Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика лісового законодавства України.
Лісові відносини в Україні регулюються Конституцією України, ЗУ “Про охорону навколишнього природного середовища”, Лісовим кодексом, іншими законодавчими актами України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ, ЛК Украї­ни — осн. кодифікований акт лісового права.

Завданням ЛК України є регулювання сусп. відносин у галузі охорони, рац. використання та відтворення лісів, підвищення їх корисних властивостей, задоволення потреб сусп-ва у ліс. ресурсах. Кодекс складається з 10 розділів, 23 глав і 103 статей.

У розд. І «Загальні положення» визначено осн. засади правового регулювання ліс. відносин, заг. поняття, функції та значення лісів, склад лісово­го фонду України та його земель, заг. засади пра­ва власності на ліси і права користування зем. ділянками ліс. фонду (в т. ч. на правах оренди), компетенцію ВР України, ВР АР Крим, обл. і район. рад у галузі регулювання ліс. відносин. Регламентуються заг. положення щодо участі гр-н та їх об'єднань у вирішенні питань, пов'яза­них з охороною і використанням ліс. фонду, а також права й обов'язки лісокористувачів.

У розд. II регулюються питання держ. управлін­ня і держ. контролю у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів, у т. ч. завдань і компетенції держ. органів, наділених заг. або спец, компетенцією у відповідній сфері.

Розд. III присвячений питанням організації ліс. г-ва. Тут викладено осн. вимоги до такої організації, пра­вові підстави поділу лісів на групи і виділення за­хисних зем. ділянок ліс. фонду, регламентовано порядок переведення ліс. земель у нелісові, вста­новлено правові вимоги до розміщення, проек­тування, буд-ва і введення у дію підприємств, споруд та ін. об'єктів, що впливають на стан і відтворення лісів.

У розд. IV визначено комплекс правових заходів щодо використання ліс. ре­сурсів і користування зем. ділянками ліс. фонду за різним цільовим призначенням: заготівля деревини під час рубок гол. користування, жи­виці, другорядних ліс. матеріалів, побічне лісоко­ристування тощо.

Розд. V містить положення про відтворення лісів (лісовідновлення і лісорозве­дення), а також про заходи підвищення їх про­дуктивності.

Розд. VI регламентує організацію охорони і захисту лісів, діяльність служби ліс. охорони.

Питанням плати за використання ліс. ресурсів та користування зем. ділянками ліс. фонду, а також екон. стимулювання охорони, за­хисту, рац. використання і відтворення лісів при­свячено розд. VII. Держ. облік ліс. фонду і держ. ліс. кадастр є предметом розд. VIII.

У розд. IX регулюються питання вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання і відтворення лі­сів та юрид. відповідальності за порушення ліс. зак-ва.

У розд. X (заключному) йдеться про між-нар. відносини у відповідній сфері, співвідно­шення міжнар. договорів України і нац. зак-ва в регулюванні ліс. відносин.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал