Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача. Омельченко працював у роботавця - фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності), який використовує найману працю
Омельченко працював у роботавця - фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності), який використовує найману працю, з 2007 до 2012 року. По закінченню роботи Омельченко звернувся до нього з проханням внести запис у трудову книжку про роботу, але роботодавець відмовив у цьому, посилаюсь на те, що трудові книжки ведуться тільки на працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, і у нього ж немає бланків трудових книжок, він не знає як правильно їх оформляти.

Омельченко звернувся до районного центру зайнятості з питаннями: хто має зробити йому запис у трудовій книжці як найманому працівнику, який працював у фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності з 2007 до 2012 року? Чи необхідно такий запис завізувати у державній службі зайнятості? Хто має зробити цей запис та завізувати його?

Змістовний модуль 2

Теоретичні питання

 1. Поняття, предмет та метод права соціального забезпечення.
 2. Суб’єкти загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
 3. Характеристика спеціального стажу та вислуги років.

Задача 1.

Громадянка Кравченко займається адвокатською діяльністю. У жовтні 2012 року вона народила дитину.

Вкажіть, на який вид соціального забезпечення має право громадянка Кравченко? В який орган вона повинна звернутися для його призначення? За рахунок яких джерел фінансується даний вид соціального забезпечення?

12. Рекомендована література

Базова

 1. Абрамова А.А., Дмитриева И.К., Зайкин А.Д., Куренной А.М., Чибисов В.А. Российское трудовое право: Учебник для вузов / А.Д. Зайкин (ред.). — М.: ИНФРА-М - Норма, 1997.— 415 с.
 2. Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник / В. С. Андреев. – М. : Юрид. лит., 1987. – 352 с.
 3. Бабаскін А. Ю., Баранюк Ю. В., Дріжчана С. В., Зуб І. В., Карпенко Д. О. Трудове право України: Академічний курс: Підручник / Н.М. Хуторян (заг.ред.). — К. : А.С.К., 2004. — 607 с.
 4. Бойко М.Д. Трудове право України: навч. посіб.. — Видання 2-ге, доп. і переробл. — К. : Атіка, 2008. — 316 с.
 5. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. – Вид. 3-те, доп. та переробл. – К. : Атіка, 2006. – 380 с.
 6. Бойко, М.Д. Право соціального забезпечення України : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / М.Д. Бойко . ─ 4-те вид., переробл. та доповн. ─ К. : Атіка, 2007 . ─ 400 с.
 7. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 5-те вид., перероб. і доп. ─ К.: Знання, 2008. ─ 860 с.
 8. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Навч. посібник. ─ К. : Знання, 2008. ─ 375 c.
 9. Бомбергер І. Правові ознаки поняття «спеціальна пенсія» // Право і суспільство. – 2013. - № 1. – С. 32-38.

10. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: Монографія. – Донецьк: Янтра, 2001. – 352 с. 1. Буянова М.О. Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право соціального обеспечения. – М., 2001.

12. Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 352 с.

 1. Бриллиантова Н. А., Киселев И. Я., Кучма М. И., Малов В. Г., Смирнов О. В. Трудовое право: Учебник / Академия труда и социальных отношений / О.В. Смирнов (ред.). — М. : Статус +ЛТД, 1996. — 384 с.
 2. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие для юрид. вузов. — Х. : Консум, 2004. — 302с.
 3. Гончарова, Г.С. Трудове право України у запитаннях та відповідях : Навч.-довід. посібник / Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, С.М. Прилипко . ─ 2-ге вид., зі змін.та доповн. ─ Х. : Одіссей, 2011 . ─ 280 с.
 4. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.:У 4 ч. — К. : МАУП, 2003.
 5. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. — 2-е изд., доп., испр. — М.: Юристъ, 1997.
 6. Карпенко Д.О. Трудове право України: Курс лекцій. ─ К.: МАУП, 1999.

19. Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование. Учебное пособие. – М.: Издательство НОРМА, 2000.

 1. Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами // Упоряд. і наук. ред. В.М. Вакуленко. ‒ К.: Істина, 2001. ─ 800 с.
 2. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань. 2-ге вид., доп. та переробл. ‒ К.: А.С.К., 2000. ─ 1072 с. (Економіка. Фінанси. Право).
 3. Пилипенко П.Д.Проблеми теорії трудового права: Моно­графія. — Л.: Вид. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999.
 4. Право соціального забезпечення України : Навч. посiбник (з урахуванням новел пенсійної реформи) : Рекомендовано МОН України / За ред. П.Д. Пилипенка . ─ 3-тє вид., змін. і доповн. ─ К. : Істина, 2012 . ─ 232 с.
 5. Право соціального забезпечення : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / [П. Д. Пилипенко, В. Я. Буряк, С. М. Синчукта ін.] ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий дом «Ін Юре», 2008. – 504 с.
 6. Право соціального забезпечення : Навч. посiбник : Рекомендовано МОН України / За ред. П.Д. Пилипенка . ─ К. : Істина, 2010 . ─ 224 с.
 7. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. — X.: Консум, 2000.
 8. Сєрих О.В. Методичні вказівки, плани семінарських занять з дисципліни «Трудове право», призначені для студентів денної форми навчання Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2011 – 36 с.
 9. Синчук, С.М. Право соціального забезпечення України : Навч. посібник : Рекомендовано МОН / С.М. Синчук, В.Я. Бурак . ─ 2-ге вид., перероб. і доп. ─ К. : Знання, 2006 . ─ 318 с.
 10. Сирота, І.М. Право соціального забезпечення в Україні : Підручник / І.М. Сирота. ─ 8-е вид. ─ Х. : Одіссей, 2010 . ─ 408 с.

30. Тарасенко, В.С. Право соціального забезпечення : Навч.-метод. посібник / В.С. Тарасенко, Л.І. Харитонова . ─ О. : Фенікс, 2010 . ─ 136 с.31.Теліпко, В.Е. Трудове право України : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / В.Е. Теліпко, О.Г. Дутова . ─ К. : Центр учбов. л-ри, 2009 . ─ 457 с.

 1. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. ‒ 2-ге вид., стер. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. — 564 с.

33. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Концерн «Видав. Дім "Ін Юре", 2004.

34. Трудове право України : Підручник : Рекомендовано МОН України / За ред. П.Д. Пилипенка . ─ 4-те вид., переробл. і доповн. ─ К. : Ін Юре, 2010 . ─ 537 с.

 1. Трудове право України: Підручник /За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. ‒ 2-ге вид., стер. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. — 564 с.

36. Трудовое право: в вопросах и ответах: Учеб.-справоч. пособие. — 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.В. Жернакова. — X.: Одиссей, 2007. — 664 с.

37. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Концерн «Видав. Дім "Ін Юре", 2004.

38. Щербина, В.І. Трудове право України : Підручник : Рекомендовано МОН України / В.І. Щербина ; За ред. В.С. Венедіктова . ─ К. : Істина, 2008 . ─ 382 с.

39. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування. – К.: Кондор, 2004. – 464 с.

40. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення : навч. посіб. / І. С. Ярошенко – К. : КНЕУ, 2005. – 232 с.

Допоміжна

 1. Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / О.В. Акіліна, Л.М. Ільїч . ─ 2-ге вид., доповн. і переробл. ─ К. : Алерта, 2012 . ─ 820 с.
 2. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : Зб. наук. праць / Хмельн. ун-т управління та права . ─ Хмельницький, 2007 . ─ 210 с.
 3. Александров, Н.Г. Трудовое правоотношение : Монография / Н.Г. Александров . ─ М. : Проспект, 2009 . ─ 344 с.
 4. Андресюк К. Розмежування трудового та цивільно-правового договорів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць: Матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. ‒ С. 3-4.
 5. Андріїв, В.М. Система трудових прав працівників та механізм їх забезпечення : Автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.05 / В.М. Андріїв ; НУ "ОЮА" . ─ О., 2012. ─ 40 с.
 6. Антощук А. Право на страйк за трудовим законодавством України /Аліна Антощук//Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць: Матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. ‒ С. 4-7.

7. Аркатов Я.А. Щодо сутності категорії «соціальне страхування» // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 398-399

 1. Багірова І. Застосування законодавства щодо відшкоду­вання моральної шкоди // Право України. — 2006. — № 5. — С. 89-91.

9. Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття «сім’я» в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 3 – с. 52-55

 1. Беркута Н. Види трудових договорів та їх регулювання у законодавстві про працю // Право України. — 2006. ─ № 12. ─ С. 59-62.
 2. Бєланов В. Участь профспілок у відносинах соціального партнерства / В’ячеслав Бєланов//Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць: Матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. ‒ С. 8-9.
 3. Близнюк, О.А. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника : 12.00.05 : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.А. Близнюк ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. ─ Луганськ, 2012 . ─ 20 с.
 4. Болотіна Н. Б. Перспективи розвитку медичного права України // Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. — Вип. 11. ─ 2001.

 

 1. Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством Украї­ни: Навч. посіб. ─ К.: Вид. Паливода А.В., 2002. ─ 124 с.
 2. Бондар О.А. Проблеми визначення трудової правосуб'єктності в умовах кодифікації законодавства про працю / О.А. Бондар // Правове забезпечення соціальної сфери: Матер. I Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (26-27 березня 2010 р.). ‒2010 . ‒ 362 с. ─ С. 15-17.
 3. Борисова К. Проблеми правового забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених: Мат. міжн. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих вчених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. – Ч ІІ. – С. 11-12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/userfiles/image/conf2010/kniga2.pdf.

17. Бориченко К.В. Види державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 651-653.

 1. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Украї­ні. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 382 с.
 2. Бурах В. До питання про джерела права соціального забезпечення // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. ─ № 38. – С. 362-369.

20. Василенко Л.І., Масленнікова Т.О. Державні цільові фонди: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2002. – 170 с.

 1. Величко Л.Ю. Щодо змін в організації виробництва і праці: трудово-правовий аспект / Л.Ю. Величко // Часопис Київського університету права. ‒ 2010. ‒ № 4. ─ С. 178-181.

22. Венецька М.В. Проблеми удосконалення правового регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 237-245

 1. Верес М.М. Передумови виникнення професійних спілок в Україні та закону про професійні спілки / М.М. Верес // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск №44. – К., 2009. – С. 148-153.

24. Виноградов О. «Совковую» медицину нужно менять на страховую // Финансовые услуги. – № 5 – 6. – 2002. – С. 38-39.

 1. Вишновецька С. В. Історичні аспекти формування і розвитку галузі трудового права /С.В. Вишновецька// Юридичний журнал. ‒ № 1(10). – 2010. – С. 57-61.

26. Вінер М.А. Пенсійні системи країн Латинської Америки // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 5. – С. 35-37.

27. Внукова К, Гончарук С. Розвиток економічних відносин на ринку фінансових послуг між Україною та Польщею // Міжнародно-правове та економічне регулювання торгівлі: проблеми теорії та практики. Збірник матеріалів VII науково-практичної конференції 27-28 травня 2004 року. – К.: УАЗТ, 2004. – С. 42-43.

 1. Гарасимів Т.З. Словник термінів до навчальних курсів "Трудове право" та "Право соціального забезпечення України". — Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 2003. — 176 с.

29. Гершанов Е.М. Трудовой договор. — М., 1991.

 1. Гетьманцева Н., Козуб І. Закон України “Про колективні договори і угоди” потребує змін / Н. Гетьманцева, І. Козуб // Підприємництво, господарство і право. ‒ № 3. – 2010 (171). – С. 48-51.
 2. Гладка А. Місце трудового процесуального права в системі права України: дискусійні питання. Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць: Мат. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. ‒ С. 14-16.

32. Горова А.В. Загальна характеристика видів соціальних послуг та їх перелік // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 350-351

33. Грек Г., Бабак В. Трудовые правоотношения и кадровое делопроизводство на предприятии. – Изд. 4-е, с изм. и доп. – Владимир Дудник, 2001. – 197 с.

34. Гуменюк І. Формування системи соціального захисту населення // Право України – 2007 – № 11 – с. 44-47

35. Дарморіс, О.М. Становлення та розвиток трудового права Європейського Союзу : 12.00.05 : Дис. ... канд. юрид. наук / О.М. Дарморіс ; ОНЮА . ─ О., 2010 . ─ 226 с.

 1. Дей М. Реалізація трудових прав працівниками-мігрантами в Україні: деякі проблеми // Право України. ─ 2006. ─ №8. ─ С. 48-51.
 2. Державний класифікатор України. Класифікатор професій // Держстандарт України. ─ К., 1995.
 3. Джиоев В. Отграничение трудового договора от гражданско-правовых договоров / В. Джиоев // Вопросы трудового права. ‒ 2011. ‒ № 3. ─ С. 10-17.
 4. Додонов О. Стан та дальше підвищення рів­ня гармонізації законодавчих та нормативних актів з оплати праці в Україні до рівня відповідних актів європейських країн О. Додонов, В. Кузьменко // Україна: аспекти праці. — 2004. — № 7. — С. 42-45.
 5. Долова А.З. Основания прекращения индивидуального трудового правоотношения как юридические факты / А.З. Долова // Юридическое образование и наука. ─ 2009. ─ № 4. ─ С. 33-36.
 6. Жернаков В.В. / В.В. Жернаков //Трудове право України на шляху до Євро­пи: теоретичні та практичні проблеми // Часопис Київського ун-ту права. — 2006. — № 2. — С. 115-120.
 7. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. пособие. — М., 1995.
 8. Занфірова, Т. Трудове право як синергетична система / Т. Занфірова // Вісник Національної академії прокуратури України : Фахове видання : Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. – 2010. –№ 3. ─ С. 74-79.
 9. Заработная плата в современных условиях: правовое регулирование, состав заработной платы. – Х.: Консульт, 2008. – 248 с.
 10. Заржицький О. До питання про трудові процесуальні правовідносини / О. Заржицький, Н. Башмакова // Право України: Юрид. журн. ‒ 2010. ‒ № 11. ─ С. 135-139.
 11. Збірник законів України про працю / [Упоряд. Н.Б. Болотіна]. — К.: Знання, 2008. — 349 с.
 12. Зборовський Б. Проблеми правового статусу професійних спілок в Україні / Б. Зборовський // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць: Матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. ‒ С. 21-22.
 13. Іншин, М. Трудове право і право соціального забезпечення / Микола Іншин // Публічне право : Науково-практичний юридичний журнал. – 2012. – № 1. ─ С. 161-168.
 14. Іншин М. І. Юридична відповідальність та інші примусові заходи в трудовому праві : навч. посіб. / М. І. Іншин. – Х. : Золота миля, 2012. – 495 с.
 15. Казанчан А.А. Соціальне обслуговування як вид соціального забезпечення громадян України // Науковий вісник Херсонського державного університету. –2013. – № 2. – С. 42-44.
 16. Карпенко Д.О. Трудове право України: курс лекцій. – К.: МОУП, 1999. – 192 с.
 17. Кельман Л. Суб'єкти трудових правовідносин: проблемні питання / Л. Кельман // Право України: Юрид. журн. ‒ 2011. ‒ № 2. ─ С. 235-242.
 18. Кисельова Т. Мінімальна зарплата та її вплив на ринок пра­ці // Праця і зарплата. ─ 2007. ─ № 7. ─ Лютий. — С. 4-5.
 19. Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами // [Упоряд. і наук. ред. В.М. Вакуленко]. ‒ К.: Істина, 2001. ─ 800 с.
 20. Кондратьєв Р.І. Основні функції трудового права в умо­вах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і пра­во. ‒ 2005. ‒ № 7. ‒ С. 156-157.

56. Коробенко Н. Пенсійні правовідносини у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 7 – с. 111-114

 1. Корольков А.Е. Практические проблемы разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений / А.Е. Корольков // Трудовое право. ‒ 2011. ‒ № 4. ─ С. 21-40.
 2. Костюк В.Л. Джерела трудового права України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / В.Л. Костюк. ‒ Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2000. — 20 с.
 3. Костюк В.Л. Теоретико-правові проблеми обмеження трудової правосуб'єктності роботодавця / В.Л. Костюк // Держава і право: Юридичні і політичні науки: Зб. наук. праць. ‒ 2009. ‒ Вип. 46. ─ С. 321-326.
 4. Кравцов Д.М.Правове регулювання відносин з розсліду­вання й обліку нещасних випадків на виробництві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Д.М.Кравцов. ‒ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 2003. — 20 с.
 5. Краснов Є. В. Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України : [монографія] / Є. В. Краснов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2012. – 178 с.
 6. Кротов А.В. Право на частную жизнь работника в трудовых правоотношениях: как защитить права работодателя / А.В. Кротов // Адвокат: Ежемес. информ.-аналит. журн. о практ. применении законодательства. ‒ 2010. ‒ № 8. ─ С. 46-50.
 7. Куренной А.М. Трудовое право требует гибкости / А.М. Куренной // Трудовое право. ‒2010. ‒ № 2. ─ С. 7-14.
 8. Лавріненко О.В. Актуальні питання теорії трудового права в контексті сучасного розвитку правової системи України: Монографія. – Донецьк: «Вебер», 2007. – 428 с.
 9. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, кон­фліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Моногра­фія. — Луганськ: Література, 2004. — 352 с.
 10. Лазор В.В. Теоретические и социальные аспекты сущности трудового договора и порядок разрешения споров при невыполнении его условий: Монография. — Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2002. ─ 250 с.
 11. Лившиц Р. З., Чубайс Б. М. Трудовой договор. ─ М.: Наука, 1986.
 12. Литвиненко В.М. Інвалідність як підстава для надання соціальних послуг / В.М. Литвиненко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - № 1. – С. 116-118. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/1_2014/Lytvynenko.pdf/
 13. Лукашева Н.М. Окремі вимоги до працівників / Н.М. Лукашева // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 25 (64). – 2012. - № 1. – С. 87-95.
 14. Машукова Е.М. Содержание трудовой правосубъектности работодателя - физического лица / Е.М. Машукова // Правовая политика и правовая жизнь. ‒ 2010. ‒ № 3. ─ С. 81-85.
 15. Мельник К. До питання трудової правосуб'єктності працівників / Костянтин Мельник // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. ‒ 2010. ‒ № 1. ─ С. 112-115.

72. Москаленко О. Принципи загальнообов’язкового медичного страхування // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3. – С. 268-276

73. Москаленко О.В. Напрямки реформування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування// Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 586-587

 1. Оборотова Ю. Поняття і особливості структури трудових правовідносин / Юлія Оборотова // Новітні наукові дослідження держави і права. ‒ 2011: Зб. наук. праць. ‒ 2011. Т. 2 . ‒ 2011. ‒ 290 с. ─ С. 149-154.
 2. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / [За заг. ред. к. т. н., доц. І.П. Пістуна]. ‒ Львів: «Тріада плюс», 2010. ‒ 648 с.
 3. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред. к. т. н., доц. І.П. Пістуна. ‒ Львів: «Тріада плюс», 2011. ‒ 436 с.
 4. Охорона праці: Європейські міжнародні стандарти та за­конодавство України (порівняльний аналіз): Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. В.С. Венедиктова. — X.; К.: Вид. дім «Райдер», 2006. — 680 с.
 5. Парпан Т.В. Співвідношення понять : «зміна умов трудового договору» та «переведення на інші роботу» // Т.В. Парпан // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - № 1. – С. 118-120 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pap.in.ua/1_2014/Parpan.pdf
 6. Пасіка, С.П. Адміністративно-правове регулювання соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С.П. Пасіка ; Класичний приватний ун-т . ─ Запоріжжя, 2011 . ─ 18 с.
 7. Пашутинський, Є.К. Укладання трудового договору / Є.К. Пашутинський . ─ 4-те вид., стер. ─ К. : КНТ, 2010 . ─ 242 с. ─ ( Кадри підприємства ) .
 8. Пивоварська К.Б. До визначення предмета права соціального забезпечення / К.Б. Пивоварська // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 296-299 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10pkbpcz.pdf.

82. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних тру­дових правовідносин / П.Д. Пилипенко. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 146 с.

83. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Моно­графія. — Л.: Вид. центр Львів. нац.ун-ту імені Івана Франка, 1999.

84. Пилипенко, Х. До питання про визначення "роботодавця" за трудовим правом України / Х. Пилипенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. ‒ Вип. 50. ─ С. 208-215.

 1. Плешанець, О. Колективно-договірне регулювання трудових відносин в Україні / О. Плешанець // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наук. праць: Матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених КНУ ім. Т. Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. ‒ С. 36-37.

86. Погребняк С. Соціальна держава: обґрунтування концепції // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 2. – С. 15-25

 1. Пожаров Ю.В. Відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах / Ю.В. Пожаров // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. Вип. 52 . ─ С. 137-142.
 2. Правона пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України. – К. : Юрид. думка, 2012. – 208 с.
 3. Право на труд и отдых / [Гл. ред. Голенко А.] – Х.: Фактор, 2007. – 51 с.
 4. Пресняков, М. Трудовые и гражданско-правовые отношения в сфере труда / М. Пресняков // Хозяйство и право: Ежемесячный юридический журнал. ‒ 2010. ‒ № 7. ─ С. 120-125.
 5. Прилипко, С.М. Розірвання трудового договору : Монографія / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Л.Ю. Величко . ─ Х. : ФІНН, 2011 . ─ 231 с.
 6. Процевський О.І. Про предмет трудового права України // Право України. – 2001. ─ № 12. – С.81-86.

93. Райда О.С. Спірні питання застосування законодавства у справах, пов’язаних із визнанням нечинними (недійсними) рішень органів Пенсійного фонду України про застосування фінансових санкцій та нарахування пені за несплату або несвоєчасну сплату страхувальниками страхових внесків // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2009. – № 2 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.journal.yurpayintel.com.ua/2009/2/article05/

 1. Рибницький Г.В.Колективний договір в умовах ринко­вої економіки: Автореф. дис.....канд. юрид. наук / Г.В. Рибницький. ‒ X., 2005. ‒ 19 с.
 2. Римар І.А. Трудовий договір як основна підстава виникнення індивідуальних трудових правовідносин / І.А. Римар // Правове забезпечення соціальної сфери: Матер. I Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (26-27 березня 2010 р.) . 2010 . ‒ 362 с. ─ С. 104-108.
 3. Ротань В.Г. Науково-прак­тичний коментар до законодавства України про працю / [Ротань В.Г., Зуб І.В., Стичинський Б.С.] — 8-ме вид., доп. і перероб. — К.: А.С.К., 2007. — 944 с.
 4. Ротань, В.Г. Далі зволікати не можна (щодо ухвалення Трудового кодексу України) // Праця і зарплата. — 2007. — № 10. — С. 4-5.

98. Саранкіна Ю.О. Соціальний захист в Україні: визначення понять і напрямків реформування // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 616-618.

 1. Сєрих О.В. Щодо питання про розмежування трудового договору і цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею // Матер. міжнар. наук. конф. «Римське право і сучасність» (Шерешевські читання). – Одеса, 2012. – С. 81-82.
 2. Сєрих О.В. Інститути соціального партнерства в Україні: становлення та перспективи розвитку // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Зб. – Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2012. – Вип. 16. – С. 91-95.
 3. Сивак С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи // Право України. – 1999. - № 10. – С. 61-63.
 4. Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення / C. Синчук // Право України. – 2003. – № 3. – С. 55-59.

103. Сирота І.М. Право на соціальне забезпечення та його реалізація в умовах пенсійної реформи // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 581-583

104. Сирота І.М. Реформування законодавства про соціальне забезпечення: нові умови призначення пенсій // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 305-308

 1. Сільченко С.О. Строковий трудовий договір за законодавс­твом України: поняття, види, умови укладення, зміни та при­пинення: Монографія. — X.: Золоті сторінки, 2005. — 204 с.
 2. Сімутіна Я.В.Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудро­го. ─ X., 2007. ─ 20 с.
 3. Слома В.М. Трудовий договір як підстава виникненя трудових правовідносин / В.М. Слома // Адвокат: Загальнодерж. період. вид. ‒ 2010. ‒ № 8. ─ С. 22-26.
 4. Сокол, М.В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів в Україні : Монографія / М.В. Сокол . ─ Луцьк : Друк. ПП Іванюк В.П., 2011 . ─ 208 с.
 5. Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні і правові аспекти Л. Соловйова // Право України. – 2002. ─ № 3.
 6. Стаховська Н. М. Відносини в праві соціального забезпечення : автореф. дис. ….канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Н. М. Стаховська. – К., 2000. – 19 с.
 7. Сташків Б. Предмет права соціального забезпечення: погляд на проблему / Б. Сташків // Право України. – 2000. – № 9. – С. 71-75.
 8. Сташків Б. Поняття права соціального забезпечення / Б. Сташків // Право України. – 2000. – № 5. – С. 24-26.
 9. Сташків Б. Принципи права соціального забезпечення // Право України. – 2002. ─ № 4. – С. 86-88.
 10. Сташків Б.І. Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення / Держава і право: Зб. Наук. Праць. Юридичні і політичні науки. – Вип.. 23. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 337-344.
 11. Сташків Б.І. Правове регулювання праці інвалідів // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. ─ № 6. – С. 50-53.
 12. Сташків Б.І. Суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення // Право України. – 2003. ─ № 2. – С. 39-44.
 13. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. — М.: Юрид. лит., 1990. — 176 с.
 14. Таль Л.С. Трудовой договор: Цивилистическое исследование. — М.: Статут, 2005. — 539 с.

119. Тарасенко В.С. Поняття та ознаки соціальних допомог // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 321-323

 1. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матер. I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квітня 2013 р.) : зб. наук. праць / за ред. М. І. Іншина та ін. ─ К. : Ніка-Центр, 2013 . ─ 677 с.
 2. Тищенко О.В. Трансформація методу права соціального забезпечення / Право і суспільство. – 2014. – С. 96-102.
 3. Ткаченко Л. Заробітна плата на тлі соціальних стандар­тів // Праця і зарплата. — 2007. — № 21. — Червень. — С. 4-5.
 4. Трудове право // Право і практика: Бюлетень. ‒ 2010. ‒ № 7 (лютий). ─ С. 3-199.
 5. Трудове право України // Право і практика: Бюлетень. ‒ 2010. ‒ № 9 - 10 (березень). ─ С. 3-471.
 6. Трудові спори: Навч. посіб. / За заг. ред. В.П. Пастухова; Л.П. Грузінова, М.Л. Смолярова, В.П. Пастухов, Ю.М. Щотова. — К.: Магістр — XXI сторіччя, 2005. — 272 с.

126. Факас І.Б. Прийняття Пенсійного кодексу України – нагальна необхідність сьогодення // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 667-669.

 1. Форманюк, В.В. Правові засоби забезпечення трудової дисципліни : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / В.В. Форманюк ; НУ "ОЮА" . ─ О., 2011 . ─ 20 с.
 2. Форманюк В. В. Правові засоби забезпечення трудової дисципліни : монографія / В. В. Форманюк ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2012. – 182 с.

129. Харитонова Л.І. Основні напрямки реформування умов пенсійного забезпечення наукових працівників // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 343-344

 1. Хуторян Н.М. Проблеми правового регулювання ма­теріальної відповідальності працівника в новому Трудовому кодексі України // Праця і зарплата. — 2003. — № 29. — Сер­пень. — С. 6-7.
 2. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної від­повідальності сторін трудових правовідносин: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002.— 264 с.
 3. Цесарський Ф.А. Проблема визначення критеріїв розмежування трудових та цивільно-правових договорів у трудовому праві України / Ф.А. Цесарський // Судова апеляція. ‒ 2011. ‒ № 2. ─ С.103-108.
 4. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. – Одеса: Юрид. літ., 2001. – 328 с.
 5. Чанишева, Г.І. Види трудового договору за законодавством України : Монографія / Г.І. Чанишева, Б.А. Римар ; НУ "ОЮА" . ─ О. : Фенікс, 2011 . ─ 176 с.
 6. Чернадчук ВД. Відшкодування моральної шкоди при пору­шенні трудових прав: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05 / ВД. Чернадчук. ‒ Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — Д., 2001. — 19 с.
 7. Чічкань М.В. Окремі питання зайнятості інвалідів в Україні / М.В. Чічкань // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - № 1. – С. 121-123 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
 8. Чутчева О. Громадяни як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин: теорія і практика / О. Чутчева // Право України. – 2003. – № 7. – С. 65-69
 9. Шамшина І.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері охорони праці в сучасних умовах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.

139. Шумило М.М. Становлення системи соціального захисту населення загалом та пенсійного забезпечення зокрема // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 313-315

140. Шумило М.М. Теоретичний аспект пенсійного забезпечення непрацездатних членів сім’ї державних службовців у зв’язку втрати годувальника // Правова держава. – 2010. – Випуск 21. – С. 258-266

141. Шумна Л. До проблеми принципів інституту соціального обслуговування // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3. – С. 197-205

142. Шумна Л. До проблеми принципів інституту соціального обслуговування // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3. – С. 197-205

143. Шумна Л.П. Обмеження права на соціальні послуги // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 614-616

144. Шумна Л.П. Правовідносини у сфері соціального обслуговування // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 316-317

 1. Щербіна, В. Трудове право як цивілізаційна цінність / Віктор Щербіна
  // Публічне право : Науково-практичний юридичний журнал. ‒ 2012. ‒ № 2. ─ С. 206-212.

146. Щукін О.С. Дискусійні питання застосування окремих положень Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 600-602

 1. Яковлєв В.В. Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — X., 2003. — 20 с.
 2. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми дже­рел трудового права України: Монографія. — X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. — 456 с.

Нормативний матеріал

 

1. Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголо­шена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, докумен­ти / [Упоряд. Ю.К. Качуренко]. — К.: Наук, думка, 1992.

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. // Права людини: Міжнародні договори України, де­кларації, документи / [Упоряд. Ю.К. Качуренко]. — К.: Наук. думка, 1992.

3. Європейська соціальна хартія (переглянута) (Рада Євро­пи, 1996 р.).

4. Конвенція МОП № 98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів 1949 р. (рати­фікована 14 вересня 1956 р.). Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці: Т. 1. – Міжнародне бюро праці, Женева, 1999.

5. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною ор­ганізацією праці: У 2 т. (Т. І — 1919-1964; т. II — 1965-1999). — Женева, 1999.

6. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради . – 1996. – № 30. – Ст. 141.

7. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради. ─ 1971, додаток до № 50. ─ Ст. 375.

8. Основи законодавства України про охорону здоров'я. Прийняті Верховною Радою України 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1993. ─ №4. ─ Ст. 19.

9. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 23. — Ст. 219.

10. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Закон СССР від 17 червня 1983 р. // ВВР СРСР. ─1983. ─ № 25. ─ Ст. 382.

11. Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5067-VI // Відомості Верховної Ради України. ─ 2013. ─ № 24. – Ст. 243.

12. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1991.─ № 21. ─ Ст. 252.

13. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1992. ─ № 3. – Ст. 10.

14. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 9 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 29. — Ст. 399.

15. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1992. ─ № 49. ─ Ст. 668.

16. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1993. ─ № 36. ─ Ст. 362.

17. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22 жовтня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1993. ─ № 45. – Ст. 425.

18. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. ─ 1994. ─ №4. ─ Ст. 18.

19. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1995. ─ № 17. ─ Ст. 121.

20. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1995. ─ № 22. ─ Ст. 173.

21. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1997. ─ № 2. ─ Ст. 4.

22. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. ─ № 37. – Ст. 237.

23. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. ─ 1998. ─ № 12. ─ ст. 435.

24. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. ─ № 38. – Ст. 348.

25. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Офіційний вісник України. ─ 1999. ─ № 38. ─ Ст. 397.

26. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. ─ 1999. ─ № 46-47. ─ Ст. 403.

27. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 13. — Ст. 505.

28. Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати: Закон України від 19 жовтня 2000 р. // Відомості Верхов­ної Ради України. — 2000. — № 49. — Ст. 422.

29. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16 листопада 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 1. — Ст. 2.

30. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 14. — Ст. 71.

31. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. ─ № 33. ─ Ст. 175.

32. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. ─ № 45. ‒ Ст. 358.

33. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 49-51. — Ст. 376.

34. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 р. //Відомості Верховної Ради України. — 2003. — 47-48. — Ст. 376.

35. Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни: Закон України від 16 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. ─ № 25. ─ Ст. 347.

36. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. // Урядовий кур'єр. — 2004. — 20 квітня.

37. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон України від 18 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. ─ № 33-34. ─ Ст. 404.

38. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 р. № 2866-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 561.

39. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванн: Закон України від 13 січня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. ‒ 2005. – № 6. – Ст. 147.

40. Про підвищення престижності шахтарської праці: Закон України від 2 вересня 2008 р.//Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 42-43. – Ст. 293.

41. Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23 грудня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. ─ № 28. ─ Ст. 25.

42. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. ‒‒2011. — № 2-3. — Ст. 11.

43. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 8 липня 2011 р. // Голос України від 13.09.2011 р. ‒ № 169.

44. Про ратифікацію Конвенції МОП № 154 про спри­яння колективним переговорам 1981 р.: Постанова Верховної Ради України №3932-12 від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №23. — Ст. 165.

45. Основи державної політики України в галузі прав людини: Затв. Пост. Верховної Ради України від 17 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 35. — Ст. 303.

46. Концепція соціального забезпечення населення України: Затв. Пост. Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994. — № 6. — Ст. 32.

27. Об условиях труда временных рабочих и служащих: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 1974 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. ─ 1974. ─ № 40. ─ Ст. 662.

28. Про утворення Національної служби посередництва і примирення: Указ Президента України від 17 листопада 1998 р. № 1258/98.

29. Про Стратегію подолання бідності: Затв. Указом Президента Украіни від 15 серпня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 18 серп.

30. Про розвиток соціального діалогу в Україні: Указ Прези­дента України від 29 грудня 2005 р. № 1871/2005.

31. Положення про Пенсійний фонд України: затв. Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. // Урядовий кур'єр від 19.04.2011 р. - № 71

32. Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. № 278 // Офіційний вісник України. ─ 1997. ─ Ст. 18.

33. О порядке заключения письменных договоров о полной материальной ответственности рабочих и служащих за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения или для других целей: Постановление Совета Министров СССР от 3 октября 1977 г. № 889. // СП СССР. ─ 1977. ─ № 26. ─ Ст. 167.

34. Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, а также типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности: Постановление Государственного Комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесо­юзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 28 декабря 1977 г. № 447/24 // Бюллетень Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным воп­росам. — 1978. — № 4.

35. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 // 36. постанов уряду України. ─ 1993. ─ № 6. ─ Ст. 121.

36. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 // 3б. постанов уряду України. ─1993. ─ №9. ─ Ст. 184.

37. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. // 36. постанов уряду України. ─ 1993. ─ № 9. ─ Ст. 197.

38. Положення про порядок укладання контрактів при прий­нятті (найманні) на роботу працівників: затв. Постано­вою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 // 36. постанов уряду України. ─ 1994. ─ №7.─ Ст. 172.

39. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 // 36. постанов уряду України. ─ 1995. ─ № 4. ─ Ст. 11.

40. Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346.

41. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 1997 р. № 695 // Офіційний вісник України. ─ 1997. ─ С. 65.

42. Умови, тривалість, порядок надання та оплата творчих відпусток: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45 // Офіц. вісн. України. ─ 1998. ─ № 3. ─ Ст. 105.

43. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 255 // Офіц. вісн. України. ─ 1998. ─ № 9. ─ Ст. 351.

44. Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.

45. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

46. Про затвердження Форми трудового договору між пра­цівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. № 260 // Офіц. вісн. України. ─ 2001. ─ № 27. ─ Ст. 1219.

47. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних ви­падків, професійних захворювань і аварій на виробництві: За­тв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232.

48. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Урядовий кур'єр вiд 21.02.2007. ‒ № 33.

49. Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 24.07.2008 ─ № 134.

50. Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. // Урядовий кур'єр вiд 14.04.2009 р. ‒ № 67.

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 237 «Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності» // Урядовий кур’єр від 18.04.2012 р. № 70.

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 702 «Про затвердження переліку місцевостей з особливимиприродними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах // Офіційний вісник України від 13.08.2012. ‒ 2012. ‒ № 59. ‒ Ст. 2368.

53. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях: Затв. Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 лип. 1993 р. № 58 // Людина і праця: Інф. бюлет. Міністерства праці України . ─ 1993. ─ №9-10; 1996. ─ № 5.

54. Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність: Наказ Міністерства праці України від 12 травня 1996 р. № 43 // Людина і праця: Інф. бюл. Міністерства праці України. ─ 1997. ─ № 1.

55. Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 груд. 1993 р. № 256. // Законодавство України про охорону праці: Збірник нормат. актів. ─ К., 1995. ─ Т.З. ─ С. 32.

56. Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 46. // Інф. бюл. Укр. держ. Центру прав, інформації. ─ 1994. ─ № 18.

57. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками: Затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 р. № 241 // Кодекс законів про пра­цю України з постатейно-систематизованими матеріалами / За ред. В.М. Вакуленка. — К., 2001.

58. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми: Затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 р. № 59 // Кодекс законів про працю України з постатейно-систематизованими матеріа­лами / За ред. В.М. Вакуленка. — К., 2001.

59. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу: Роз’яснення Мінюсту України від 01.02.2011 р.

60. Постанова Правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 р. № 21-1 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України» //[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

61. Типове положення про службу охорони праці: Затв. Наказом Державного комітету України з нагляду за охо­роною праці від 15 листопада 2004 р. № 255.

62. Перелік робіт з підвищеною небезпекою: Затв. Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15.

63. Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці:Затв. Наказом Державного комітету України з нагляду за охо­роною праці від 26 січня 2005 р. № 15.

64. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці: Затв. Наказом Державного комітету України з нагляду за охо­роною праці від 26 січня 2005 р. № 15.

65. Про затвердження Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці: Наказ Держгірпромнагляду України від 21 березня 2007 р. № 56 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 27.— С. 97.

66. Типове положення про комісію з питань охорони праці на підприємства: Затв. Наказом Держгірпромнагляду від 21 березня 2007 р. № 56 // Праця і зарплата. – 2007. – № 19. – С. 9-10.

67. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості: Наказ Держгірпромнагляду від 16 квітня 2009 р.

68. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту: Затв. Наказом Держгірпромнагляду від 24 березня 2008 р. № 53.

69. Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професіональних захворювань від 30.11.2010 р. № 31«Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» // [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

70. Положення про примірну комісію: Затв. Наказом НСПП від 18.11.2008 р. № 130.

71. Положення про трудовий арбітраж: Затв. Наказом НСПП від 18.11.2008 р. № 135.

72. Положення про посередника: Затв. Наказом НСПП від 18.11.2008 р. № 133.

73. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 // Постанови Пленуму Верховного суду України в кримінальних та цивільних справах. ─ К., 1995 р. ─ С. 373; Вісн. Верховного Суду України. ─ 1998. ─ № 13.

74. Про практику розгляду судами цивільних справ за позо­вами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верхов­ного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6.

75. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р. № 14.

76. Про судову практику в справах про відшкодування мо­ральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4.

77. Про практику застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9.

78. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. № 13.

79. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки.

80. Проект Трудового кодексу України від 10.12.2009 р. http://zakon1.rada.gov.ua.

81. Статут Федерації професійних спілок України: Затверджено постановою ІІІ з'їзду ФПУ від 22 жовтня 1997 р. - К., 1997.

 

13. Інформаційні ресурси

 

 1. http://zakon1.rada.gov.ua. – Офіційний сайт Верховної Ради України.
 2. http://zakon1.rada.gov.ua. – Офіційний сайт Верховної Ради України.
 3. http://www.kadrovik01.com.ua.
 4. http://www/social.org.ua. – Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України.
 5. http://www.nspp.gov.ua. - Офіційний сайт Національної служби посередництва і примирення.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.042 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал