Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Багатозначність слова
Методичні рекомендації для студентів щодо підготовки до практичного заняття № 6

Тема: Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми.

Вибір синонімів

Актуальність теми: носію мови приходиться мати справу з перекладомзагальних та професійних текстів, при якому багатозначністьслів, синонімія, паронімія, омонімія,властиві лексиці української мови, подекуди спричиняє суттєві труднощі. Отже, доречність використання слова в певному контексті є необхідною умовою правильності мовлення мовця.

Навчальні цілі:

Знати: особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні; правила написання та введення у текст складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень

Вміти: знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та доречно використовувати їх у професійному мовленні; користуватися словниками, редагувати тексти

Рекомендована література:

Основна:

1. Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови: Навч.посібн.-К., 2002, с. 93, 98

2. Шевчук С.В. Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручн., - К., 2013, С.28-36

3. Матеріали для самопідготовки (Додаток №1)

4. Кейс СПРС

Додаткова:

1. Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика: навч.посібн. – К., 2001, с. 192-196

Увага!Опрацюйте рекомендовану літературу. Підготуйтеся до висвітлення на практичному занятті контрольних питань. За потребою зробіть нотатки (тезовий конспект)

Перелік контрольних питань

1. Суть полісемії

2. Типи виникнення багатозначності існують

3. Пароніми. Групи паронімів

4. Місце паронімів професійному мовленні

5. Омоніми

6. Особливість використання омонімів у професійному мовленні

7. Синонімія. Специфіка синонімічного вибору слова

8. Синонімія в медичній термінології

9. Роль контексту при роботі із зазначеною групою лексики

10. Лексичні та графічні скорочення. Абревіація загальновживана та вузькоспеціальна (Кейс СПРС)

 

 

Додаток №1

Матеріали для самопідготовки до практичного заняття за темою:

Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання.

Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

Багатозначність слова

У мові є слова, зміст яких зводиться до називання якогось одного поняття, ознаки чи явища дійсності (лука – рівна місцевість, укрита трав’янистою рослинністю; прибудовувати – будувати щось, приєднуючи до вже наявної споруди тощо). Слова, що мають лише одне лексичне значення, називаються однозначними.

У кожній мові є слова, які мають кілька значень (сипати – 1. змушувати падати куди-небудь, поступово випускаючи щось сипке або дрібне; 2. насипаючи землю, робити горб, вал та ін.; 3. наливати з однієї посудини в іншу рідку страву; 4. розкидати, розтрушувати щось; 5. говорити безперервно тощо).Здатність слова мати кілька значень – багатозначність, або полісемія (від гр. poly – багато, sema – знак).

Слово, первісно однозначне, поступово може набувати нових значень – ставати полісемічним.

Основне, вихідне значення називається прямим, решта значень того самого слова – переносні (гострий – який має колючий або ріжучий край (гострий ніж – пряме значення); назріле, але складне для розв’язання завдання, болюче питання (гостре питання – переносне значення).

Суть полісемії полягає в перенесенні назви на інший предмет. Залежно від того, на якій підставі відбувається перенесення назви, розрізняють такі типи виникнення багатозначності: метафора, метонімія, синекдоха.

Не слід плутати багатозначність з омонімією, хоча зовні омонімія подібна до багатозначності (полісемії).

Багатозначність – це тотожність слова при наявності в нього двох або більшої кількості виразно відмінних значень,

а омонімія – зовнішній збіг за звуковою оболонкою різних слів

(красуватися - виділятися красою 1. вабити зір, виділятися красою; 2. пишатися; 3. покриватися цвітом – багатозначне слово;

стан – 1. тулуб людини; 2. стоянка, табір, місце тимчасового розташування; 3. обставини, умови, ситуація – омоніми).

З’ясувати значення як багатозначного слова, так і омоніма допомагає контекст.

Контекст - (лат. contextus — з'єднання, зв'язок) — відносно закінчений у значеннєвому відношенні уривок письмового або усного мовлення, з якого можна зрозуміти точний зміст окремого слова або вираження, що входить у його склад.Наприклад, значення слова «повзти» можна зрозуміти з контексту: «З-під каменів повзе змія» (М. Лермонтов) і «А час так повільно повзе, немов застигло» (Д. Мамин-Сибіряк).


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал