Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 2: ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Семінарське заняття – 2 години

1. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ТЕМИ:

1)Поняття та загальна характеристика джерел екологічного права України.

2)Система джерел екологічного права України:

a) Конституція України як джерело екологічного права.

b) Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" як основне джерело екологічного права.

c) Закони України як джерела екологічного права.

d) Кодифіковані поресурсові акти як джерела екологічного права.

e) Підзаконні акти як джерела екологічного права України.

f) Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України.

 

2.САМОСТІЙНА РОБОТА:

2.1.Cкласти таблицю ієрархії джерел екологічного права різних видів за формою вираження із зазначенням їх реквізитів.Студент повинен формулювати поняття кожного джерела і пояснити, чим передбачено застосування відповідних джерел права у вітчизняній правовій системі.

2.2. Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою та відповідним нормативним матеріалом, а також розглянути роль судової практики у регулюванні екологічних відносин.

 

3.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Кодифіковані поресурсові акти як джерела екологічного права.

2. Проблеми кодифікації екологічного законодавства.

3. Роль тлумачення норм екологічного права в удосконаленні практики правозастосування.

4. Закон України «Про охорону НПС» - екологічна конституція України.

5. Конституційні основи екологічно-правової системи України.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. - 1996 р.- № 30.- Ст. 141;

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року// Відомості Верховної Ради України. - 2002 р.- № 3-4.- Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - 2003 р.- № 40-44.- Ст. 356;

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року// Відомості Верховної Ради України. - 2004 р.- № 40-41, 42.- Ст. 492;

5. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року// Відомості Верховної Ради України. - 2005 р.- № 35-36, 37.- Ст. 446;

6. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. - 1991 р.- № 41.- Ст. 546.

 

Література:

1. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів.- К.: Вентурі, 1996 р.- 208 с.

2. Бондар Л. О., Курзова В. В. Екологічне право України у запитаннях і відповідях: навч. посібник.- Х.: „Ксилон”, 2006 р.- 245 с.

3. Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О. О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.4. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів/ Погрібний О. О. та ін./ за ред. Попова В. К. та Гетьмана А. П.- Х.: Право, 2001 р.- 480 с.

5. Екологічне право України. Академічний курс : Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Ю.С.Шемшученка. –К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008.-720с.

6. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / за ред.. Каракаша І.І. – Одеса : Фенікс, 2012.- 788с.

7. Костицький В. Конституційне регулювання охорони довкілля: український та світовий досвід // Право України.- 2003 р.-№ 10.- С. 97.

8. Костицький В.В. Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації // Право України. - 1998.- № 1.- С. 67-72.

9. Малишко М. Конституційні основи екологічно-правової системи України // Право України. – 2001. - № 12. – С. 58.

 

ТЕМА 3: ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.02 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал