Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ
3.1.Заявник подає заяву про порушення спору в письмовій формі до ради.

3.2.Заява повинна містити:

а) найменування органу, до якого вона подається;

б) найменування сторін, їх адреси;

в) виклад обставин виникнення спору;

г) зазначення доказів;


д) підпис заявника та дату заповнення.

3.3. До заяви можуть бути додані необхідні для розгляду спору документи і матеріали:

а) документи на право власності або на право користування земельною ділянкою;

б) документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі земельної ділянки;

в) акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів та інше.

3.4. Земельний спір має бути вирішено у місячний строк від дня подачі заяви.

3.5. Розгляд земельних спорів здійснюється в присутності сторін.

3.6. Сторонам земельного спору надсилається письмове повідомлення про час і місце розгляду спору за 5 днів до засідання комісії.

3.7. Порядок ведення засідання комісії, а також обов'язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.

3.8.Голова комісії оголошує склад комісії, роз'яснює сторонам їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

3.9.У разі відсутності однієї із сторін при першому засіданні комісії і відсутності офіційної згоди на розгляд питання без неї, розгляд спору переноситься.

3.10. Повторне засідання комісії відбувається не пізніше 7 днів після першого.

3.11. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді не зупиняє його розгляду і прийняття рішення.

3.12. Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

3.13. Якщо подані сторонами докази є недостатніми, комісія має право витребувати від підприємств, організацій, органів державної влади, структур місцевого самоврядування та громадян документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

3.14.Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні земельного спору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як сторонами, так і комісією.

3.15.Експертами можуть виступати фізичні та юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

3.16.Права, обов'язки та відповідальність експерта визна­чаються діючим законодавством.

3.17.Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж земельних ділянок і включає:

а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки на місце­вості,

б) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;

в) інші дії.

3.18.Витрати, пов'язані із залученням експертів, фахівців, покладаються на заявника.3.19.Про кожне засідання комісії складається протокол, у якому зазначаються:

а) дата засідання;

б) найменування та склад органу, що розглядає спір;

в) номер справи і найменування сторін;

г) відомості про явку на засідання сторін та членів комісії або про причини їх неявки;

д) усні заяви і клопотання сторін;

є) відомості про роз'яснення сторонам їх прав і обов'язків.

3.20.Протокол веде секретар комісії та у триденний строк підписує голова комісії.

3.21.Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження.

3.22.При розгляді земельного спору по суті комісія готує проект рішення, який викладається в письмовій формі та подається головою комісії до виконавчого комітету.

3.23.Голова комісії доповідає виконавчому комітету ради щодо обставин спору і виносить проект рішення виконавчого комітету по спору, який розглядався комісією.

3.24.Виконавчий комітет приймає рішення за результатами розгляду земельного спору, яке складається із вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин, при цьому:


а) у вступній частині вказуються найменування органу, що
прийняв рішення, номер справи, дата прийняття рішення, найменування сторін;

б) описова частина має містити зміст заяви, причини виникнен­ня спору, пояснення та клопотання сторін, документи і матеріали, представлені сторонами, докази, на підставі яких прийнято рішення;

в) у мотивувальній частині вказуються обставини справи, встановлені комісією;

г) резолютивна частина має містити вирішення земельного спору по суті та порядок його виконання.3.25. На засідання виконавчого комітету можуть бути запрошені сторони спору.

3.26. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту
його прийняття та передається сторонам у 5-денний термін.

3.27.Сторони спору у разі незгоди із прийнятим рішенням
мають право на його оскарження в судових органах.

3.28.Оскарження рішення призупиняє його виконання.

4. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ

4.1.Виконання рішення виконавчого комітету здійснюється виконавчим комітетом __________________________________ради.

4.2.Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.

4.3. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування
збитків, які виникли внаслідок порушення нею земельного

законодавства.

4.4. Виконання рішення може бути призупинено або його термін може бути продовжений _____________ радою або місцевим судом.

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1.Це Положення набирає чинності з моменту його затверд­ження _______________________________________ радою.

 


Додаток Б

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

м. ____________________« ____ » _________________200 _р.

_____________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Продавець") в особі_____________________

_______________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та______________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі _____________________

_______________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі___________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір купівлі-продажу земельної ділянки (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.На умовах даного Договору та відповідно до чинного в Україні законодавства Продавець зобов'язується передати у власність Покупця земельну ділянку, що є об'єктом цього Договору, а Покупець зобов'язується прийняти названу земельну ділянку та оплатити її вартість.

1.2. Об'єктом цього Договору є земельна ділянка, що характери­зується наступними ознаками (надалі іменується «земельна ділянка»):

-місце розташування земельної ділянки ______________________;

-площа земельної ділянки _____________________________________;

-цільове призначення земельної ділянки ________________________;


- якісна характеристика земельної ділянки за складом та видами угідь ;

- інші необхідні відомості про земельну ділянку та її правовий режим ______ .

1.3. Юридичний титул права приватної власності Продавця на земельну ділянку підтверджується наступними документами_______________________

_________________________________________________________________

1.4. Продавець цим підтверджує, що земельна ділянка не знаходиться під забороною відчуження і щодо такої земельної ділянки відсутні обмеження щодо її використання за цільовим призначенням (іпотека, оренда, сервітути, емфітевзиси, суперфіції тощо) та інші обтяження земельної ділянки.

2. ДОГОВІРНА ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Договірна ціна земельної ділянки визначається із урахуван­ням вартості такої земельної ділянки, визначеної на підставі її грошової та експертної оцінки, і становить____________________________ .

(сума у гривнях)

2.2. Нормативна ціна земельної ділянки складає _______________________.

(сума у гривнях)

2.3. Оплата Покупцем договірної ціни земельної ділянки, як вона визначена у п. 2.1 цього Договору, здійснюється наступним шляхом ___________________

в строк__________ .

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов'язується належним чином виконувати свої обов'язки, визначені у цьому Договорі, чітко і неухильно дотриму­вати умов цього Договору та додержуватися приписів чинного в Україні законодавства.

3.2. Покупець зобов'язується належним чином виконувати свої обов'язки, визначені у цьому Договорі, чітко і неухильно дотриму­вати умов цього Договору та додержуватися приписів чинного в Україні законодавства.

3.3. Після набуття права власності на земельну ділянку Покупець зобов'язується:

-забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

-додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

-своєчасно сплачувати земельний податок;

-не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

-підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

-своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

-дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

-зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

______________________________________________________________________________

4. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У ПОКУПЦЯ

4.1. Право власності на земельну ділянку виникає після одержання Покупцем документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку - державного акта на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2.Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 


6. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1.Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації.

6.2.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації і діє протягом строку, що є достатнім для реального та належного виконання Сторонами цього Договору.

6.3.Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4.Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5.Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6.Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розір­ваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатко­вою угодою до цього Договору.

6.7.Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому
Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.8.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням
його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.9. На момент укладення цього Договору Продавець та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

6.10.Після підписання цього Договору всі попередні переговори
за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.11.Сторони несуть повну відповідальність за правильність
вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.12.Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за
цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.13. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у такій самій формі, що й цей Договір.

6.14. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами
його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

6.15. Невід'ємною частиною Договору є: (вказати земле­впорядну та іншу документацію).

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал