Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 1.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут соціальної роботи та управління

Кафедра соціальної педагогіки

Контрольна робота

Дисципліна «Організація роботи з різними соціальними групами клієнтів»

Викладач Мирошніченко Н.О.

Варіант 1.

1. Які методи запобігання дитячій бездоглядності та передачі дітей до інтернатних закладах ви вважаєте найприйнятнішими для України?

2. Які є моделі профілактики вживання психоактивних ре­човин? Охарактеризуйте їх.

3. Розкрити технології соціальної вуличної роботи.

4. Як ви розумієте зміст поняття терапевтична спільнота?

 

Варіант 2 .

 

1.У чому полягає роль соціального працівника у соціальному супроводі прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу?

2. У чому полягає роль соціального працівника у допомозі дітям вулиці?

3. Дати визначення які категорії сімей відносяться до таких, які опинилися у складних життєвих обставинах

4.Чому, на вашу думку, почали розвиватися програми зменшення шкоди та вулична соціальна робота із спо­живачами ін'єкційних наркотиків?

Ключ

Варіант 1.

1. Які методи запобігання дитячій бездоглядності та передачі дітей до інтернатних закладах ви вважаєте найприйнятнішими для України?

Вибір практичних методів роботи з дітьми-сиротами залежить від:

1) віку дітей;

2) форми виховання дітей (колективної, групової, інди­відуальної), що здійснюється в межах: інституційних закладів (будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати тощо); дитячих будинків сімейного типу;прийомних сімей; сімей опікунів та усиновителів;

3) осіб та організацій, які працюють з цією групою дітей,

Методи роботи із запобігання дитячій бездоглядності та інституціоналізації дітей спираються на ідею надання допомоги за місцем проживання як дітям, так і їхнім бать­кам. Серед цих методів можна відзначити такі, як:

планування родини - статеве виховання, роз'яснюваль­на та просвітницька робота серед молоді щодо запобігання небажаній вагітності;

запобігання відмові від дітей та відправленню їх у дер­жавні заклади - підтримка та підготовка молодих батьків, матеріальна підтримка батьків, кампанії щодо боротьби зі зловживанням алкоголем, просвітництво, спрямоване на прийняття дітей з особливими потребами та надання послуг дітям і з фізичними і психічними вадами;

реінтеграція кровної/біологічної родини - надання послуг щодо возз'єднання та реабілітації сім'ї .

Важливим напрямом соціальної роботи з дітьми, які за­лишилися без піклування батьків, є участь соціальних працівників у підтримці сімейних форм опіки, зокрема, залучення потенційних прийомних батьків, їх підготовка та к навчання, допомога в оформленні документів, соціальний супровід прийомних сімей ,а також дитячих будинків сімейного типу. Такий супровід може включати: методичну підтримку у вихованні дітей, психологічну підтримку при­йомних батьків та батьків-вихователів, сприяння у створенні груп взаємодопомоги таких батьків, у деяких випадках - забезпечення юридичного консультування, організацію задо­волення побутових потреб тощо.Соціальні працівники мають також підготувати дитину до переходу в нову родину, спостерігати її адаптацію до но­вої родини, у крайньому разі - порушувати питання про вилучення дитини з такої родини, де вона зазнає насильства або недбалого ставлення, перебуває в постійному конфлікті з прийомними батьками.

Оскільки в нашій країні значна кількість таких дітей по­трапляє до державних закладів опіки, виділимо низку ме­тодів роботи з вихованцями інтернатних закладів. Так, у роботі з дітьми молодшого шкільного віку, які залишилися без піклування, одним з важливих методів роботи є ігрова терапія,тобто вільна чи керована гра, яка справляє тера­певтичний вплив на дитину, оскільки:

- гра є природним середовищем для самовираження ди­тини;

- те, що дитина програє, символізує її емоції і страхи;

- несвідомо дитина виражає емоціями у грі те, що зго­дом може усвідомити; вона краще розуміє свої емоції та справляється з ними;

- гра допомагає налагоджувати добрі стосунки між ди­тиною та дорослим;

- гра допомагає фахівцю більше дізнатися про історію життя дитини.Ще одним важливим методом роботи є казкотерапія,під час якої дітям пропонується вигадати та зіграти власну казку, що активізує уяву дітей, допомагає виявляти думки та почуття.

Арт-терапіяяк метод роботи передбачає здійснення корекційного впливу на дитину шляхом використання мис­тецтва як символічної діяльності.

Робота за моделлю «Старший брат/старша сестра»- інди­відуальна робота з вихованцями інтернатних закладів, спря­мована передусім на реалізацію індивідуальних потреб кон­кретної дитини у спілкуванні зі старшим товаришем. За мо­деллю пропонуються такі завдання, як сприяння розвитку пізнавальної активності, поліпшення комунікативних навичок дитини, навичок поведінки у громадських місцях, ознайомлення з роботою різних закладів, підтримка творчих нахилів дитини. Можливі форми роботи у рамках цієї моделі: прогулянка, читання та обговорення літератури, відвідання закладу (театру, музею, кінотеатру, кафе, магазину, пошти), ігрова діяльність, заняття з рукоділля, бесіда приклад, правила етикету за столом, як вибрати подарунок; правила особистої гігієни, як звернутися на вулиці по інформацію, як організувати святкування свого дня народжен Для реалізації цієї моделі добре залучити волонтерів, про те така робота потребує від виконавця значних часови: емоційних затрат, тому необхідно чітко визначати мету завдання застосування моделі, цінності, якими має керуватися особа, що займається такою роботою, а також регулярно надавати їй інформаційну та супервізійну підтримку .

Індивідуальна підтримказалежить від того, де перебуває дитина-сирота. Вона виходить з оцінювання соціальним працівником або командою фахівців потреб конкретної тини, надання підтримки та відстеження змін.

Ще одна форма роботи - «дозвілля вихідного дня»лягає у формуванні уявлень дітей про пізнавальні об'єк які існують за межами інтернату, шляхом організації тематичних прогулянок, екскурсій, розваг. Цю діяльність можна здійснювати силами залучених волонтерів під керівництвом соціальних працівників .

Серед інших форм роботи можна назвати: телефон довіри, оформлення дитини до прийомної сім'ї, оформлення до дитячого будинку сімейного типу.

Моделі роботи з дітьми-сиротами старшого шкільного віку, передовсім тими, що перебувають у державних закладах:

- консультування;

- тренінгова робота;

- практичні заняття з вирішення побутових проблем, ведення домашнього господарства;

- профорієнтаційні заняття;

- оформлення у прийомні сім'ї на тимчасове перебування;

- індивідуальний соціальний супровід;

- представництво інтересів;

- телефон довіри;

- клуб взаємодопомоги.

Зупинімося детальніше на таких формах роботи, як тре­нінг та соціальний супровід.

Тренінгова роботамає на меті здійснення впливу на по­ліпшення практичних навичок, пов'язаних з життям старшо­класників за межами інтернату. Вона може включати такі етапи:

- інформаційно-мотиваційну зустріч із старшокласни­ками та відповідальними працівниками (ознайомлення з програмою, заохочення, формування групи);

- первинне попереднє оцінювання потреб у набутті знань та навичок, визначення рівня компетентності (анкетування);

- первинне індивідуальне інформаційно-мотиваційне кон­сультування (надання інформації про форми роботи, з'ясування психологічного стану, зокрема можливих пе­реживань щодо участі у тренінгах, визначення соціаль­них проблем, пов'язаних з тематикою тренінгів, з'ясу­вання побажань щодо тренінгів;

- тренінгові заняття;

- повторне індивідуальне консультування (обговорення проблем, які виникають під час тренінгів, та власних здобутків);

- кінцеве оцінювання впливу програми на підвищення рівня компетентності старшокласників (фокус-група, опитування старшокласників та працівників школи-інтернату) .

По завершенні програми варто забезпечити старшо­класників інформаційними посібниками, які містять витяги з тренінгових занять, та проінформувати їх про можливості отримання підтримки по вибутті з інтернатного закладу.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал