Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хейфлик шегі
\/

/\

Паранеоплаздыќ синдромныѕ кґріністеріне жатады:

Кахексия

-"Заттыќ ќаќпан феномені"

Тромбоздыќ синдром

Дерматоздардыѕ кейбір тїрлері

Метастаздану

Лимфа тїйіндерініѕ ўлєаюы

Инвазиялыќ ґсу

Баќыланбайтын прлиферация

\/

/\

Экзогенді нормобариялыќ гипоксия дамиды:

Барометрлік ќысым жоєарылаєанда.

Шаќтармен кґтерілгенде.

Кессондыќ жўмыстарда.

Ауада СО2 мґлшері азайєанда.

Ауасы тазартылмайтын бґлмеде болєанда.

Алыпты барометрлік ќысымда ќоршаєан ортада оттегініѕ азаюында

Атмосфералыќ ќысым 760 мм.с.б. деѕгейінде ќоршаєан ортаныѕ ластануы

Гипербариялыќ оксигенация

\/

/\

Экзогендік нормобариялыќ гипоксияєа тјн ќанныѕ газдыќ ќўрамыныѕ ґзгерісі:

Гипокапния.

Гипоксемия.

Алкалоз.

Гиперлипидемия.

Гиперпротеинемия.

Гиперкапния

Газдыќ жјне метаболизмдік ацидоз

Оксигемоглобин 90%-ды ќўрайды

\/

/\

Экзогендік нормобариялыќ гипоксия байќалады:

Шахтада болєанда.

Су астында.

Наркоздыќ – тыныстыќ аппарат бўзылєанда.

Теѕіз деѕгейінен жоєарыєа кґтерілгенде.

Сїѕгуір ќайыќтармен жїзгенде.

Таудыѕ шыѕына кґтерілгенде

Шаќтардыѕ тыєыздыєы бўзылєанда

Лифтпен кґтерілгенде

\/

/\

Тыныстыќ гипоксия байќалады:

Шахтада болєанда.

Наркоздыќ – тыныстыќ аппарат бўзылєанда

Анемияда

Тиреоидты гормондар тапшылыєында

Пневмонияда

Жїрек жеткіліксіздігінде

Обструктивті бронхитте

Ґкпе эмфиземасында

\/

/\

Тыныстыќ гипоксия кезінде оттегілік кґрсеткіштердіѕ ґзгерістеріне жататыны

Артериялыќ ќанда рО2 60 мм.с.б.

Артериялыќ ќанда рО2 90 мм.с.б.

Артериялыќ ќанда рСО2 38 мм.с.б.

Артериялыќ ќанныѕ рН – 7,35

-Артериялыќ ќанда оксигемоглобин 98%

+Артериялыќ ќанда оксигемоглобин 70%

-Ќанныѕ оттегілік сыйымдылыєы 13 кґлемдік %

+Ќанныѕ оттегілік сыйымдылыєы 24 кґлемдік %

\/

/\

Тыныстыќ гипоксия кезінде артериялыќ жјне веналыќ ќанда (раО2, рvО2) оттегініѕ їлестік ќысымы жјне рН ґзгерістеріне жататыны:

РаО2 артады

РаО2 азаяды

РаО2 ґзгеріссіз

РН тґмендейді

РН артады

РvО2 артады

РvО2 азаяды

РvО2 ґзгермейді

\/

/\

Ќанайналымдыќ гипоксия байќалады:Жїрек жеткіліксіздігінде

Тамыр жеткіліксіздігінде

Шеткері ќанайналым жјне микроциркуляция бўзылыстары

Анемияда

В тобыныѕ гиповитаминоздарында

Пневмонияда

Ґкпе эмфиземасында

Оршаєан ортаныѕ ластануы

\/

/\

Ќанайналымдыќ гипоксия кезінде артериялыќ жјне веналыќ ќанда (раО2, рvО2) оттегініѕ їлестік ќысымы жјне рН ґзгерістеріне жататыны:

РаО2 артады

РаО2 азаяды

РаО2 ґзгеріссіз

РН тґмендейді

РН артады

РvО2 артады

РvО2 азаяды

РvО2 ґзгермейді

\/

/\

Ќанайналымдыќ гипоксия кезінде оттегі бойынша артерия-веналыќ айырманыѕ жоєарылауыныѕ патогенезінде маѕыздысы:

Анаєымы жылдамдыєы баяулауы

Анаєымы жылдамдауы

Тіндермен оттегініѕ ќолданылуы артуы


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал