрал

D. әлсіз қышқылдық

Е. газды

$$$D

HNO2 үшін диссоциациялану константасының дұрыс мәні:

А. K = [HNO2]/[H+][NO2-]

B. K = [NO2-]/[HNO2]

C. K = [H+]/[HNO2]

D. K = [H+][NO2-]/[HNO2]

E. K = [HNO2]/[NO2-]

$$$B

1000мл ерітіндіде 8г натрий гидроксиді бар, молярлық концентрациясын есепте:

А. 0,1М

В. 0,2М

С.0,3М

D. 0,5М

Е.1М

$$$A

Галогенсутекті қышқылдардың қайсысы әлсіз электролит:

А. HF

B.HCl

C. HBr

D.HI

E. HAt

$$$A

500мл 0,1М калий дихромат ерітіндісін дайындау үшін қанша тұз алу керек (г):А. 14,7

В. 294

С.29

D. 50

Е.98

$$$D

200мл 1,96г күкірт қышқылы ерітілген болса, ол ерітінді неше нормальді?

А. 14,7

В. 0,1

С. 0,5

D. 0,2

Е. 0,7

$$$A

NH4Cl тұзының гидролизі кезіндегі реакция ортасын көрсет:

A. рН< 7

B. рН>7

C. рН=7

D. рН=10

Е. рН>8

$$$B

Гидролизге ұшырайтын тұздарды көрсет:

A. NaNO3, K2SO4

B. AlCl3, Na2S

C. KCl

D. NaCl

Е. NaCl, BaCl2

$$$E

200 мл ерітіндіде 4 г натрий гидроксиді бар. Ерітіндінің молярлы концентрациясын тап:

A.0,1М

B. 0,2 М

C. 0,3 М

D. 0,4 М

Е. 0,5 М

$$$E

Na2S ерітіндісінің ортасы:

А. қышқылдық

В.негіздік

С. нейтрал

D. дұрыс жауабы жоқ

Е. сілтілік

$$$B

10г кальций сульфатымен 80 мл судан дайындалған ерітіндінің массалық үлесі (% концентрациясы) қанша:

А. 10%

В. 11,1%

С. 80%

D. 8,8%

Е. 0,1%

$$$B

Концентрациясы 0,1 моль/л натрий гидроксидінің рН-ы:

А. 14

В.13

С. 12

D. 0,1

Е. 11

$$$B

Егер ерітіндінің рН=10 болса, гидроксид-ионының концентра-

циясы:

А. 10-2

В. 10-4

С. 10-10

D. рОН=4

Е.10-6

$$$D

Егер натрий карбонаты І-саты бойынша гидролизге ұшыраса,

гидролиз дәрежесі қанша (КД= 5*10-11) СМ= 0,00125 моль/л?

А. 6*10-2

В.4*10-6

С.2*10-3

D.2*10-4

Е. 5*10-6

$$$B

10%-ті 800 мл ерітіндіде (r=1,10 г/мл) неше грамм FeSO4

ерітілген:

А.8,8

В.88

С.80

D.40

Е.55

$$$B

7,5 г алюминий сульфаты 250 мл ерітіндіде болса, оның нор-

мальды концентрациясын анықта:

А. 0,088

В.0,528

С.0,1

D.0,637

Е.0,215

$$$B

10 г калий сульфаты мен 80 мл судан дайындалған ерітіндінің

массалық үлесі (%-тік концентрациясы) қанша?

А. 10

В.11,1

С.80

D.8,8

Е.5,4

$$$C

CaCO3 тұзының ерігіштігін (г/л) есепте (ЕК=4,4*10-4):

А. 15,08

В.7*10-3

С.2,0976

D.4,4*10-4

Е.4,4*10-10

$$$B

Егер 18г H2SO4 282 мл суда еріген болса, ерітінді концентра-

циясы:

А.5%

В.6%

С. 8%

D. 10%

Е.12%

A

0,5М сахароза ерітіндісінің осмостық қысымы 270С (R=0,082) градуста төмендегі мәнге тең:

A. 12,3 атм

B. 1,23 атм

C. 8,2 атм

D. 1,5 атм

Е. 16,4 атм

$$$A

220г суда 30г натрий хлориді ерітілсе, тұздың массалық

үлесі (%) қандай?

А. 12г

В.10г

С.5г

D.15г

Е.6г

$$$A

20 мл күкірт қышқылымен толық нейтралдау реакциясына

түсуге 0,1 N калий гидроксидінің 24 мл жұмсалған болса, күкірт

қышқылының нормальды концентрациясы:

А. 0,12

В.0,4

С.0,1

D.0,05

Е.0,06

$$$D

80г 15% ерітіндіге 20г су қосылды, осы ерітінді

концентрациясы (%):

А.24

В.10

С.15

D.12

Е.6

$$$E

Егер 200 мл ерітіндіде 2,52г марганец (ІІ) хлориді еріген болса, оның молярлы концентрациясы қандай?

А.0,2

В.0,3

С.0,05

D. 0,3

Е.0,1

$$$A

Егер натрий гидроксидінің массалық үлесі 12% болса, оның 1л

ерітіндісін дайындау үшін неше грамм NaOH алу керек (r = 1,137 г/мл):

А. 136,44г

В. 13,644г

С. 62,72г

D. 40г

Е. 19г

$$$C

Молярлы концентрациясы 0,3 моль/л 400мл ерітінді дайындау

үшін неше грамм калий хлоридін алу керек:

А. 10

В.18

С.8,94

D. 4,65

Е.15

$$$B

7,5 г алюминий сульфаты 250мл ерітіндіде болса, оның нор-

мальды концентрациясын анықта:

А. 0,088

В. 0,528

С.0,1

D. 0,632

Е. 0,56

$$$C

Егер құмырсқа қышқылының КД= 1,8*10-4 болса, концентрациясы 0,1 моль/л (a) диссоциация дәрежесі қанша?

А. 6,0%

В. 3%

С. 4,2%

D.2,6%

Е.3,9%

$$$B

15% ерітінді алу үшін 100мл 40% натрий гидроксидіне (r = 1,437 г/см3) қанша су құю керек (мл):

А. 200

В. 240

С. 100

D. 150

Е. 180

$$$A

500мл 0,1М калий дихроматы ерітіндісін дайындау үшін қанша тұз алу керек:

А. 14,7

В. 294

С. 29

D. 50

Е. 35

$$$C

200мл ерітіндіде 1,96г күкірт қышқылы ерітілген болса, ол ерітінді неше нормальды:

А. 0,1

В. 0,5

С. 0,2

D. 0,7

Е. 0,05

$$$A

Алюминий сульфатының 2 молекуласы диссоциацияға

ұшыраса, неше анион пайда болады?

А.6

В.2

С.4

D.5

Е.7

$$$A

2л 0,1N азот қышқылының ерітіндісінде неше грамм қышқыл бар:

А. 12,6

В.63

С.6,3

D.126

Е.56

$$$C

Егер [Н+] = 10-5 моль/л болса, [ОН-] қанша?

А. 10-14

В.2*10-5

С.10-9

D.10-8

Е.10-15

$$$B

Егер [Н+] = 10-6 моль/л болса, рОН қанша?

А. 10-6

В.8

С.14

D.10-8

Е.12

$$$D

Әлсіз бір негізді 0,2N қышқылдың диссоциация дәрежесі 0,03 болса, [Н+] қанша?

А. 0,2

В.6*10-8

С. 6*10-1

D.6*10-3

Е.6*10-9

$$$A

Әлсіз бір негізді 0,2N қышқылдың диссоциация дәрежесі 3% болса, [OН-] қанша?

А. 6*10-3

В.4*10-2

С. 1,7*10-12

D.6*10-6

Е.6*10-8

$$$C

0,0365% тұз қышқылының (r = 1г/см3) рН есепте:

А.4

В.0,1

С. 2

D.0,0365

Е.3

$$$C

Гидролизге ұшырайтын тұз:

А. NaCl

B.K2SO4

C.Na2CO3

D.KCl

E. CaCl2

$$$D

Мына тұз гидролизге ұшырағанда, реакция ортасы қышқыл болады:

А.Na2CO3

B. NaCl

C.Na2SO4

D. NH4Cl

E. K2SO4

$$$C

Егер құмырсқа қышқылының КД= 1,8*10-4 болса,

концентрациясы 0,1 моль/л (a) диссоциация дәрежесі қанша?

А. 6,0%

В. 3%

С. 4,2%

D.2,6%

Е.5,3%

$$$B

Егер ерітіндінің рН = 10 болса, гидроксид-ионының концентрациясы:

А.10-2

В. 10-4

С.10-10

D.рОН=4

Е.10-6

$$$C

Егер рОН = 4 болса, сутегі ионының концентрациясы:

А.4

В.10

С.10-10

D.10-4

Е.5

C

Бренстед теориясы бойынша негіз деп төмендегіні атайды:

A. протон доноры

B. сутек атомының доноры

C. акцептор

D. гидроксил акцепторы

Е. протон доноры, гидроксил акцепторы

$$$A

Калий карбонатының реакция ортасы:

А. сілтілік

В. қышқылдық

С. газдық

D. нейтрал

Е. сұйық

$$$C

300 г, 5 %-ті ерітіндідегі зат массасы:

A. 5 г.

B. 10 г.

C. 15 г.

D. 20 г.

E. 30 г.

$$$B

1литрінде 6,3 г. азот қышқылы бар ерпітіндінің молярлы концентрациясы :

A. 0,5

B. 0,1

C. 0,3

D. 0,2

E. 0,01

$$$C

500 мл, 0,01н. күкірт қышқылының ерітіндісін даярлау үшін қажет массасы:

A. 0,546 г.

B. 0,214 г.

C. 0,245 г.

D. 0,235 г.

E. 0,045 г.

$$$C

Ерітінді бетіндегі еріткіштің қаныққан буының салыстырмалы төмендеуі қандай шамаға тең:

A. ерітіндінің молярлы концентрациясына

B. нормальді концентрациясына

C. мольдік есесіне

D. процентті концентрациясына

E. титріне

$$$D

Келтірілген дисперсті жүйелердің қайсысын ерітіндіге жатқызуға болады:

A. аэрозоль

B. түтін

C. тұман

D. таза ауа

E. шаңды ауа

$$$C

Мына заттардың қайсысы электролит:

A. С10Н8

B. С6Н12О6

C. НСІ

D. С3Н8О3

Е. С12Н22О11

$$$E

0,1 М СаСІ2 ерітіндісінің иондық күші :

A. 0,6

B. 0,5

C. 0,4

D. 0,2

E. 0,3

$$$D

Электролиттік диссоциация дегеніміз электролит молекуласының, қай фактор әсерінен иондарға ыдырау процессі:

A. электр тоғының

B. иондар энергиясының

C. қыздырудың

D. еріткіштің полюсті молекулаларының

E. сұйылту

$$$B

Әлсіз электролиттер диссоциациясының константасы қай факторға тәуелсіз:

A. температураға

B. концентрацияға

C. еріткіш табиғатына

D. еріген зат табиғатына

E. еріген зат және еріткіш табиғатына

$$$C

Қай зат күшті электролит:

A. НҒ

B. Н3РО4

C. НСІ

D. Н2СО3

E. НNO3

$$$A

Қай зат әлсіз электролит:

A. НNO2

B. НNO3

C. NaOH

D. CaCl2

E. HCl

$$$C

Мына реакцияның Ғе(ОН)3+НСІ =Ғе(ОН)2СІ + Н2О қысқартылған иондық теңдеуін көрсет:

A. Ғе+3+3(ОН)- + Н+ = Ғе(ОН)2+ + Н2О

B. Ғе+3+2(ОН)- = Ғе(ОН)2+

C. Ғе(ОН)3 + Н+ = Ғе(ОН)2+ + Н2О

D. Н++ОН-= Н2О

E. Ғе(ОН)3 + Н+ = Ғе(ОН)2+

$$$D

Концентрация [Н+]= 10-5моль/л тең. рОН мәнін тап:

A. 5

B. 8

C. 10

D. 9

E. 14

$$$B

Ерітінді рН-ы 8-ге тең. Гидроксид- иондарының концентрациясын анықта:

A. 6

B. 10-6

C. 8

D. 10-8

E. 10-14

$$$A

Қай зат еғрітіндісі нейтрал ортаны көрсетеді:

A. NaCl

B. NaOH

C. NH4OH

D. CH3COOH

E. HCl

$$$E

Қай зат сатылы гидролизге түседі:

A. СН3СООН

B. NH4NO3

C. KNO2

D. CH3COONH4

E. AlCl3

$$$E

Қай тұз гидролизге түспейді:

A. NH4NO3

B. AlCl3

C. Na2CO3

D. BaCl2

E. KCl

$$$E

Ерітіндісінің рН-шы »7 тең болатын тұзды көрсет:

A. К3РО4

B. АІСІ3

C. ZnCl2

D. K2CO3

E. NaCl

$$$B

Қайтымсыз гидролизге түсетін тұзды көрсет:

A. К2СО3

B. Ғе2(СО3)3

C. NH4Cl

D. NaCN

E. NH4NO3

$$$C

Cілтілік ортаны түзе жүретін тұзды көрсет:

A. NH4Cl

B. KCl

C. K2CO3

D. NaNO3

E. Ca(NO3)2

$$$C

Нейтрал ортадағы сутегі иондарының концентрациясы:

A. 7×10-7

B. 14

C. 10-7

D. 7

E. 10-1

$$$A

Тек А1С13 тұзының гидролизі кезінде түзілетін иондар:

A. А1ОН+2+,С1-

B. А1(ОН)2+,А1+3,С1-

C. А1+3,ОН-, С1-

D. А1(ОН)3+,С1-

E. А1+3+,С1-

$$$D

Неғұрлым жоғары дәрежеде гидролизденетін қосылысты көрсет:

A. К2СО3

B. NH4Cl

C. NaNO2

D. Al2S3

E. Li2SO3

A

HNO2 диссоциациясы константасының дұрыс теңдеуі :

A.

B.

C.

D.

Е.

B

2л 0,1н Н3РО4 ерітіндісінде қанша фосфор қышқылы бар:

A. 3,26г

B. 6,54г

C. 32,6г

D. 65,0г

Е. 16,3г

C

Осмостық қысым қандай факторларға тәуелді:

A. ерітінді концентрациясына

B. температураға

C. ерітінді концентрациясына, температураға

D. еріген зат табиғатына

Е. ерітінді концентрациясына, еріген зат табиғатына

D

Концентрациясы 0,01 моль/л болатын натрий хлориді ерітіндісінің иондық күші төмендегіге тең:

A. 0,02

B. 0,05

C. 0,04

D. 0,01

Е. 0,005

C

Диссоциация константасының мәні бойынша ең әлсіз электролитті көрсет:

A. КHF=6,6*10-4

B. КCH3COOH=1,8*10-5

C. КHCN=7,9*10-10

D. КHCOOH=1,8*10-4

Е. КHNO2= 4*10-4

E

Сутек иондарының концентрациясы 10-4 моль/л. Ерітіндінің рН-ын анықта:

A. 6

B. 8

C. 10

D. 2

Е. 4

A

Жартылайөткізгіш мембрана арқылы еріткіш молекулаларының біржақты диффузиясы төмендегідей аталады:

A. осмос

B. сұйылту

C. ерітіндіні концентрлеу

D. Доннан эффектісі


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.054 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал