Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.
$$$C

Қалыпта жағдайда оттектің көлемі:

А. 5,6л

В. 11,2л

С. 22,4л

D. 224л

Е. 44,8л

$$$B

Қ.Ж. 3,4г H2S қандай көлем алады?

А. 0,224л

В. 2,24л

С. 22,4л

D. 44,8л

Е. 11,2л

$$$E

Қай элемент оксиді амфотерлі:

А. V

B. Ca

C.Se

D. Co

E. Zn

$$$B

2 моль ас тұзы күкірт қышқылымен әрекеттескенде неше л

HCl қ.ж. түзіледі:

А. 22,4л

В. 44,8л

С. 11,2л

D. 4,48л

Е. 1,12л

$$$B

Темір (ІІ) гидроксиді эквиваленттік массасы, г/моль:

А. 56

В.45

С.34

D.90

Е.32

$$$E

2л азотта неше молекула бар, қ.ж.:

А. 6,02*1023

В. 3,01*1023

С. 6,2*1022

D. 2,7*1023

Е. 5,37*1022

$$$D

23,9г қорғасын (ІҮ) оксиді тұз қышқылымен әрекеттескенде

бөлінген газ көлемі (л):

А. 11,2л хлор

В. 2,24л сутегі

С. 22,4л оттегі

D. 2,24л хлор

Е. 22,4л сутегі

$$$C

9г бериллий сумен әрекеттескенде бөлінетін сутегі көлемі

(л):

А.44,8

В.11,2

С.22,4

D.33,6

Е.2,24

$$$D

9г бериллий сілті ерітіндісімен әрекеттескенде бөлінетін

сутегі мөлшері (моль):

А.1/3

В. 2

С.1/2

D.1

Е.әрекеттеспейді

$$$A

Мына металдардың нитраттарын қыздырғанда бос металға,

aзот (ІҮ) оксидіне және оттегіге айрылады:

А. сынап пен күмістің

В. S- элементтердің

С. кальций мен алюминийдің

D. магний мен мыстың

Е. d- элементтердің

$$$C

40 кг литий гидридінен қанша сутегі қ.ж. бөлінеді:

А. 11,2л

В. 22,4л

С. 112м3

D. 224м3

Е.23,5л

$$$A

Көміртегі (ІҮ) оксиді мына қасиеттерді көрсетеді:

А. тотықтырғыш, қышқылдық

В. тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш

С. амфотерлі

D. тотықсыздандырғыш, қышқылдық

Е. тотықтырғыш, негіздік

$$$A

Кез келген газдың 1л қ.ж. молекула саны:

А. 2,68*1022

В.3,34*1022

С.2,84*1023

D. 6,02*1023

Е. 4,35*1024

$$$D

Қай гидридтің құрамы стехиометриялық емес:

А.NaH

B.HF

C.NH3

D. Ni H2

E. NaOH

$$$A

76 г фторда неше эквиваленттік молярлы массасы болады?

А. 4

В.8

С.6

D.2

Е.5

$$$B

Қай заттың массасы Авагадро санына сәйкес келеді?

А. 4,4г CO2

B.17 г аммиак

С. 36г Н2О

D. 49г H2SO4

E.2,4г O2

$$$C

Мына гидроксидтердің қайсысы суда ериді?

А. AgOH, CuOH

B.Zn(OH)2, Cr(OH)2C. CsOH, NaOH

D. AgOH , Cr(OH)3

E.Mn(OH)2, Ca(OH)2

$$$C

Барий гидроксидінің эквивалент массасы:

А.342

В.171

С.85,6

D.47,8

Е. 23,4

$$$D

Мына оксидтердің қайсысы сумен әрекеттескенде қышқыл

түзеді: SiO2, CO, P2O5, SO2:

А. SiO2, P2O5

B.CO, SiO2

C. P2O5, CO

D. P2O5, SO2

E.SO2,CO

$$$C

Қай гидроксид: AgOH, Ca(OH)2, Cr(OH)3 сілтіде ериді және

oсы гидроксидтің 50г –нан неше моль металл алынады:

А. 375

В.0,875

С.0,485

D.0,585

Е.0,385

$$$D

164г күкіртті қышқыл термиялық ыдырағанда неше литр қ.ж.

күкіртті ангидрид бөлінеді?

А. 224

В.11,2

С.65,7

D.44,8

Е.22,4

$$$B

СО2- нің бір молекуласының массасы (г):

А. 6,02*10-23

В.7,31*10-23

С.3,01*10-23

D.73,1*10-23

Е.0,73*10-23

$$$C

Темір (ІІ) хлоридінде темірдің массалық үлесі (%):

А. 4,4

В.22,6

С.44

D.54

Е.34

$$$C

Азот оксиді құрамына 25,93 % азот және 74,07% оттегі

кіреді. Азоттын эквивалент массасын анықтау керек:

А.3

В.2

С.2,6

D.5,6

Е.1

$$$D

Егер 5,26л газдың қ.ж. массасы 8г болса, оның қ.ж.

тығыздығы (г/дм3):

А. 2,16

В.3,24

С.1,76

D.1,52

Е.5,65

$$$E

4 моль темір (ІІІ) оксидін тотықсыздандыру үшін қанша көлем

(қ.ж.) сутегі қажет (л):

А. 22,4

В.44,8

С.67,8

D. 11,2

Е.268,8

$$$A

Реакциялар классификациясына байланысты мына реакция:

AlCl3 + K3PO4 = AlPO4 + 3KClА. алмасу

В. айрылу

С. қосылу

D. орынбасу

Е. тотығу-тотықсыздану

$$$C

Теңдеу H+ + OH- = H2O мына реакцияның негізін көрсетеді:

А. қосылу

В. айрылу

С. ион алмасу

D. орынбасу

Е. тотығу-тотықсыздану

$$$C

Оттегі бойынша газдың тығыздығы 2 болса, оның көміртегі

(ІҮ) оксиді бойынша тығыздығы:

А. 2

В.4

С.1,45

D.2,5

Е.5

$$$B

Мына алмасу реакциясында

KCr (SO4)2 + 3KOH = Cr(OH)3 + 3K2SO4

Тұздың эквивалент массасы:

А. 108

В.94

С.160

D.282

Е.11

$$$C

1,2*1024 молекула көміртегі (ІҮ) оксидінің неше грамында:

А. 56

В.44

С.88

D.62

Е.53

$$$A

Жер қыртысында натрий мен калийдің мөлшері жақын. Қай

элементтің атомдарының саны жер қыртысында көп?

А. натрийдің

В. калийдің

С. бірдей

D. дұрыс жауабы жоқ

Е. 4,5*105

$$$C

Авагадро санының өлшем бірлігі:

А. Па. с /( к . моль)

В. м3/к. моль

С. моль-1

D. моль/л

Е. г/моль

$$$A

Газдардың молярлық көлеміне (қ.ж.) әсер етпейді:

А. газ табиғаты

В. температура

С. қысым

D. осы көрсетілген факторлардың бәрі

Е. дұрыс жауабы жоқ

$$$C

Массасы 9,80г газ көлемі 5,00 л (қ.ж.) болса, оның

салыстырмалы молярлы массасы:

А. 28

В. 17

С. 44

D. 64

Е. 16

$$$B

Массасы 0,4864 г металл 0,8062 г металл оксидін түзген, оның

эквивалент массасы (г/моль):

А. 24,48

В. 12,16

С. 36

D. 18,48

Е. 11,46

$$$B

Егер радонның салыстырмалы атомдық массасы 222 болса,

оның атомының массасы (г) :

А. 1,661*10-24

В. 3,687*10-22

С. 1,66*10-23

D. 2,67*10-24

Е. 3,3*10-30

$$$A

Қалыпты жағдайда 67,2 л аммиак массасы (г):

А. 51

В. 17

С. 34

D. 45

Е. 63

$$$B

Егер метанның құрамында 25% сутегі және 75% көміртегі бар

болса, көміртегінің эквивалент массасы (г/моль):

А. 6

В.3

С. 4

D. 12

Е. 43

$$$C

6,02*1022 мырыш атомдары сұйытылған күкірт қышқылымен

әрекеттескенде, қанша грамм сутегі бөлінеді:

А. 20

В. 10

С. 0,2

D. 0,5

Е. 1,0

$$$A

CuSO4´7H2O кристаллогидратының молярлы массасын

анықта:

А. 286

В. 200

С. 120

D. 96

Е. 240

$$$B

HNO3 + KOH = KNO3 + H2O реакциясының типін анықта:

А. тотығу-тотықсыздану

В. нейтралдау

С. комплекс түзу

D. диссоциаия

Е. гидролиз

$$$B

K2O + H2O = реакция нәтижесінде қай зат түзіледі:

А. K2O + H2

B. 2KOH

C. KOH + H2

D. K + H2

E. KOH + H2O

$$$C

Қышқылмен де, негізбен де әрекетесетін оксид былай

аталады:

А. негіздік

В. қышқылдық

С. амфотерлік

D. тұз түзбейтін

Е. тұздар

$$$C

Мына оксидтердің СО2, SiO2, MnO2, CuO, Al2O3 қайсысы

сумен әрекеттеседі:

А. SiO2

B. Al2O3

C. CO2

D. MnO2

E. CuO

$$$B

2 моль азот (ІІ) оксидінде неше молекула бар:

А. 6,02*1023

В. 1,204*1024

С. 12,04*1028

D. 6,02*1021

Е. 6,02*1025

$$$A

17г натрий нитратында неше молекула бар:

А. 1,2*1023

В.6,02*1023

С. 12,02*1029

D. 6,02*1025

Е. 3,01*1023

$$$C

56г азоттың (N2) көлемі (қ.ж.) қанша?

А. 1л

В. 22,4л

С. 44,8л

D. 4,48л

Е.2,24л

$$$A

12,5г газдың (қ.ж.) көлемі 10л болса, оның молекулалық

массасы:

А. 28

В.15

С.10

D.14

Е.52

$$$B

Қышқылдық оксид сумен әрекеттескенде түзілетін зат:

А. негіз

В. қышқыл

С.тұз

D.оксид

Е.су

$$$A

656г кальций нитратының моль саны:

А.4

В.5

С.7

D.3

Е.2

$$$B

Кальций гидриді сумен әрекеттескенде түзілетін заттар:

А. Ca(OH)2

B. Ca(OH)2 +2H2

C. Ca(OH)2+H2O

D. CaO + H2O

E. Ca(OH)2+2H2O

$$$C

K2O + HNO3 = әрекеттескенде қандай заттар түзіледі?

А. KOH

B.KNO3

C. 2KNO3+H2O

D. KOH+H2O

E. NO2+H2O+KOH

$$$D

Негіздік тұзды AlOHCl2 орта тұзға айналдыратын зат:

А. NaOH

B.Ca(OH)2

C. Al(OH)3

D. HCl

E. NaCl

$$$A

Қышқылдық тұзды NaHCO3 орта тұзға айналдыратын зат:

А. NaOH

B. KCl

C. CO

D. CO2

E. CaCl2

$$$A

152г фторда неше эквиваленттік молярлы массасы болады:

А.8

В.8

С.6

D.2

Е.5

$$$C

Қай қышқылды шыны ыдыста сақтауға болмайды:

А.HCl

B.H2SO4

C.HF

D.H3PO4

E.HCN

 

A

Кальций гидроксидінің эквиваленттік массасы (г/моль) мынаған тең:

А.37,0

В. 40,0

С. 34,0

D. 32,0

Е. 74,0

E

37 г кальций гидроксидіндегі (г/моль)молекула санын есептеңдер:

А.6,02*1023

В. 0,6*1023

С. 0,3*1023

D. 30,1*1020

Е. 3,01*1023

B

Көмір қышқылының эквиваленттік массасы мынаған тең:

А.12

В. 31

С. 48

D. 60

Е. 62

A

44 г СО2 газы қ.ж. мынандай көлем алады:

А. 22,4л

В. 11,2л

С. 5,6л

D. 0,112 л

Е. 0,224л

C

2,4 г металлды жаққанда оның 4,0 г оксиді алынды. Металдың эквиваленттік массасын анықта.

А. 8,0

В. 16,2

С. 12,0

D. 15,8

Е. 14,6

C

7 г азот қ.ж. мынандай көлем алады:

А.0,112 л

В. 0,224 л

С. 5,6л

D. 11,2л

Е. 22,4л

D

64 г күкірт диоксидін тотықтыру үшін, қ.ж. мынандай көлем оттегі қажет.:

А.22,4 л

В. 2,24 л

С. 1,12 л

D. 11,2 л

Е. 4,48 л

B

Эквиваленттер заңының математикалық өңделуі мынадай:

А.

В.

С.

D.

Е.

E

Қ.ж. 1 литрі 1,25 г болатын газды көрсет:

А.О2

В. Н2

С. NO2

D. NH3

Е. N2

A

Көміртегі диоксидінің сутегі бойынша тығыздығы :

А.22

В. 44

С. 2

D. 4,4

Е. 2,2

B

Гидразин формуласын көрсетіңіз, егер оның сутегі бойынша тығыздығы 16 болса:

А.NH2

В. N2H4

С. N3H6

D. NH4OH

Е. N2H8

B

Силан формуласын анықтаңыз, егер оның сутегі бойынша тығыздығы 31 болса:

А. SiH4

В. Si2H6

С. SiH8

D. Si4H10

Е. Si5H12

C

Қ.ж. 6,02*1023 газ молекуласы мынандай көлем алады:

А.0,112 л

В. 5,6 л

С. 1,12 л

D. 11,2 л

Е. 22,4 л

C

Алу әдісінен тәуелсіз, химиялық қосылыстар толықтай белгілі және тұрақты құрамға ие бола алады:

А.Зат массасының сақталу заңы

В. Авогадро заңы


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.047 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал