Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 10: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЗА НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ
Семінарське заняття – 2 години

1. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ТЕМИ:

1. Поняття та загальна характеристика надзвичайних екологічних ситуацій.

2. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій.

3. Поняття надзвичайного стану.

4. Правовий режим надзвичайного стану.

 

2.САМОСТІЙНА РОБОТА:

Належить розглянути наступні питання:

1. Класифікаційні ознаки надзвичайних екологічних ситуацій: розкрити на підставі аналізу чинного законодавства для визначення поняття надзвичайної екологічної ситуації.

2. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надзвичайні екологічні ситуації: визначити поняття, склади правопорушень, санкції, нормативне регулювання.

3. Правове регулювання державного контролю за дотриманням законодавства про надзвичайні екологічні ситуації: визначити поняття, суб’єкти, порядок контролю з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

3. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Скласти проект Указу Президента України про оголошення відповідної території зоною надзвичайної екологічної ситуації.

 

4.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Проблеми ліквідації стихійних лих у Закарпатській області.

2. Забезпечення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації.

3. Визнання фізичних та юридичних осіб постраждалими від надзвичайних екологічних ситуацій.

4. Участь громадськості у запобіганні і реагування на надзвичайні екологічні ситуації.

5. Характеристика сучасного стану управління надзвичайними екологічними ситуаціями в Україні.

6. Правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України.- 1996 р.- № 30.- Ст. 141;

2. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України.- 1991 р.- № 41.- Ст. 546;

3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року// Відомості Верховної Ради України.- 1994 р.- № 27.- Ст. 218;

4. Закон України „Про цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 року// Відомості Верховної Ради України.- 1993 р.- № 14.- Ст. 124;

5. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 року// Відомості Верховної Ради України.- 1994 р.- № 5.- Ст. 21;

6. Закон України «Про державний матеріальний резерв» від 24 січня 1997 року// Відомості Верховної Ради України.- 1997 р.- № 13.- Ст. 112;

7. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 року// Відомості Верховної Ради України.- 1998 р.- № 35.- Ст. 237;

8. Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14 грудня 1999 року// Відомості Верховної Ради України.- 2000 р.- № 4.- Ст. 25;9. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8 червня 2000 року// Відомості Верховної Ради України.- 2000 р.- № 40.- Ст. 337;

10. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24 червня 2004 року// Відомості Верховної Ради України.- 2004.- № 39.- Ст. 488;

11. Порядок відшкодування шкоди особам, що постраждали від надзвичайних обставин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 року № 562// http://portal.rada.gov.ua/;

12. Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 року № 733// http://portal.rada.gov.ua/;

13. Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 699// Офіційний вісник України.- 1997 р.- № 28.- Ст. 68;

14. Положення про Державну комісію з питань техноґенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року № 174// Офіційний вісник України.- 1998.- № 7.- 5 березня;

15. Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198// Офіційний вісник України.- 1998.- № 31.- 20 серпня;16. Порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 року № 140// Офіційний вісник України.- 1999.- № 5.- 19 лютого;

17. Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175// Офіційний вісник України. - 2002.- № 8.- Ст. 356;

18. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368// Офіційний вісник України. - 2004. - № 12.- Ст. 740;

19. Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру затверджене наказом Мінагропрому від 25 травня 1999 року № 214// Офіційний вісник України. - 1999.- № 24.- 2 липня;

20. Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затверджений наказом МНС від 23 квітня 2001 року № 97// Офіційний вісник України.- 2001 р.- № 23.- Ст. 1053;

21. Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій, затверджені наказом МНС України від 22 квітня 2003 року № 119// Офіційний вісник України.- 2003.- № 31.- Ст. 1635;

22. Порядок створення і функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту затверджений наказом МНС від 3 листопада 2004 року № 145// Офіційний вісник України.- 2004.- № 50.- Ст. 3308;

23. Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, затверджені наказом МНС України від 15 травня 2006 року № 288// http://portal.rada.gov.ua/;

24. Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Міністерства промислової політики, затверджене наказом Мінпромполітики України від 5 червня 2006 року № 208// http://portal.rada.gov.ua/;

 

Література:

1. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: навч. та науково-практ. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002 р. – 332 с.

2. Бондар Л. Зона надзвичайної екологічної ситуації як первень конституційно-правового механізму забезпечення екологічної безпеки// Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Жовтень, 2000 р./ за ред. Ківалова С. В., Орзіха М. П.- Бібліотека журналу «Юридичний вісник».- Одеса, 2001 р.

3. Бондар Л.О., Курзова В.В. - Екологічне право України. Навч. посібник. 2-е видання: доп. та перероблене // Вид-во "Бурун Книга", 2008. – 368 с.

4. Горбачук В. М., Тарасова Л. Г. Аналіз критичних ситуацій техноґенної природи, що призводять до аварій та катастроф у різних галузях господарської діяльності.- К., 1993 р.

5. ДК 019-2001 «Державний класифікатор надзвичайних ситуацій», затвердженого наказом Держстандарту України від 19 листопада 2001 року № 552.

6. ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять, затверджений наказом Держстандарту України від 2 липня 1999 року № 12.- К., 1999.

7. Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О. О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.

8. Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.

9. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів/ Погрібний О. О. та ін./ за ред. Попова В. К. та Гетьмана А. П.- Х.: Право, 2001 р.- 480 с.

10. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.

11. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / за ред.. Каракаша І.І. – Одеса : Фенікс, 2012.- 788с.

12. Комарницький В.М. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій в Україні: Монографія. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002. -152 с.

13. Кузніченко С.О. Надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими у законодавстві України// Право України.- 2000 р.- № 12.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал