Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ШРШ нормативі кандай мерзімге тагайындалады?***5жыл

ШРШ мөлшерінде атмосфераға қауіпті заттар шығарылғанда, ауаның ластану деңгейі қандай болады:***ШРК аз

ШРШ нормативі кандай мерзімге тагайындалады?***5жыл

Эврибионттарга кандай организмдер жатады:***тек судын туздылыгына гана толеранттылық аукымы кен;

«Экожуйе» терминін алгаш енгізген: ***А.Тенсли;

Экожуйедегі бірінші реттік онімділікті тузеді***продуценттер

Экожуйелердегі ауыр металдардын негізгі табиги коздеріне жатады***тау жыныстары жане олардын желдетілу онімдері

Экожуйенін дамуынын кемеліне жеткен жане біршама туракты сатысы калай деп аталады :***климакс;

Экожуйенін стохетолераттыгы – бул: ***салыстырмалы алсіз асерлерге жауап

Экология нені зерттейді?***Агзалардын бір-бірімен жане коршаган ортамен байланысын

Экология гылымынын «демэкология» деп аталатын бөлімі мынадай маселені зерттейді:*** Популяция критерийлері мен популяциялардын негізгі сипаттамаларын;

«Экология» терминін усынган галым:*** Э. Геккель;

«Экологиялык жарылыс» тусінігін гылымга енгізген:***Ч.Элтон

Экологиялык куыс дегеніміз - бул: ***организмнін коршаган орта жагдайларына кояр талаптарынын жиынтыгы;

Экологиялық нормативтердің негізгі түрлерін көрсетіңіз***ШРШ, ШРТ, ШРД және т.с.с. нормативтер

Экологиялык мониторинг дегеніміз, бул:***коршаган ортанын ахуалын уздіксіз бакылау;

«Экосистемаларды тұрақты пайдалануды сақтау» принципі қай халықаралық форумда ұсынылды?***Халықаралық форум (Йоханнесбург қаласында, 2002 жылы)

Экосистемалардын курылысын, қызметі мен дамуын зерттейтін сала: ***синэкология;

Энергия көздерінің қайсысы экологиялық тұрғыдан алғанда ең таза болып есептеледі?***жел энергиясын пайдалану;

Энергия көздерінің қайсысы экологиялық тұрғыдан алғанда ең қауіпсіз болып есептеледі?***теңіз толқындарының энергиясы;

Энергия көздерінің қайсысын пайдалану экологиялық тұрғыдан алғанда қауіпті болып есептеледі?***жылу электр станцияларын пайдалану;

Ю.Либихтын минимум занынын мані ***Экологиялык факторлар кешеніндегі минималды молшердегі фактор тірі агзага кобірек әсер етеді

XIX гасырда Австралияга акелінген кояндардын санын кобейгені сонша, олармен куресу шараларлары жүргізілді. Олардын санынын азаюына осы жагдай асер етті:***Динго иттерін акелу

ХХІ ғасырдағы адамзаттық ғаламдық проблемаларын қандай құжат қарастырады және іс-әрекеттің бағдарламасы болып табылады?***ХХІ ғасырға күн тәртібі«XXI ғасырдың күн тәртібі» қай жылы қабылданды?***1992ж.

 

 

Озон кабатын коргау жонінде Вена конвенциясына кол койылды***1985 ж.

Озон кабатындагы озон … асерінен бузылады***хлор молекуласы

Озон кабатынын жукаруы мен онын осуі арасында тікелей байланысы бар: ***онкологиялык аурулар

Озон кабатынын ыдырауынын натижесі кандай болуы ыктимал:***биологиялык аралуандылык кемиді;

«Озон тесігі» кубылысын бірінші ашкан:***Дж.Фарман

Озон тесігінін пайда болу себебі:***Фреондардын атмосферага коп молшерде шыгарылуы

Озондау-бул … ***Судын иісін, органикалык ластануын және микроорганизмдерді жою ушін суды немесе ауаны озонмен өңдеу

ондірістік касіпорындар ушін канша класстык санитарлык коргау белдемі бар?***5

ондірістік касіпорындар ушін канша кауіптілік қатегориясы (КОП) тагайындалады?***4

ондірістік экология – бул ... зерттейтін колданбалы гылыми пан.***артүрлі ондіріс салаларынын адам денсаулыгына тигізетін асерін

ондірістін кандай кауіптілік категориясы коршаган орта ушін аз кауіпті?***тортінші

Орта тауліктік ШРКо.т. кандай уакыт аралыгына тагайындалады?***24 саг

осімдіктер турлеріне аса бай топырактар***рН бейтарап

осімдіктердін планетарлык(жер шары колеміндегі) ролі кандай:***кун энергиясын аккумулияциялаушы алгашкы буын;

Осы кунгі кала экожуйесінін ен манызды болігі :***екпе агаштар мен буталар.«Планетаны бақылау» бағдарламасы БҰҰ-ның қай конференциясында қабылданды?***Стокгольм конференциясында (1972 жыл)

Планетанын озон шымылдыгын ыдырататын негізгі агенттердін бірі:***фреондар;

Популяциялардын курылымы мен санын зерттейтін сала:***Демэкология;

«Рим клубы» Халықаралық ұйымының негізін салушы және бірінші президенті***А.Печчеи

Санитарлы гигиеналык классификациясы бойынша атмосфералык ауадагы арбір ластаушы зат ушін кандай шарт орындалуы кажет?***Сi/ШРКi ≤ 1

Синэкология нені зерттейді:***Климаттык факторлардын орман бірлестіктерінін тур курамына асерін;

Стенобионттарга кандай организмдер жатады:***барлык экологиялык факторлар бойынша толеранттылық аукымы тар организмдер;

Су коймаларынын эвтрофикациялану суда … молшерінін жогарылауына алып келеді ***азот пен фосфор

Сулы ортада зиянды заттардың концентрациясы қандай өлшем бірлігімен өлшенеді?***мг/дм³

Сутек ионынын концентрациясы (рН) ... болганда, кышкылдык жаңбыр болып саналады.***5,6-дан төмен

Табигатты коргау дегеніміз – бул:***биосфера компоненттерінін озгеруіне жол бермейтін, табиги ресурстарды унемді пайдалануга және олардын калпына келуінін негурлым утымды режимін камтамасыз етуге багытталган шаралар жуйесі;

Табиги ресурстардын саркылатын және саркылмайтын болып жіктелуі кандай классификация:***экологиялык

Томенде келтірілген бірлестіктердін кайсысы ен минимальды биомассамен ерекшеленеді***тундра

Томенде келтірілген экожуйелердін кайсына ен жогаргы онімділік тан?***тропикалык орман;

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалар қатарына жатады:***биологиялық алуантүрліліктің кемуі;

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалар қатарына жатады:***қышқыл жаңбырлар;

Төменде келтірілгендердің қайсысы ғаламдық экологиялық проблемалар қатарына жатады:***парник эффекті.

Томенде келтірілгендердін қайсысы детриттік коректік тізбекке жатады?***кураган жапырак→ жауын курты → топырак бактериялары.

Томенде келтірілгендердін кайсысы продуцентке жатады:***шоп;

Томенде келтірілгендердін кайсысы редуценттерге жатады:***бактериялар.

Томенде келтірілгендердін кайсысын ормандык экожуйенін биотикалык факторларына жаткызуга болады?***шоптесін және бута таріздес осімдіктер

Топырак ... ресурстарына жатады***салыстырмалы калпына келетін

Топырак мониторингі-бул...***Топырак куйін багалау, болжау, кадагалау жүйесі

Топырактагы ластаушы заттардын детоксикациясы келесілердін комегімен журеді***Микроорганизмдердін

Топырактын ауыр металдармен ластану козі мыналар ***Металл оңдеу ондірісінін калдыктары, ондірістік кокыс, отын жагу онімі, автомобильден шыгатын ластаушы газдар, ауылшаруашылыгын химияландыру куралдары

Топырактын тузілу процесіне катысатын биотикалык факторлар:***артурлі тірі организмдер;

Топырактын химиялыу ластануы дегеніміз:***Топырактың химиялык озгерісі антропогендік кызметтін асерінен, онын курамынын бузылуына акеліп согады

«Тұрақты даму» концепциясы қарастырады:***Болашақ ұрпақ үшін ресурстың белгілі бөлігін сақтауды

Тұрақты даму концепциясы қашан БҰҰ – ның ресми түрдегі позициясы болып қабылданды: ***1992ж. Рио-де-Жанейродағы қоршаған орта мен даму туралы БҰҰ конференциясында

Тұрақты даму мақсатына жетудің, қолданылатын шаралардың тиімділігінің және қойылған мақсаттарға жету деңгейінің көрсеткіштері (критерийлері) қалай аталады? ***тұрақты даму индикаторы

Тұрақты даму стратегиясы қай конференцияда қабылданды?***Қоршаған орта және тұрақты даму бойынша БҰҰ конферециясында (Бразилия, 1992 жыл)

«Тұрақты даму»термині ең алғаш қашан енгізілді?***«Біздің ортақ болашағымыз» баяндамасында, 1987 ж.

Тұрақты дамуды қалай түсінесіз?***қазіргі уақыттың қажеттілінін қамтамассыз ете отырып, келесі ұрпақтардың өзінің қажеттіліктерін қамтамасыз етуіне қауіп туғызбайтындай даму

Тұрақты дамудың әлемдік бағдарламасы қашан қабылданды?***2000 ж.

Тутін деген не?***усақ катты болшектері бар аэрозоль

Тіршіліктін атмосферанын жогаргы, 23-25 км, кабаттарында таралуын мынадай факторлар шектейді:***кыска толкынды ультракулгін саулелердін болуы;

Урбаэкология нені зерттейді:***қалалық экожүйелерді;

Фосфор жане кукірт топыракка туседі***Тау жыныстарынын бузылуы натижесінде

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЭЛЕКТИВІ БОЙЫНША ЕМТИХАНҒА АРНАЛҒАН ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ | Ведение.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал