Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми практичних занять.
№ з/п Назва теми Кількість годин
Поняття і зміст методології юридичної науки - Методологія і система методів правового дослідження. - Формально-логічний метод у вивченні права. - Метод порівняльно-правового дослідження. - Метод конкретно-соціологічного дослідження в праві.
Класична, некласична і посткласична (постмодерністська) методологія в освоєнні правової реальності - Класична методологія та її зміст - Принципи класичної методології - Характерні риси постмодерністської методології - Принципи постмодерністської методології
Аксіологічний підхід у юриспруденції - Поняття цінності права. Теорія цінностей і право. - Інструментальна цінність права і її складові. - Власна цінність права. Цінності права і правові цінності - Соціальна та особистісна цінність права.
Антропологічний підхід у юриспруденції - Правова антропологія як галузь філософії права. - Антропологічні властивості права і держави. - Права людини: антропологічна характеристика. - Гідність людини як фундамент її природного права.
Цивілізаційний підхід у юриспруденції - Поняття “цивілізація - Типології цивілізацій. - Взаємодія правових систем. - Проблема цивілізаційного вибору для правової системи України.
Герменевтичний метод у правознавстві - Поняття герменевтики та герменевтичного методу. - Герменевтика права і специфіка правової герменевтики. - Герменевтична природа текстуального вираження права. - Проблеми розуміння в правотворчості. - Розуміння в тлумаченні, застосуванні і реалізації юридичних норм.
Основні поняття (категорії) і концепції правознавства - Категорія природного права. Співвідношення природного і позитивного права. - Проблема співвідношення права і закону на сучасному етапі соціального розвитку. Ознаки правового закону. - Типи праворозуміння. Легістське і юридичне праворозуміння.
Основні поняття (категорії) і концепції державознавства - Поняття та ознаки сучасної держави. - Інституціональна характеристика держави. - Функціональна характеристика держави. - Концепції правової і соціальної держави. - Глобалізація і проблема існування держав
Перспективи права і держави і методологія юридичної науки України - Україна як сучасна держава. - Перспективи місцевого самоврядування у відносинах з центральною і місцевою державною владою - Основні напрямки підвищення професійної правової культури

6. Самостійна робота

Тема 1. Поняття і зміст методології юридичної науки1. Складіть таблицю «Структура методології юридичної науки»

Структурні елементи методології Класична методологія Постмодерністська методологія  
1. Методи юридичної науки    
2. Принципи наукових правових досліджень    
3. Підходи до вивчення правових явищ    
4. Основні концепції та парадигми    

2. Визначте спільне та відмінне у поняттях «метод», «принцип», «підхід».

3. Охарактеризуйте діалектичний метод пізнання та визначте його структуру.

 

Тема 2. Класична, некласична і посткласична (постмодерністська) методологія в освоєнні правової реальності

1. Грунтуючись на монографії С.В.Максимова “Правовая реальность: опыт философского осмысления” визначте зміст поняття “правова реальність” та засоби її осмислення.

2. Визначте переваги та недоліки принципів класичної та постмодерністської методології.

3. Керуючись принципом плюралізму, охарактеризуйте різноманітність джерел права.

4. Складіть таблицю “Принципи юридичної науки”

Принцип Зміст принципу
   

 

Тема 3. Аксіологічний підхід у юриспруденції

1. Складіть схему “Правові цінності”.

2. Розкрийте зміст поняття “інструментальна цінність права”.

3. На Вашу думку, в чому полягає особистісна цінність права для Вас?

4. Розкрийте соціальний вимір права як цінності.

 

Тема 4. Антропологічний підхід у юриспруденції

1. На підставі вивчення літератури (Н.Рулан, А.І.Ковлер, В.В.Шкода) визначте різні підходи до визначення змісту та значення юридичної антропології.2. Напишіть коротке (2-3 сторінки) есе на тему “Правова культура традиційного суспільства”

3. В чому полягає значення антропологічного підходу у вирішенні методологічних проблем сучасної юридичної науки?

 

Тема 5. Цивілізаційний підхід у юриспруденції

1. Дайте визначення терміну «цивілізація».

2. Охарактеризуйте типологію цивілізацій, склавши таблицю на підставі вивчення додаткової літератури

Автор Типи цивілізацій
А.Тойнбі  
Л.В.Семенникова  
В.С.Стьопін  
К.Шмітт  

3. На вашу думку, до якого типу цивілізації відноситься Україна? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

Тема 6. Герменевтичний метод у правознавстві

1. Керуючись статтею В.А. Суслова “Герменевтика права”, визначте специфіку герменевтичного методу в юриспруденції.

2. Складіть таблицю “Герменевтичні принципи (канони) інтерпретації”.

3. Охарактеризуйте значення герменевтики для вирішення методологічних проблем правознавства.

 

Тема 7. Основні поняття (категорії) і концепції правознавства

1. Деякі вчені (Н.Г.Александров, Н.В.Вітрук) вважають, що принцип законності поширюється тільки на діяльність посадових осіб. Порушення законів, яке вчинюють громадяни, є не порушенням законності, а порушенням правопорядку. Натомість В.В.Лазарєв стверджує, що обмеження суб’єктів законності посадовими особами невиправдане: законність поширюється на всіх і не містить будь-яких обмежень. Назвіть правильну, на вашу думку, точку зору та обґрунтуйте свою відповідь.

2. Складітьтаблицю «Основні концепції праворозуміння»

Назва концепції Представники Зміст концепції права
     

3. Визначте співвідношення між поняттями “правопорядок” та “правозаконність”. У чому полягає методологічний зміст цього співвідношення?

 

Тема 8. Основні поняття (категорії) і концепції державознавства

1. Які вам відомі сучасні підходи до вивчення держави?

2. Визначте методологічні основи концепції соціальної держави.

3. Визначте спільне та відмінне в методології правознавства та державознавства.

 

Тема 9. Перспективи права і держави і методологія юридичної науки України

1. Охарактеризуйте шляхи формування юридичної еліти в Україні.

2. Охарактеризуйте праці українських правознавців, присвячені методологічних проблемам юриспруденції (за вибором).

3. Визначте зміст понять “правова аномалія”, “акультурація”, “декультурація“.

 

 

7. Індивідуальні завдання

(теми рефератів)

1. Поняття методу та методології юриспруденції.

2. Зміст методології юридичної науки.

3. Класична методологія у пізнанні права.

4. Постмодерністська методологія в осягненні права.

5. Принцип плюралізму в юриспруденції.

6. Службова (інструментальна) цінність права.

7. Соціальна цінність права.

8. Особиста цінність права.

9. Власна цінність права.

10. Юридична антропологія та правове різноманіття.

11. Цивілізаційний підхід до права.

12. Цивілізаційний підхід до держави.

13. Європоцентризм у правовому розвитку.

14. Герменевтичний метод в правознавстві.

15. Види праворозуміння.

16. Концепт “сучасна держава”.

17. Концепт “правове мислення”.

18. Концепт “правозаконність”.

19. Концепція формування права.

20. Концепція механізму дії права.

21. Концепція конституційної держави.

22. Концепція розподілу влад.

23. Проблема уособлення контрольної влади.

24. Проблема відчуження людини від державної влади.

25. Проблема становлення правової політики в Україні.

26. Україна як сучасна держава.

27. Подолання правових аномалій в правовій культурі України.

28. Формування юридичної еліти в Україні.

29. Підвищення професійної правової культури в Україні.

30. Універсалізація та спеціалізація в професійній підготовці юристів в Україні.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал